Alpy
Św. Pius X, PapieżBeatissima Virgo Maria. Dominare nostri Tu et Filius.Ultra montesHerb zakonu Kartuzów. Stat Crux dum volvitur orbisPapież Pius XII

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego


LATINITAS | MARIOLOGIA | MSZA ŚW. I KAZANIA | KSIĄŻKI W DJVU | ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W PDF | CYTATY ULTRA MONTES | "Pod sztandarem Niepokalanej"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODLITWY I MEDYTACJE  |  PISMO ŚWIĘTE  |  OJCOWIE KOŚCIOŁA  |  ŚW. TOMASZ Z AKWINU  |  KATECHIZMY KATOLICKIE  |  HERETYCY I APOSTACI
WYZNANIE WIARY  |  DLA KATOLIKÓW RZYMSKICH  |  DEKLARACJA DOKTRYNALNA

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit caelos, Iesum Filium Dei, teneamus confessionem.
Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze.
(Hebr. IV, 14)
 


"Considera, coenaculum fuisse figuram Ecclesiae, cui datus est Spiritus sanctus, quia Ecclesia est illa arca, in qua sola salvari possumus, et extra quam, sicut tempore diluvii, nulla est salus. Quicumque continentur in gremio Ecclesiae tanquam veri filii, illi soli sperare poterunt adventum Spiritus sancti, modo se disponant ad illum digne recipiendum. Porro notandum, quod Spiritus sanctus non solummodo datus fuerit Apostolis et primis Christi discipulis, sed etiam illis, qui mortem Christi promoverant, et postea ab Apostolis ad fidem Christi conversi sunt: Non est personarum acceptor Deus, sed in omni gente, qui timet eum, et operatur justitiam, acceptus est illi (Act. 10, 34. 35)". (Ven. P. Segneri S. J., Meditationes selectae et succinctae pro singulis anni diebus. Ratisbonae 1874, p. 289)

-------------------

"Rozważ, iż wieczernik był wyobrażeniem Kościoła, któremu dany jest Duch Święty, ponieważ Kościół jest ową arką, w której jednej tylko możemy być zbawieni, a poza którą, jak w czasie potopu, nie ma żadnego zbawienia. Którzykolwiek znajdują się w łonie Kościoła jako prawdziwi jego synowie, tylko oni sami mogą mieć nadzieję na przyjście Ducha Świętego, o ile przygotują się na Jego godne przyjęcie. Co więcej, należy zauważyć, że Duch Święty został dany nie tylko samym Apostołom i pierwszym uczniom Chrystusowym, ale także tym, którzy przyczynili się do śmierci Chrystusa, a później zostali przez Apostołów nawróceni do wiary Chrystusowej: Bóg nie ogląda się na osoby, ale w każdym narodzie ten, kto się Go boi, a czyni sprawiedliwość, jest Mu przyjemny (Dz. Ap. 10, 34. 35)". (Czcig. Paweł Segneri SI, Medytacje wybrane i zwięzłe na poszczególne dni roku. Ratyzbona 1874, s. 289)


"Pod sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie. Nr 169. Maj 2024 (nowość)

"The Reign of Mary". No. 191. Winter 2024 (nowość)

"Beiträge". Nr. 175. April-Mai 2024 (nowość)

"Adsum". May 2024 (nowość)

Ks. Franciszek Bączkowicz CM. Posty obowiązujące ( PDF ) - Suche Dni (22. 24 i 25 maja 2024) - post ścisły!

CMRI.PL. Zgromadzenie Maryi Niepokalanej Królowej (Congregatio Mariae Reginae Immaculatae) (nowość)

Catechismus Romanus. Katechizm Rzymski. Quo modo daemon homines tentet. Jak szatan kusi ludzi?

Ks. Kazimierz Naskręcki. 1. Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej 2. Działanie Ducha Świętego w Kościele

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. 1. Duch Święty i katolicki Kościół PDF2. Nieomylność katolickiego Kościoła PDF3. Papiestwo ( PDF )

O. Maurycy Meschler SI. 1. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym 2. Modlitwa PDF ) 3. Urząd nauczycielski w Kościele ( PDF )

O. Marian Morawski SI. 1. Kazanie na niedzielę Zielonych Świątek. Czym jest Duch Święty w Kościele? PDF2. U stóp Sfinksa ( PDF ) 3. Co robić

Henryk Edward kard. Manning. O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka Ks. Jan Ciemniewski. Odrodzenie z Ducha Świętego ( PDF )

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na: 1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2. Poniedziałek Świąteczny  ( PDF )

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniw. Jagiell. Kazanie na pierwsze święto Zielonych Świątek. O chrześcijańskiej prawdzie i jej skutkach w ludziach ( PDF )

Ks. Franciszek Proschwitzer. Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach | "Rycerz Niepokalanej". Z Niepokalaną przez życie

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF ) | Ks. Zygmunt Łoziński, Biskup Piński. Królowa Korony Polskiej ( PDF )

Ks. Zygmunt Golian. Słowo o prawdziwym zjednoczeniu miane na zakończenie nabożeństwa majowego w kościele św. Piotra w Krakowie  r. 1860 PDF )

S. Petrus Canisius SI. Exhortationes domesticae. De Pentecoste | P. Joannes Dirckinck SI. In festo Pentecostes. De praeparatione ad Spiritum Sanctum qui lux est


NAJNOWSZE TEKSTY (4 MAJA, 30, 26, 18, 16 KWIETNIA, 30, 12, 10, 7 MARCA, 29, 26, 21, 6 LUTEGO 2024)

Dr Kazimierz Krotoski. W sprawie religijnego wychowania naszej młodzieży. PDF ) (Stosunki u nas pod niejednym względem dziwne naprawdę robią wrażenie na każdym, kto się z nimi nie zrósł i do nich się nie przyzwyczaił. Przypominają one mimowolnie ową anegdotkę o Władysławie Jagielle, który po swoim nawróceniu, zobaczywszy obraz archanioła Michała, walczącego z szatanem, jednemu i drugiemu świeczkę zapalić kazał. Otóż z jednej strony decydujące czynniki w ostatnich czasach zaczynają katolicyzmowi liczniej palić świeczki, z drugiej strony przy każdej sposobności podsycają kagańce od kilkudziesięciu lat płonące na cześć liberalizmu. A przecież między wierzącym katolicyzmem, a bezwyznaniowym liberalizmem jest przepaść, której nigdy nic wyrównać nie zdoła. Dlatego też system nasz wychowawczy, starający się obom tym kontrastom zadość uczynić, jest z natury swej połowiczny, dwulicowy, nienaturalny. Wprawdzie jeden z wczorajszych mowców podnosił, że w instrukcjach dla szkół średnich jest położony wielki nacisk na religijne wychowanie młodzieży. Tak jest! Ale jakże nazwać te pięknie brzmiące słowa, jeżeli z nimi idzie w parze ukrócenie praktyk religijnych w szkole, zakazy należenia do bractw, przez Kościół dla młodzieży poleconych, celem utwierdzenia jej we wierze katolickiej?) (nowość)

Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones (uzupełniono)

Divi Thomae Aquinatis totius Summae Theologicae Conclusiones. De lege naturali. (1. – Utrum lex naturalis sit habitus. Co. – Lex naturalis proprie non est habitus, sed improprie, quatenus scilicet aliqua continet praecepta quae habitu in ipsa ratione sunt. 2. – Utrum lex naturalis contineat plura praecepta, vel unum tantum. Co. – Licet multa in seipsis sint legis naturae praecepta, ad unum tamen primum praeceptum, quo bonum prosequendum et malum vitandum esse decernitur, referri singula possunt. 3. – Utrum omnes actus virtutum sint de lege naturae. Co. – Cum naturaliter unicuique propria ratio dictet ut virtuose agat, fatendum est omnes virtutum actus, qua ut virtuosi, ad naturae legem pertinere; sed non omnes si secundum seipsos in speciebus considerentur) (nowość)

"Rozmaitości". Konklawe, czyli Wybór Papieża. PDF ) (Pod nazwą conclave rozumie się zgromadzenie wszystkich w Rzymie obecnych, lub na wybór Papieża tam zjeżdżających się kardynałów, a razem i to miejsce, gdzie się ten wybór odprawia. Gdy Papież umrze, natychmiast na znak śmierci jego uderzają w wielki dzwon Kapitolu, dają ognia z dział zamku św. Anioła i wypuszczają więźniów osadzonych w więzieniach Rzymu. Tajny Podkomorzy Papieski, kardynał, obejmuje tymczasowo wodze spraw publicznych, zawiadamia przez pismo okólne zamiejscowych kardynałów o śmierci Głowy Kościoła, i wzywa ich na elekcję nowego Papieża do Rzymu. W tym celu każe urządzić konklawe w pałacu papieskim. Po dziewięciu dniach trwających uroczystości pogrzebowych, zbierają się kardynałowie dziesiątego w kościele św. Piotra, gdzie kardynał dziekan czyta Mszę o Duchu Świętym o pomyślność wyboru. Potem jeden z prałatów ma w języku łacińskim mowę, upominającą kardynałów, aby wybierali męża zupełnie godnego tak wielkiego powołania; dalej Wielki Mistrz obrzędów bierze krzyż papieski, muzycy śpiewają Veni Creator, idą za nim, a za tymi kardynałowie parami; cały ten orszak ciągnie do Watykanu, gdzie kardynałowie udają się do przygotowanego conclave. Jest to szereg pokojów, czyli cel, z których każdy kardynał ma dwie do swego zarządzenia. Każdy pokój jest innej wielkości i nierównej przyjemności, na takowe ciągną losy; wybity jest pąsową lub fioletową materią; ma jedno wyżej nad wzrost człowieka okno, którym wchodzi światłość dzienna, przez takowe nie można nic podać, a tym mniej zaglądać do pokoju) (nowość)

Ks. Franz Heinrich Reinerding, Doktor Teologii. Czy heretyk nie przynależy do Kościoła ze względu na charakter przestępstwa, czy też z prawa kościelnego? PDF ) (Po tych wstępnych rozważaniach przejdźmy teraz do zagadnienia, co heretyków oddziela od Kościoła (ze stałej praktyki Kościoła wynika, że kacerze do Kościoła nie należą), czy jest to sama herezja, czy też autorytet Kościoła, który ich ekskomunikuje. Kwestia ta nie dotyczy tego, czy wymagana jest władza Kościoła, aby wiadomo było, że heretycy, którzy sprzeciwiają się jakiejś doktrynie Kościoła w kwestii wiary, nie należą do niego, ale tego, czy przy założeniu, że żadne prawo kościelne nie ekskomunikuje ich, byliby oni jednak ekskomunikowani ipso facto. Rozwiązanie tej kwestii zależy od konstytucji, którą otrzymał Kościół z Boskiego ustanowienia; która to konstytucja Kościoła, ponieważ nie pozwala przynależeć do Kościoła osobie uporczywie sprzeciwiającej się temuż Kościołowi w rzeczy dotyczącej wiary, bezwzględnie wymaga, aby heretycy sprzeciwiający się Kościołowi w sprawie wiary byli automatycznie ekskomunikowani, a prawa kościelne sankcjonujące karę ekskomuniki dla kacerzy należy uważać za stosujące prawo Boskie podane w konstytucji Kościoła) (nowość)

Sac. F. H. Reinerding, Doctor Theologiae. Num haereticus ex natura criminis, an ex lege ecclesiastica ad Ecclesiam non pertineat? PDF ) (His praemissis jam ad eam quaestionem transeamus, quid haereticos, quos ex constanti Ecclesiae praxi ad Ecclesiam non pertinere constat, ab Ecclesia separet, num ipsa haeresis, an auctoritas Ecclesiae excommunicatione eos percellentis. Quaestio haec non de eo est, num auctoritas Ecclesiae requiratur, ut haeretici speciali Ecclesiae doctrinae in re fidei obluctantes ad eam non pertinere cognoscantur, sed de eo, num in hypothesi, quod nulla Ecclesiastica lex eos excommunicaret, ipso tamen facto excommunicati forent. Solutio hujus quaestionis a constitutione dependet, quam Ecclesia Divinitus accepit; quae constitutio, si Ecclesiae in re fidei pertinaciter resistentem ad eam pertinere non patitur, omnino postulat, ut haeretici Ecclesiae in re fidei obluctantes ipso facto excommunicati sint, et leges ecclesiasticae excommunicationis poenam in haereticos sancientes legem Divinam in Ecclesiae constitutione datam applicare dicendae sunt) (nowość)

O. John Morris SI (wyd.). Pamiętnik ojca Gerarda (uzupełniono)

O. John Morris SI (wyd.). Pamiętnik ojca Gerarda. XIV. Nowe niebezpieczeństwa. (W czasie onej małej wycieczki mojej, niespodzianie nowa myśl mi zajaśniała. U stóp naszych ciągnęła się fosa forteczna Toweru. Czyby nie było sposobu z tarasu wieżowego zarzucić powróz przez fosę, i po nim dostać się na drugą stronę? Zakomunikowałem tę myśl towarzyszowi memu, i zapytałem jakie jego zdanie. "Bezwątpienia, odrzekł, nie byłaby to rzecz niepodobna, byleby się znaleźli przyjaciele oddani a pewni, którzy by nam chcieli przyjść w pomoc". – "O, co do przyjaciół, rzekłem, tych się znajdzie więcej niźli nam potrzeba, jeśli jedno rzecz sama da się uskutecznić, i jeśli warto dla niej wystawiać się na niebezpieczeństwa z jakimi jest połączona". – "Co mnie się tyczy, odparł mój przyjaciel, mieniłbym się szczęśliwym, gdyby mi się udało choć spróbować; prawda, że dostawszy się na wolność, musiałbym wieść życie wygnańcze, ale tę przynajmniej miałbym za to pociechę, że mógłbym przyjmować Sakramenty święte, i z ludźmi cnotliwymi przestawać, i nie byłbym skazany na marne strawienie życia mego w tych posępnych murach więziennych". – "A więc, zawołałem, polećmy Panu Bogu tę sprawę; a ja natychmiast napiszę o tym do o. Garnett, i rady jego zasięgnę") (nowość)

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej (uzupełniono)

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia... V. 1. O nabywaniu łaski. (Łaska oznacza miłość i życzliwość dowolną i niezasłużoną i dowolny niezasłużony dar, z miłości pochodzący. Przede wszystkim łaska Boża, o której mówimy, jak to już częściej było wspomniane, jest tak szczytnym, niebieskim i Boskim dobrem, że go nie może wysłużyć stworzenie najczystsze i najwspanialsze za pomocą własnej swej przyrodzonej dzielności i za pomocą własnych przyrodzonych uczynków, chociażby były najznamienitszymi i chociażby je wykonywało i przez najdłuższe lata. Tylko Syn Boży, który dla nas stał się człowiekiem i który z natury swojej posiada łaskę w obfitości nieskończonej, mógł ją we właściwym tego słowa znaczeniu dla nas wysłużyć. Podobnie także nie możemy łaski w nas wywołać naszą własną siłą, bo jak nie możemy się sami wyprowadzić z nicości i udzielić sobie bytu przyrodzonego, tak również nie możemy sobie wlać bytu nadprzyrodzonego. Albowiem łaska nie wyrasta z naszej siły przyrodzonej jak roślina wyrasta ze swego korzenia, ale dostaje się z zewnątrz do naszej natury, bywa jej z góry udzieloną, jako gałązka bujna w dziczkę zaszczepiona. Ten sam Bóg, który stworzył z niczego naturę naszą, musi nas również na nowo stwarzać za pomocą swej potęgi cudownej, albo raczej musi nas na nowo porodzić swoim duchem, aby nas uczynić w ten sposób synami swoimi) (nowość)

"Traditio". Czytelnik pyta: "Dlaczego znany tradycyjny (?) katolicki biskup gorszy prawdziwych tradycyjnych katolików stręcząc ¨sakramenty¨ sekty Novus Ordo?". PDF ) (Nasz czytelnik cytuje znanego tradycyjnego (?) katolickiego biskupa, który po trzydziestu latach nie może się zdecydować, czy przyjmować "komunię" Novus Ordo. Zdaje się nie znać katolickiej zasady, że sakramenty muszą być moralnie pewne. Zgodnie z zasadą sformułowaną przez papieża Leona XIII odnośnie nieważności święceń anglikańskich nie może być wątpliwości, że tradycyjny katolik nie może mieć nic wspólnego z nieważnymi (fałszywymi) "sakramentami" neokościoła) (nowość)

"Traditio". Czytelnik pyta: Czy w świetle katolickiej teologii moralnej udział w boksie jest grzechem? PDF ) (Jeśli boks jest uprawiany w celach rekreacyjnych, z odpowiednim sprzętem ochronnym i celem jest ćwiczenie, wówczas nie jest grzechem. Jednak tam, gdzie zasadniczo celem jest skrzywdzenie przeciwnika i pobicie go aż się podda, z bardzo realną możliwością wyrządzenia poważnej krzywdy fizycznej, jak w boksie zawodowym, takie działanie jest grzeszne. Setki zawodników zginęło w wyniku profesjonalnych zawodów. Sytuację moralną boksu można porównać do sytuacji szermierki. W szermierce rekreacyjnej uczestnicy noszą sprzęt ochronny i nie zamierzają zadźgać przeciwnika na śmierć) (nowość)

Biskup Wileński Adam Stanisław Krasiński, Św. Teologii Doktor. Prawo kanoniczne krótko zebrane. Reguły prawa umieszczone w Szóstej księdze Dekretaliów. PDF ) (1. Beneficjum nie może być otrzymane godziwie, bez instytucji kanonicznej. 2. Kto ze złą wiarą cudzą rzecz posiada, próżno się dawnością składa. 3. Bez posiadłości, nie ma prawa dawności. 4. Grzech nie będzie odpuszczony, póki nie będzie wziątek powrócony. 5. Nie ma odpuszczenia grzechu, jeżeli nie ma poprawy. 6. Do rzeczy niepodobnych nikt nie może być obowiązany. 7. Przywilej osobisty przywiązany jest do osoby i ustaje z jej śmiercią. 8. Kto był raz poszlakowany, na tego zawsze posądzenie pada. 9. Każdy może nie uznawać za ważne tego, co nie w jego imieniu było uczynione. 10. Ratyfikacja rozciąga się na to, co uprzednio zaszło, i równa się umocowaniu. 11. Gdzie nie ma przekonywających dowodów, tam stronę oskarżonego brać trzeba. 12. Wzgląd na osoby nie ma miejsca u sądu. 13. Niewiadomość uczynku, nie zaś prawa, za wymówkę służy. 14. Dla spadkobiercy, niewiadomość może być słuszną wymówką. 15. Niełaski w całej ścisłości, łaski w całej rozciągłości tłumaczyć przystało. 16. Co kto otrzymał na drodze łaski, to mu odejmowane być nie powinno. 17. Co komu na mocy prawa należy, z tego wyzuwać go nie trzeba. 18. Co na początku było przeciwne prawu, to i z upływem czasu zgodne z nim nie będzie. 19. Nie jest bez winy, kto się miesza w to, co do niego nie należy. 20. Na swoją obronę wolno jak najwięcej stawić dowodów. 21. Kto się raz do czego zobowiązał, tego się odrzec nie może. 22. Że jeden ma do drugiego urazę, trzeci na tym szkodować nie powinien) (nowość)

R. P. Franciscus Antonius Foebeo SI. De Regulis Juris Canonici Liber Unicus. Regulae Juris in Sexto Decretalium. PDF ) (1. Beneficium Ecclesiasticum non potest licite sine institutione Canonica obtineri. 2. Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit. 3. Sine possessione praescriptio non procedit. 4. Peccatum non dimittitur, nisi restituatur ablatum. 5. Peccati venia non datur, nisi correctio. 6. Nemo potest ad impossibilia obligari. 7. Privilegium personale personam sequitur, et extinguitur cum persona. 8. Semel malus semper praesumitur esse malus. 9. Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum. 10. Ratihabitionem retrotrahi, et mandato non est dubium comparari. 11. Cum sunt Partium Jura obscura, Reo favendum est potius, quam Actori. 12. In Judiciis non est acceptio personarum habenda. 13. Ignorantia facti, non Juris excusat. 14. Cum quis in Jus succedit alterius, justam ignorantiae causam censetur habere. 15. Odia restringi, et favores convenit ampliari. 16. Decet concessum a Principe beneficium esse mansurum. 17. Indultum a Jure beneficium, non est alicui auferendum. 18. Non firmatur tractu temporis, quod de Jure ab initio non subsistit. 19. Non est sine culpa, qui rei, quae ad eum non pertinet, se immiscet. 20. Nullus pluribus uti defensionibus prohibetur. 21. Quod semel placuit, amplius displicere non potest. 22. Non debet aliquis alterius odio praegravari) (nowość)

Św. Augustyn, Biskup i Doktor Kościoła. Homilia o braterskiej zgodzie i odpuszczaniu uraz. (Na Wielki Post). PDF ) (Dni te święte postu czterdziestodniowego powołują mnie, bym wam mówił o braterskiej zgodzie, aby każdy, który ma urazę przeciw komuś innemu, koniec jej położył, by się ona sama nie zakończyła. Nie bierzcie sobie tego lekko Bracia moi! Gdy bowiem życie to śmiertelne i ułomne, które wśród tylu pokus ziemskich na niebezpieczeństwa różne jest narażone, iż ledwie w nich nie zatonie, nie może nawet i sprawiedliwy być bez grzechów. Jedynym przeto środkiem, za pomocą którego żyć możemy, jest to, czego nas Chrystus nauczył w modlitwie: "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". Układ niejako z Bogiem uczyniliśmy i warunek odpuszczenia winy z zastrzeżeniem przyjęliśmy: odpuść nam, mówimy z pełną ufnością, jeżeli i my także odpuszczamy; jeżeli zaś my nie odpuszczamy, tedy nie spodziewajmy się, by i nam odpuszczano, jeżeli się sami nie chcemy oszukiwać. Niech się człowiek sam nie myli, a Bóg go nie omyli. Gdyby nam to niepodobieństwem było się gniewać, ale niestety jest to człowiekowi właściwym. Właściwym jest gniew człowiekowi, lecz nie powinniśmy go, jako młodą latorośl podlewać rozmaitymi podejrzeniami, by nie wzrósł w drzewo nienawiści. Co innego bowiem jest gniew, a co innego nienawiść. Często rozgniewa się i ojciec na syna, ale nie nienawidzi syna; gniewa się, by go naprawić. Jeżeli dlatego się gniewa, by go naprawić, z miłością się natenczas gniewa i dlatego powiedziano jest: "A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki w oku twoim nie widzisz?". Zarzucasz komuś innemu gniew, a sam pełen jesteś nienawiści. Gniew w porównaniu z nienawiścią jest tylko źdźbłem. Źdźbło przecież jeżeli podsycasz staje się belką, gdybyś je wyrwał i odrzucił, nic by z niego nie było. Jeżeliście dobrze uważali w czasie czytania listu św. Jana, powinny was dreszczem przejąć te słowa: "ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci". Potem zaraz dodał: "Kto mówi, iż jest w światłości, a brata swego nienawidzi, aż dotąd jest w ciemności") (nowość)

"Traditio". Apostata, neopapież Franciszek-Bergoglio, atakowany przez własnych neochrześcijan za zatwierdzenie błogosławieństwa par sodomickich odpowiada bluźnierstwami. PDF ) (Neopapież apostata Franciszek-Bergoglio, cierpiący na narcystyczne zaburzenie osobowości (NPD), nigdy nie przyznaje się do błędu, nigdy nie przeprasza, ale podwaja wysiłki w zniesławianiu wiernych swojego neokościoła, którzy się z nim nie zgadzają. Jego ulubionym celem są neokonserwatywni/pseudotradycjonalistyczni neokatolicy (Newchurchers), którzy wciąż zginają przed nim kolano. W swoim przemówieniu z 7 lutego 2024 r., wygłoszonym z balkonu bazyliki św. Piotra (gdzie odmawia zamieszkania), nazwał tych neokatolików "hipokrytami" za opór wobec jego wezwania do błogosławienia par sodomickich, zgodnie ze swoją deklaracją "Fiducia supplicans" z 18 grudnia 2023 roku... Tradycyjni katolicy! przeciwnicy Bergoglio w neokościele, nazwali deklarację "zaproszeniem do schizmy". Już teraz biskupi neokościoła w Niemczech są praktycznie w schizmie. Belgia, Irlandia i Polska mogą nie być daleko w tyle. Do wiernych neokościoła wreszcie dociera, że ten człowiek nie jest papieżem, a neokościół nie jest katolickim Kościołem) (nowość)

R. P. Wilhelmus Nakateni SI. Commonitorium breve de Ecclesia, seu scutum Fidei catholicae contra profanas haereticorum novitates. PDF ) (Ecclesiae SANCTITAS non in uno Scripturae loco celebratur. Christus seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret. Ephes. 5. Elegit nos Deus, et vocavit nos in societatem Filii sui Domini nostri Jesu Christi. I. Cor. 1. ut essemus sancti et immaculati, cives sanctorum et domestici Dei, genus electum et gens sancta. Eph. 1. 2. et I. Petr. 2. Hinc Ecclesia saepe vocatur templum et domus Dei, corpus et sponsa Christi, instituta ad consummationem sanctorum, etc. Sanctitas autem ea provenit ex ratione Fundatoris et Capitis invisibilis; ex ratione doctrinae, cultus et mediorum quae ad sanctitatem informant et ducunt; ex ratione fidelium, qui ad sanctimoniam ex vocatione sua tendunt omnes, quum saltem plurimi eo perveniant.Quam Christus fundavit societatem, est essentialiter UNA. Est Ecclesia corpus unum, sicut unus est Dominus, una fides, unum baptisma. Ephes. 4. Eam vocat multoties Salvator singulari numero regnum suum, domum suam, Ecclesiam suam, unum ovile sub uno pastore. Haec proprietas exsurgit ex unitate fidei et charitatis seu communionis, qua fit ut omnes qui membra sunt Corporis Christi, easdem veritates revelatas credere et eamdem tenere communionem debeant. In ultima coena Jesus Patrem orat, ut utraque unitas in Ecclesia perpetuo remaneat: Non pro eis (Apostolis) rogo tantum, sed et pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum in me, ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te; ut et ipsi in nobis unum sint. Joan. 17. Et Paulus praecipit, ut simus solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis; unum corpus et unus spiritus, donec occurramus omnes in unitatem fidei. Eph. 4. Nomine autem charitatis hic intelligimus charitatem specialem, totius populi Christiani propriam, qua cuncti fideles adhaerent Ecclesiae praefectis, cum eadem fide et eadem communione, ad unum idemque corpus constituendum. Quoniam vero Salvator unitatem praecepit, Ecclesiam debuit mediis instruere necessariis ad utramque unitatem jugiter asservandam; adeoque illa societas quae mediis illis sit destituta, spectari debet ut synagoga Satanae (Apoc. 3); et nequaquam ut vera civitas Dei, de qua dicta sunt gloriosa. Nam, dicente S. Cypriano: Deus unus est, et Christus unus, et una Ecclesia ejus, et plebs in solidam corporis unitatem concordiae glutino copulata. Quodnam vero sit in Ecclesia principium unitatis, et certissima revelatae veritatis anchora ex sequentibus fiet manifestum) (nowość)


NOWO DODANE KSIĄŻKI W FORMACIE DJVU:

P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis per omnes anni liturgici dies distributa seu Meditationes ex operibus S. Thomae depromptae (nowość)

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża (nowość)

Ks. Ignacy Mioduszewski. Praktyczne objaśnienia zasad wiary i obowiązków moralnych (nowość)

Sac. Cyriacus Michael Petroccia. Lux et Pax in Synthesy Dogmatica. Lectiones resumptae in Tractatus: De Deo Uno - De Deo Trino - De Deo creante et elevante - De Novissimis - De Verbo Incarnato - De Gratia Christi - De Virtutibus infusis et donis Spiritus Sancti (nowość)

O. Hieronim Savonarola OP. Rozmyślanie z Psalmu 50 (nowość)

Jakub Debout. Grzechy zaniedbania (nowość)

Ks. Dr Piotr Stach. Święty Augustyn w walce z heretykami (nowość)

W. O. J. P. Caussade SI. Zdaj się na wolę Bożą! (nowość)

Ks. Zygmunt Storchenau SI. Wiara Chrześcijanina jaką być powinna (nowość)

O. Jean Baptiste Lemius OMI. Katechizm o modernizmie według Encykliki Ojca Świętego Piusa X "Pascendi Dominici gregis" (nowość)