ŻYWOT

 

NAJŚWIĘTSZEJ

 

MARYI PANNY

 

BOGARODZICY

 

JOHANN PETER SILBERT

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

 

––––

 

Wyszczególnienie paragrafów

 

Księga pierwsza

 

§. I. Jednorodzony Syn Boga celem stworzenia

 

§. II. Doświadczenie aniołów przez objawienie wcielenia Syna Bożego

 

§. III. Wielorakie proroctwa i figury o Najświętszej Pannie Bogarodzicy

 

§. IV. Rodzice Najświętszej Panny

 

§. V. Poczęcie, narodzenie i ofiarowanie Najświętszego dziecięcia

 

§. VI. Przedziwna świątobliwość Najświętszej Panny, w samym Jej dzieciństwie

 

Księga druga

 

§. I. Wychowanie Najświętszej Panny w domu kościelnym w Jerozolimie

 

§. II. Jej cnót wysoka świetność

 

§. III. Najświętsza Panna jest obecną przy śmierci swych najukochańszych rodziców

 

§. IV. Zaślubienie Najświętszej Panny z świętym Józefem

 

§. V. Tajemnica tego panieńskiego małżeństwa

 

§. VI. Domowe pożycie Najświętszej Panny i Jej świętego oblubieńca w Nazarecie

 

Księga trzecia

 

§. I. Przedwieczna mądrość przygotowuje Najświętszą Pannę do tajemnicy wcielenia Bożego

 

§. II. Zwiastowanie Najświętszej Panny Maryi przez świętego archanioła

 

§. III. Maryja spieszy na góry

 

§. IV. Pobyt Najświętszej Panny w Hebron

 

§. V. Przykre doświadczenie Najświętszej Panny i Jej przedziwne zaufanie w Bogu

 

Księga czwarta

 

§. I. Najświętsza Panna udaje się w podróż ze świętym Józefem do Betlejem

 

§. II. Narodzenie Jezusa w pustej jaskini

 

§. III. Boleść Najświętszej Panny przy obrzezaniu Jezusa

 

§. IV. Przyjazd mędrców ze Wschodu

 

§. V. Maryja stawia się ze swoim Boskim dziecięciem w kościele Jerozolimskim, aby dopełniła prawa oczyszczenia. Proroctwo Symeona

 

Księga piąta

 

§. I. Herod dybie na zabicie dziecięcia Jezus. – Józef ucieka na rozkaz anioła z familią do Egiptu

 

§. II. Życie świętej familii w Egipcie

 

§. III. Życie Jezusa w domu rodzicielskim. – Ukazuje się w dwunastym roku wieku swojego w kościele Jerozolimskim

 

§. IV. Maryja i Józef znajdują Jezusa w kościele między nauczycielami Zakonu (nowość)

 

§. V. Pracowite życie świętej familii. – Śmierć świętego Józefa

 

Księga szósta

 

§. I. Pożegnanie się Jezusa ze swoją Najświętszą Panną matką. – Jego chrzest i post na puszczy. – Gody małżeńskie w Kanie. – Inne jawne cuda Jezusa

 

§. II. Początek nienawiści faryzeuszów. – Jezus i Maryja w bóżnicy nazareńskiej. – Najświętsza Panna towarzyszy swemu Boskiemu Synowi w Jego publicznym życiu. – Pan objawia swoją przyszłą mękę

 

§. III. Naczelnicy synagogi nastają na życie Jezusa. – Wskrzeszenie Łazarza. – Wjazd uroczysty Jezusa do Jerozolimy i Jego ostatnie nauki w kościele. – Ostatnia wieczerza Jezusa. – Zdrada Judasza. – Jezus w Ogrodzie Oliwnym

 

Księga siódma

 

§. I. Jan towarzyszy Najświętszej Pannie matce Pańskiej i Magdalenie do ratusza. – Jezus przed Piłatem. – Zajadłość arcykapłanów i ludu. – Maryja na górze Kalwarii

 

§. II. Ukrzyżowanie Jezusa. – Boleść Najświętszej Panny. – Żałość całej natury. – Siedem słów Jezusa. – Jego śmierć i pogrzeb

 

§. III. Zmartwychwstanie Pańskie, po którym ukazuje się Jezus świętym niewiastom. – Magdalena przy grobie. – Wcześniejsze ukazanie się Pana swojej Najświętszej matce. – Wniebowstąpienie Chrystusa

 

§. IV. Zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów i Maryję. – Życie Najświętszej Panny pod opieką świętego Jana. – Jej wewnętrzne postępowanie. – Zewnętrzna postać Bogarodzicy

 

§. V. Tęsknienie Maryi do śmierci. – Zgromadzenie się Apostołów około Jej łoża śmiertelnego. – Śmierć Najświętszej Panny. – Jej pogrzeb. – I Jej wniebowzięcie

 

Księga ósma

 

O czci ku Najświętszej Pannie przez wszystkie chrześcijańskie wieki aż do naszych czasów

 

PIEŚNI

 

na cześć Najświętszej Maryi Panny

 

I.

 

II.

 

III.

 

IV. O Najświętszej Maryi Pannie Szkaplerznej

 

V. O Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej

 

VI. O Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej

 

VII. Do Najświętszej Maryi Panny w smutku

 

VIII. W czasie pomoru i chorób

 

IX.

 

X.

 

XI.

 

XII.

 

Część II.

 

Część III.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy. Przez J. P. Silbert. Przekład Ks. M. K. [Marcin Konkolowski], Lwów, NAKŁADEM FRANCISZKA PILLERA I SPÓŁKI. 1845, str. VI+216+IV. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Johann Peter Silbert, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego.

 

2) Ojciec Prokop, Kapucyn, Żywot Matki Bożej.

 

3) Ks. Jakub Górka, Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

 

4) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

5) Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, a) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). b) Nauka o Różańcu świętym. c) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.

 

6) "Róża Duchowna", Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

7) O. Ludwik Fanfani OP, Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św. (De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione).

 

8) Ks. Marian Nassalski, a) Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia. b) Matka Boża Dobrej Rady.

 

9) P. Armandus Plessis SMM, Manuale Mariologiae Dogmaticae.

 

10) Ks. Franciszek Proschwitzer, Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach.

 

11) Sac. Paulus Maria Quarti, Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii.

 

12) Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum z zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Johann Peter Silbert, Żywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII-MMXXII, Kraków 2017-2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: