Beatissima Virgo Maria. Dominare nostri Tu et Filius.

CZEŚĆ MARYI

O POBUDKACH I ŚRODKACH NABOŻEŃSTWA
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

KS. DR JAKUB GÓRKA

SPIS RZECZY

Przedmowa

CZĘŚĆ I.

O pobudkach nabożeństwa do Matki Najświętszej

1. W czym tkwi istota nabożeństwa ku Najświętszej Pannie

2. Maryja jest pierworodną przed wszystkim stworzeniem

3. Maryja jest pierworodną w dziedzinie łaski

4. Maryja jest Matką Boga

5. Świętość Maryi

6. Cześć Maryi Panny w Kościele

7. O dobrodziejstwach przez ręce Maryi

8. Maryja jest szafarką łask wszelkich

9. O miłości Maryi Panny ku nam

10. Nabożeństwo do Matki Najświętszej jest znakiem wybrania do żywota wiecznego

11. Maryja a wybrani w niebie

13. Czym Maryja dla swych czcicieli, w czyśćcu zatrzymanych

13. Maryja Królową naszą

14. Maryja Mistrzynią naszą

15. Maryja jest orędowniczką naszą

16. Maryja Dobrodziejką naszą

17. Maryja naszym ratunkiem

18. Maryja pociechą naszą

19. Czym Maryja dla świata

CZĘŚĆ II.

Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa względem Matki Najświętszej

1. Rozmyślanie

2. Czytanie duchowne

3. Częste wzywanie Matki Najświętszej

4. Maryję Panienkę obrać sobie za Matkę

5. Cześć obrazów Matki Najświętszej

6. Bractwa religijne ku czci Matki Bożej

7. Różaniec

8. Szkaplerz Karmelitański

9. Sodalicje Mariańskie

10. Godzinki do Matki Boskiej

11. Nowenny do Matki Boskiej

12. Cześć ku Świętym, którzy są najbliżsi Matce Najśw. albo którzy się odznaczali ku Niej osobliwszym nabożeństwem

13. Msza św. ku czci Matki Najświętszej

14. Posty ku czci Matki Najświętszej

15. Jałmużny na cześć Maryi

16. Przyjmowanie Komunii św. w uroczystości Maryi

17. Unikanie grzechu z miłości ku Maryi

CZĘŚĆ III.

Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi

1. Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi

2. Pokora Matki Najświętszej

3. Miłość Boża

4. Miłość bliźniego

5. Wiara

6. Nadzieja

7. Czystość

8. Ubóstwo

9. Posłuszeństwo

10. Roztropność

11. Męstwo

12. Cierpliwość

13. Modlitwa

14. Maryja wzorem w mówieniu

15. Jak iść za natchnieniami Bożymi

16. Spełnianie obowiązków

18. Mądrość

CZĘŚĆ IV.

NAUKI NA ŚWIĘTA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ

I. Na Narodzenie Matki Boskiej. Duchowne powinowactwo z Jezusem i Maryją

II. Na Narodzenie Matki Boskiej. Maryja zbawieniem wszystkich

III. Na Ofiarowanie Matki Najświętszej w świątyni jerozolimskiej. Maryja naszym wzorem i potężną Orędowniczką

IV. Na Zwiastowanie. Tajemnica Wcielenia Słowa odwiecznego

V. Nawiedzenie św. Elżbiety. Pokora Maryi i szczęście z Jej nawiedzenia

VI. Na Ofiarowanie Pana Jezusa w kościele. Wesele z oddania się zupełnego Bogu

VII. Na Matkę Boską Śnieżną. Dziwne skutki prawdziwej czci ku Maryi

VIII. Na dzień Zaślubienia Najświętszej Maryi Panny. Doniosłe znaczenie Zaślubienia Maryi (nowość)

IX. Na Matkę Boską Bolesną. Boleści Maryi

X. Na Wniebowzięcie Matki Najświętszej. Po cierpieniach i troskach życia wieczna radość

XI. Na uroczystość Wniebowzięcia. Dobra ziemskie a dobra niebieskie

XII. Matka Boska Nieustającej Pomocy

XIII. Na dzień Imienia Maryi

XIV. O Sercu Maryi 1

XV. O Sercu Maryi 2

XVI. Nauka o Niepokalanym Poczęciu

XVII. Na Matkę Boską Gromniczną. O tajemnicy Oczyszczenia

Ks. Dr. J. Górka (PROFESOR SEMINARIUM BISKUPIEGO W TARNOWIE), Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Nakładem Autora. Główny skład w Księgarni Zygmunta Jelenia w Tarnowie. 1907, str. IV+479. (Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

Pozwolenie Władzy Duchownej:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. 1562.
IMPRIMATUR.

Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO W TARNOWIE.

Dnia 15 marca 1907 r. L. S. † Leon Bp. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ks. Dr Jakub Górka, Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006-2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: