Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Inter omnes hominum curas, studium divinae sapientiae est perfectius, jucundius et utilius

Spośród wszystkich zajęć ludzkich, nauka boskiej mądrości jest najdoskonalszą, najprzyjemniejszą i najpożyteczniejszą

(Św. Tomasz z Akwinu)


Murillo, Widzenie brata Lauteriusza. Św. Tomasz z Akwinu, św. Franciszek z Asyżu i brat Lauteriusz
 
"Crede huic, quia eius doctrina non deficiet in aeternum"

"Wierz mu, gdyż jego nauka będzie trwała wiecznie"

(Św. Franciszek o św. Tomaszu z Akwinu w widzeniu brata Lauteriusza)


"Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores...;

ut iam non simus parvuli fluctuantes et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris.

Veritatem autem facientes in caritate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus". (S. Paulus Apostolus ad Ephesios, IV, 11-15)

-------------------

"I On przeznaczył jednych na Apostołów, a drugich na Proroków, a innych na Ewangelistów, a innych na pasterzy i doktorów...;
abyśmy już nie byli dziećmi chwiejącymi się, i nie byli unoszeni od każdego podmuchu nauki przez złość ludzką, przez chytrość na oszukanie błędu.
A czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli we wszystkim w Nim, który jest głową, Chrystus". (Św. Paweł Apostoł do Efezjan, 4, 11-15)
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ŚW. TOMASZ Z AKWINU I INNI DOKTORZY KOŚCIOŁA

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Wielcy scholastycy XIII wieku ( PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Filozofia i jej zadanie. Treść dawnej Scholastyki w summach XIII wieku

Ks. Jan Badeni SI. Albert Wielki PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Doktor Anielski PDF )

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Wykład Składu Apostolskiego. O Kościele PDF ) (nowość)

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Symboli Apostolorum Expositio. De Ecclesia PDF ) (nowość)

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych. Księga czwarta. Rozdział LXXVI. O godności biskupiej. I że jeden z biskupów jest ponad wszystkimi PDF ) (nowość)

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Summa de veritate catholicae Fidei contra Gentiles. Liber quartus. Caput LXXVI. De episcopali dignitate, et quod in ea unus sit summus PDF ) (nowość)

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa filozoficzna. (Contra Gentiles). - Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Summa de veritate catholicae Fidei contra Gentiles

Sac. Augustinus Hunnaeus. Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła. O społeczeństwie i władzy. De regimine principum I, 1-3 ( PDF )

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor KościołaModlitwy. Orationes

Sac. J.-B. Raulx (ed.). Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Sermones et Opuscula concionatoria

"Przegląd Katolicki". Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka ( PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia ( PDF )

Ks. Jan Rostworowski SI. Dwie filozofie PDF )

Ks. Dr Aleksander Żychliński. O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne PDF ) (nowość)

Ks. M. Dietz SI. Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu ( PDF )

"Przegląd Katolicki". Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej? ( PDF )

Ks. Jan BareilleHistoria św. Tomasza z Akwinu. Wstęp. [Dążności polityczne, artystyczne, naukowe i religijne trzynastego wieku] ( PDF )

Ks. Jan BareilleSumma teologii św. Tomasza z Akwinu ( PDF )

Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones (uzupełniono)

Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives OFMCap. Summula Summae Theologicae Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis

O. Aleksander Rozwadowski SI. Apostolstwo według nauki św. Tomasza i Ojców Kościoła PDF ) (nowość)

Ks. Aleksander Rozwadowski SI. Nauka św. Tomasza o apostolstwie i odpowiedź na niektóre trudności PDF ) (nowość)

Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Teologia moralna. - Prawo Boże ( PDF )

Dr Anna Danuta Drużbacka. Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu ( PDF )

Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Teologia moralna

P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis per omnes anni liturgici dies distributa seu Meditationes ex operibus S. Thomae depromptae (uzupełniono)

"Manuale Precum in usum Theologorum". Oratio S. Thomae Aquinatis pro obtinendis virtutibus

Doctorum: Angelici, Seraphici, Melliflui, Extatici in Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam expositiones. Collegit ediditque Fr. I. C. Card. Vives OFMCap.

In orationem dominicam, Tertulliani, S. Cypriani et S. Thomae Aquinatis commentaria ( PDF )

Bp Franciszek Lisowski. Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów ( PDF )

Ks. Zygmunt Golian, Doktor św. Teologii. O metodzie scholastycznej w zastosowaniu jej do dogmatycznej teologii, jej geneza, rozwijanie się i dojrzałość PDF ) (nowość)

Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego ( PDF )

Ks. Jan Domaszewicz. Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. O łasce i przeznaczeniu. (De gratia Christi) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła. (De Ecclesia Christi) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. O Sakramentach świętych w ogólności. - Grzech pierworodny. - Los dzieci zmarłych bez Chrztu. (De Sacramentis in genere) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. Sąd szczegółowy i o Czyśćcu. (De Deo Consummatore) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. Koniec świata. Sąd powszechny, czyli ostateczny. (De Deo Consummatore) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. Anielskie Chóry: ich różność i stosunek do ludzi, czyli o Hierarchii Niebieskiej. (Sequitur de Hierarchia Coelesti) HTM )

P. Constantinus de Schaezler SI. Introductio in S. Theologiam dogmaticam ad mentem D. Thomae Aquinatis (uzupełniono)

P. Constantinus de Schaezler SI. Introductio... De essentia magisterii Ecclesiae

P. Constantinus de Schaezler SI. Introductio... De infallibili Ecclesiae magisterio spectato in subjecto ejus

P. Constantinus de Schaezler SI. Introductio... De objecto magisterii Ecclesiae

Sac. Constantinus Schaezler. Divus Thomas, Doctor Angelicus, contra liberalismum invictus veritatis catholicae assertor. De doctrinae S. Thomae ad exstirpandos huius aetatis errores vi et efficacia commentarius in sexto centenario Angelici Praeceptoris

Ks. Antoni Langer SI. Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów ( PDF )

Ks. Antoni Langer SIO objawieniu PDF ) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie)

Ks. Marian Morawski SI, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozofia i jej zadanie. (Wydanie czwarte) PDF ) (uzupełniono)

Ks. Marian Morawski SI. Kilka słów o książce "Filozofia i jej zadanie". (Polemika z ks. Stefanem Pawlickim CR)

Sac. J. Peemans. Synopsis theoriae philosophicae ex SS. Patribus

Ks. Dr Juliusz Didiot. Filozofia PDF ) (nowość)

Ks. Franciszek Kwiatkowski SI. Filozofia wieczysta w zarysie

Godfryd Kurth, Profesor Uniwersytetu w Liège. Co to są średnie wieki? PDF ) (nowość)

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Filozofia scholastyczna

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Scholastyka w IX wieku. Eriugena. Nominaliści i realiści. Anzelm. Abelard. Scholastycy wieku XII

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Uniwersytety

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Declaratio Terminorum theologicorum

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Breviloquium. (Summatim ac breviter Theologiae instituta ac praecepta exponit) (uzupełniono)

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (uzupełniono)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi (uzupełniono)

Św. Bonawentura. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. (Kraków 1879)

S. Bonaventura. Meditationes Vitae Christi. (Parisiis 1868)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi ( PDF )

P. Vitus a Bussum OFMCap. De spiritualitate franciscana. Aliqua capita fundamentalia

Ks. Jan Rostworowski SI. Świętego Roberta Bellarmina historyczne znaczenie i naukowe dzieło PDF ) (nowość)

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana ( PDF )

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Ecclesiae Doctor. Compendium Doctrinae Christianae. Ex Italico idiomate in Latinum transtulit Martinus Szyszkowski, Episcopus Cracoviensis ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy) ( PDF )

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae

La Dottrina Cristiana composta per ordine della santa memoria di Papa Clemente VIII dal ven. Cardinale Roberto Bellarmino

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Episcopus, Doctor Ecclesiae. De prima parte portae domus Dei, quae est fides

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. O pierwszej części bramy Domu Bożego tj. o wierze

Psalterium Davidis cum brevi ac succincta paraphrasi ex Bellarmini Commentario deprompta

Papież Pius XI. List apostolski mianujący św. Roberta Bellarmina Doktorem Kościoła Powszechnego

Ks. Jan Rostworowski SI. Św. Piotr Kanizy; istota jego wielkości PDF ) (nowość)

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Catechismi Latini et Germanici

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Adventu Domini

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Natali Domini

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Pentecoste

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. Quid faciendum nostris in hoc gravis et publicae calamitatis tempore?

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Przestrogi duchowne, których trzymać się powinien każdy, kto chce być prawdziwym zakonnikiem i dojść w krótkim czasie do doskonałości PDF ) (nowość)

S. Joannes a Cruce, Doctor Ecclesiae. Cautelae spirituales a veris Religiosis observandae adversus animae hostes PDF ) (nowość)

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Wnijście na Górę Karmelu

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Noc Ciemności i Pieśń Duchowa

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. Kazanie o wieczności Kościoła świętego

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. Papież nie może ulec skażeniu albo obaleniu przez niedowiarstwo lub herezję

Św. Franciszek Salezy Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Traktat o miłości Bożej. Bóg odrzucił naród żydowski

S. Franciscus Salesius Episcopus et Princeps Genevensis, Doctor Ecclesiae. Tractatus Amoris Divini. Deus reprobavit Judaicum populum

Św. Franciszek Salezy, Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Filotea, czyli Droga do życia pobożnego

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. O smutku

Ks. M. Hamon. Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais) ( PDF )

Ks. M. Hamon. Żywot św. Franciszka Salezego. Nawrócenie heretyków i grzesznika

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. (Warszawa 1900)

Przewodnik życia duchownego dla wszystkich - z dzieł św. Franciszka Salezego

Ks. Zdzisław Bartkiewicz SI. Św. Alfons Maria Liguori Doktor Kościoła PDF ) (nowość)

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Episcopus et Ecclesiae Doctor. De magno orationis medio ad aeternam salutem et quamlibet a Deo gratiam consequendam. (Cum duabus appendicibus: 1. De oratione. Tractatus asceticus auctore V. P. Alphonso Rodriguez SI. 2. Epistola S. Athanasii ad Marcellinum in interpretationem psalmorum)

Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. Uwielbienia Maryi

S. Alphonsus a Ligorio, Doctor Ecclesiae. De Mariae gloriis. (Versio latina operis "Le glorie di Maria" per Victorium Bartoccetti)

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. Myśli pobożne o różnych przedmiotach życia duchownego dla dusz pragnących postępu w miłości Pana Boga

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica. (Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter CSsR)

O. Jakub Cristini CSsR. Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka o Różańcu świętym

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. O ważności zbawienia wiecznego

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka na niedzielę drugą Wielkiego Postu, o niebie

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Zegar Męki Pańskiej

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Modlitwa do Pana Jezusa

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Trzy rozmyślania o niebie na święta Wielkiejnocy

Św. Atanazy Aleksandryjski, Biskup i Doktor Kościoła. Żywot świętego Antoniego. Św. Antoni a heretycy i schizmatycy

Wyznanie Wiary św. Atanazego. Quicumque

Hr. Maurycy Dzieduszycki. Wyznanie Wiary św. Atanazego Quicumque (przekład wierszem na język polski)

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Atanazy

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Hilary z Poitiers

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Manicheizm. Laktancjusz. Arianizm, św. Atanazy, św. Hilary z Poitiers

Ks. Jan Badeni SI. Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku ( PDF )

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek ( PDF )

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium. S. Augustinus

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. Pisma katechetyczne. (Początkowe nauczanie katechizmu. Mowa o Symbolu do katechumenów. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara i uczynki. Chrześcijańska walka)

S. Aurelius Augustinus Hipponensis Episcopus, Doctor Ecclesiae. Enchiridion ad Laurentium sive de fide, spe et caritate liber

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. Państwo Boże. XVIII. 51. Nawet przez niezgody heretyków umacnia się wiara katolicka

S. Augustinus Episcopus, Doctor Ecclesiae. De Civitate Dei. XVIII. 51. Quod etiam per haereticorum dissensiones fides catholica roboretur

Św. Augustyn, Biskup i Doktor Kościoła. Homilia o braterskiej zgodzie i odpuszczaniu uraz. (Na Wielki Post) PDF ) (nowość)

Św. Augustyn, Biskup Hippony. Wyznania

S. Augustinus, Episcopus Hipponensis. Confessiones

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O dawaniu jałmużny

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O uświęceniu duszy

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny

Ks. Dr Jan Czuj. "Extra Ecclesiam salus non est" w świetle nauki św. Augustyna ( PDF )

"Homiletyka". Święty Augustyn jako pedagog nowoczesny PDF ) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Modlitwa św. Augustyna PDF ) (nowość)

Ks. Dr Piotr Stach. Święty Augustyn w walce z heretykami (nowość, djvu)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Św. Augustyn. Pelagianizm. Św. Hieronim

Ks. Jan Czuj. Walka św. Augustyna z herezją pelagianizmu

Józef kardynał Hergenröther. Pelagianizm. - Nauka Augustyna. - Opozycja przeciwko nauce Augustyna. - Półpelagianizm PDF )

Ks. Władysław Szcześniak. Herezje antropologiczne. - Pelagianizm. - Semipelagianizm. Predestynacjanizm PDF )

Dr. Antonius Weiss. Lites anthropologice. I. Pelagianismus. - Doctrina S. Augustini. II. Semipelagianismus PDF )

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Wymowa chrześcijańska w IV wieku. Bazyli Wielki, Jan Chryzostom, Ambroży

Bp Karol Józef Hefele. Święty Ambroży

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Ambroży

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Hieronim

Ks. Józef Archutowski. Encyklika w 1500 rocznicę św. Hieronima PDF ) (nowość)

Św. Bazyli Wielki, Biskup i Doktor Kościoła. Nauka o złem

Św. Jan Chryzostom Biskup, Doktor Kościoła. O strzeżeniu się fałszywych proroków

Św. Jan Chryzostom Arcybiskup Konstantynopolitański, Doktor Kościoła. Mowy przeciwko żydom. Mowa pierwsza. Synagoga żydowska - siedlisko demonów

S. Joannes Chrysostomus Archiepiscopus Constantinopolitanus, Doctor Ecclesiae. Adversus Judaeos orationes. Oratio prima. Synagoga Judaeorum diversorium daemonum

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Męce Pańskiej

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu Pańskim

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Papieże Leon I Wielki (440-461), Gelazy (492-496) i Grzegorz I Wielki (590-604)

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. Księga Reguły Pasterskiej

S. Gregorius Magnus, Papa, Doctor Ecclesiae. Liber Regulae Pastoralis

Ks. Dr Jan Czuj, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Papież Grzegorz Wielki

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu naszym

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Homilia o słuchaniu słowa Bożego

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Nauka o kuszeniu Zbawiciela

Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła. Wykład wiary prawdziwej. Antychryst

S. Joannes Damascenus, Doctor Ecclesiae. Expositio accurata fidei orthodoxae. De Antichristo

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Bernard z Clairvaux

Św. Bernard z Clairvaux. List 18, do Diakona Kardynała Piotra, z roku 1127 PDF ) (nowość)

S. Bernardus Claraevallensis. Epistola XVIII, ad Petrum Diaconum Cardinalem PDF ) (nowość)

Św. Bernard z Clairvaux. List 189, do Papieża Innocentego II, z roku 1140 PDF ) (nowość)

S. Bernardus Claraevallensis. Epistola CLXXXIX, ad Dominum Papam Innocentium, contra Petrum Abelardum PDF ) (nowość)

Św. Antoni Padewski, Doktor Kościoła. O życiu i śmierci

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach ( PDF )

Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła

Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz. Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin

Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok

Ks. Antoni Chmielowski. Krótki rys historii kościelnej

Ks. Dr Alojzy Jougan. Historia Kościoła katolickiego

Bp Władysław Krynicki. Dzieje Kościoła powszechnego

Ks. Dr Józef Umiński. Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła

Sac. Franciscus Zeibert. Compendium historiae ecclesiasticae

Ks. Dr Alojzy Jougan. Słownik kościelny łacińsko-polski
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cracovia MMIV-MMXXIV, Kraków 2004-2024

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!