ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS

 

O ZASADACH MODERNISTÓW

 

ŚW. PIUS X, PAPIEŻ

 

NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻYŁ

 

I WSTĘPEM OPATRZYŁ

 

BP STANISŁAW OKONIEWSKI

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne do Encykliki o zasadach modernistów

 

Encykliki Pascendi dominici gregis tłumaczenie polskie

 

Wstęp

 

Podział encykliki

 

Część I. Analiza zasad modernistów

 

1. Modernista jako filozof

 

a. Agnostycyzm

 

b. Immanencja życiowa

 

c. Powstawanie religii w ogólności

 

d. Pojęcie objawienia

 

e. Przemiana i odmiana zjawisk przez wiarę

 

f. Powstawanie religij w szczególności

 

g. Działanie rozumu we wierze

 

h. Dogmat

 

i. Zmienność dogmatu

 

2. Modernista jako człowiek wierzący

 

a. Doświadczenie religijne

 

b. Tradycja

 

c. Stosunek wiary do wiedzy

 

d. Wnioski praktyczne

 

3. Modernista jako teolog

 

a. Immanencja i symbolizm teologiczny

 

b. Permanencja Boża

 

c. O dogmacie

 

d. O kulcie

 

e. O księgach św. i inspiracji

 

f. O Kościele

 

g. Kościół i państwo

 

h. O ewolucji

 

4. Modernista jako historyk i krytyk

 

a. Zastosowanie agnostycyzmu

 

b. Zastosowanie immanencji życiowej

 

c. Zastosowanie ewolucjonizmu

 

d. Krytyka tekstu

 

e. Zakończenie

 

5. Modernista jako apologeta

 

a. Cel apologetyczny

 

b. Zastosowanie agnostycyzmu

 

c. Apologetyka modernistyczna

 

d. Zastosowanie immanencji

 

6. Modernista jako reformator

 

Zakończenie części I. Modernizm zespołem wszelkich herezyj

 

Część II. Przyczyny modernizmu

 

1. Przyczyny moralne. Niewczesna ciekawość i pycha

 

2. Przyczyna intelektualna. Ignorancja

 

3. Sposób rozszerzania modernizmu

 

a. Usuwanie przeszkód (filozofii scholastycznej, tradycji, orzeczeń nauczycielskiego urzędu Kościoła)

 

b. Propaganda modernizmu

 

Część III. Środki zaradcze

 

O studiach seminaryjnych

 

O profesorach i klerykach

 

O czytaniu i sprzedawaniu książek zakazanych

 

O wydawaniu książek, czasopism

 

O kongresach duchowieństwa

 

O radzie nadzorczej

 

Sprawozdania Biskupów

 

Zakończenie encykliki. Kościół a postęp; nowa instytucja naukowa

 

–––––––––––

 

 

Piusa X Encyklika o zasadach modernistów. Na język polski przełożył i wstępem opatrzył X. Stanisław Okoniewski. Poznań. CZCIONKAMI DRUKARNI I KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 1908. Odbitka z "Przeglądu Kościelnego", str. XVI+54. (1)

(Pisownię nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. Sanctissimi Domini Nostri Pii Divina Providentia Papae X Litterae encyclicae Pascendi dominici gregis de modernistarum doctrinis. 1908.

 

Św. Pius X, Przysięga antymodernistyczna. (Iusiurandum contra errores modernismi).

 

Syllabus Piusa X i Motu proprio Praestantia Scripturae Sacrae. (Tekst łacińsko-polski), w: Ks. Antoni Szlagowski, Wstęp ogólny historyczno-krytyczny do Pisma świętego. Tom III. Hermeneutyka, Warszawa 1908, ss. 281-296.

 

Św. Pius X, Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu.

 

Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie. (De modernismo).

 

Kuria Krakowska, Komentarz do Encykliki Ojca św. Piusa X Pascendi Dominici gregis; O zasadach modernistów.

 

Abp Józef Teodorowicz, O modernizmie. Warszawa 1907.

 

            Bp Władysław Krynicki, Zasady modernizmu.

  

            Bp Józef Sebastian Pelczar, Racjonalizm, progresizm, modernizm.

  

            Bp Józef Sebastian Pelczar, Dążności pseudoreformatorskie.

 

Ks. Andrzej Macko, Znaczenie encykliki o modernizmie. Tarnów 1909.

 

Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści. Poznań 1911.

 

            Ks. Maciej Sieniatycki, Modernistyczny Neokościół.

 

            Ks. Maciej Sieniatycki, System modernistów. Lwów 1916.

 

            Ks. Stanisław Miłkowski, O modernizmie. Wilno 1911.

 

            Ks. Alojzy Starker SI, Przysięga antymodernistyczna, "Przegląd Powszechny" (1911, t. 110, ss. 175-188).

 

            Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie. Poznań 1912.

 

            Ks. Franciszek Gabryl, Idea ewolucji w teologii katolickiej, "Przegląd Powszechny" (1911, t. 110, ss. 301-322).

 

Ks. [abp] Antoni Szlagowski, Wiara w pojęciu katolickim a modernistycznym. Konferencja I. Wypowiedziana 2 kwietnia 1909 r. w kościele św. Józefa (po-karmelickim) w Warszawie, Warszawa 1909.

 

Ks. [abp] Antoni Szlagowski, Zasady modernistów (modernistarum doctrina), w: Wstęp ogólny historyczno-krytyczny do Pisma świętego. Tom III. Hermeneutyka. Warszawa 1908, ss. 206-231.

 

Ks. [bp] Czesław Sokołowski, Modernizm, w: "Podręczna Encyklopedia Kościelna" opr. pod red. ks. Zygmunta Chełmickiego, M.–N., Tom XXVII–XXVIII. Warszawa 1912, ss. 116-126. (Obszerna literatura przedmiotu).

 

Ks. [bp] Czesław Sokołowski, Przysięga antymodernistyczna. Studium krytyczne. Warszawa 1916.

 

Ks. [bp] Czesław Sokołowski, Alfred Loisy. Analiza psychologiczna. Warszawa 1918.

 

Ks. Kazimierz Tomczak, Modernizm a protestantyzm liberalny. Warszawa 1911.

 

Ks. P. Ostaniewicz i ks. St. Gajewski, Wierząca niewiara. Dwie rozprawy o modernizmie. Włocławek 1913.

 

Szkice o modernizmie, Praca zb.: J. Pawelski, J. Rostworowski, Fr. Klimke, L. Rudnicki, A. Condamin. Kraków 1911, (wyd. "Przeglądu Powszechnego"). – Artykuły z "Przeglądu Powszechnego".

 

Ks. Jan Rostworowski SI, Z nowych kierunków myśli katolickiej. (Na tle broszury prof. M. Zdziechowskiego: "Pestis perniciosissima"). Warszawa 1909.

 

Ks. E. Jełowicki, Studia nad Amerykanizmem. Izaak T. Hecker i jego doktryna. Lwów 1929.

 

Ks. Jan Ciemniewski, U źródeł modernizmu. Studium filozoficzno-teologiczne. Włocławek 1910.

 

O. E. V. Maumus, Moderniści. Warszawa 1910.

 

Ks. I. Charszewski, Moderniści, modernizanci, antymoderniści. Nasi i obcy. Wilno 1910.

 

Ks. Walenty Kott, Polskie prace o modernizmie, "Ateneum Kapłańskie" (Włocławek 1911, t. V, ss. 456-463; t. VI, ss. 73-79).

 

Ks. Antoni Słomkowski, Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny, w: Kościół. Lublin 1936.

 

P. Parthenius Minges OFM, Falsa systemata de relatione inter fidem et rationem. Modernismus.

 

Ks. Marian Morawski SI, Podpieracz katolicyzmu, "Przegląd Powszechny" (1897, t. 54, ss. I-XXII. Dodatek do nr. 162).

 

Ks. Marian Morawski SI, Filozofia i jej zadanie. Wydanie trzecie niezmienione. Kraków 1899.

 

Ciekawy dokument z końca XVIII wieku. Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej.

 

Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka.

 

O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych.

 

O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

            Ks. Paweł Smolikowski CR, Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami).

 

Mały katechizm o "Syllabusie".

 

Henryk Hello, Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania.

 

Bp Michał Nowodworski, a) Wiara i rozum. b) Liberalizm. c) Janseniści.

 

            Bp Adolf Szelążek, a) Czy indyferentyzm ma rację bytu. b) Trwałość Kościoła Chrystusowego.

 

           Św. Cyprian Biskup Kartagiński, O jedności Kościoła katolickiego.

 

            Ks. Piotr Skarga SI, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. 

 

Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia.

 

Papież Pius XI, Encyklika "Mortalium animos". O popieraniu prawdziwej jedności religii.

 

Papież Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi. O Mistycznym Ciele Chrystusa.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXI, Kraków 2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: