Zmartwychwstanie Chrystusa

 

Kazanie na Wielkanoc 1895

 

Chrystusowa chorągiew tryumfu i wesela

 

KS. JÓZEF KRUKOWSKI

 

DR ŚW. TEOLOGII, PROBOSZCZ KOŚCIOŁA ŚW. FLORIANA W KRAKOWIE

 

––––––––

 

Ten jest dzień, który uczynił Pan, radujmy się i weselmy weń. Ps. 117, 24.

 

Wielkanoc, Bracia mili, to największa, najradośniejsza uroczystość w roku kościelnym; to oś i punkt środkowy wszystkich uroczystości. Do żadnej też innej uroczystości w roku nie stosuje Kościół święty tych słów Psalmisty przeze mnie założonych: Ten jest dzień itd. tylko do Wielkanocy. Tę radość wyraża Kościół potrójną procesją rezurekcyjną i wesołym śpiewem podczas niej nuconym, wyraża znakami, które podczas procesji obnosi, a potem na ołtarzu stawia, a tymi to godłami są krzyż z męką Pana Jezusa, przepasany czerwoną stułą i figura zmartwychwstałego Chrystusa z chorągiewką w ręku, to chorągiew tryumfu i wesela. W Wielki Piątek na krzyżu wycierpiał Pan Jezus wszystkie męki i katusze i zakończył okrutną śmiercią. Ciało Jezusa umęczone po śmierci Jego złożono do grobu; dusza Chrystusa zstąpiła do piekieł (do otchłani). Dzisiaj wszystko tchnie zwycięstwem, tryumfem, radością. Chrystus zwyciężył cierpienia – grób – piekło – krwią swoją obmył nas z grzechów, niebo otworzył, święte Sakramenty ustanowił; zmartwychwstaniem swoim przyszłe nasze zmartwychwstanie ubezpieczył, wszystkie nasze bóle, troski i niepokoje osłodził. Więc wesołe Alleluja – weselmy się, radujmy się, rozlega się po wszystkiej ziemi chrześcijańskiej, brzmi w każdym domu katolickim, w każdej duszy chrześcijańskiej.

 

Przypatrzmy się dzisiaj bliżej znaczeniu tej chorągwi Chrystusa, bo to chorągiew tryumfu i wesela, a będzie to ku większej czci... Ave Maria.

 

* * *

 

Chrystus zmartwychwstały – zwyciężył cierpienia.

 

1. Wszyscy o tym dobrze wiecie, Bracia mili, że życie ludzkie to nie zabawka, tylko znój i praca; to nie rozkosz, tylko krzyż i cierpienie; nie spoczynek, tylko walka i podróż do wieczności. Ciągła troska, ciągły niepokój i obawa o jutro, im dłużej człowiek żyje, tym więcej się o tym przekonuje. Gdzież na to środek, osłoda, siła i pomoc? W Chrystusie zmartwychwstałym.

 

Te trzy dni ostatnie Wielkiego Tygodnia, ile one przypominają zabiegów, podstępów i złości przeciw Chrystusowi, która nie spoczęła, chociaż Go do krzyża przybiła i śmierć Mu zadała, ścigała Go do grobu i jeszcze poza grób.

 

Pan Jezus wszystko przetrwał, a dzisiaj tryumfuje!

 

I z tobą, bracie, tak będzie! Wielkanoc jest tego rękojmią. Na tej łez dolinie – wszystko przeminie! Przyjdzie chwila, gdy sobie powiesz z poetą: Wiele – mało – przebolało! Przebolały choroby, przeminęły bóle, troski, zwyciężone pokusy, na jaw wyszły oszczerstwa, intrygi, uciski obróciły się w chwałę! Krzyż i cierpienie, to królewska droga do nieba!

 

2. Chrystus zmartwychwstały, zwyciężył śmierć!

 

Człowiek, korona stworzenia, co nieraz dumnie wznosi głowę, a niższych od siebie nie widzi, nie słyszy, depce, rzucony na łoże śmierci – umiera! Bez życia, bez czucia, leży trup martwy; wnet go rzucą do grobu na pastwę robactwa. Śmierć największym upokorzeniem człowieka.

 

Umierając człowiek pociesza się, co prawda, myślą o nieśmiertelności duszy; ale to mało; bo człowiek tak przylgnął do tej skorupy – tej lepianki ciała i tak mu z tym dobrze, że rad by w nim żyć choćby na wieki. Śmierć – to rozłączka duszy od ciała, nieodzowny dług natury, który każdy spłacić musi, jeden prędzej, drugi później, ale każdy z pewnością. Ciało rzucą do ziemi. I chociaż ustroją je w wieńce, ubiorą w jedwabie, aksamity, jednak to śmierci grozy nie odejmie. Na mogile z każdą wiosną drzewa zazielenią i kwiaty zakwitną i pszczoły zabrzęczą i słowik zanuci – a to ciało człowieka, co tam leży pod mogiłą, czy już nigdy nie ożyje, nie powstanie?

 

Na to tęskne pytanie odpowiada Chrystus dziś zmartwychwstały: I mnie śmierć ujęła w swe zimne ramiona, ale jam zwyciężył śmierć! złamałem jej oścień, odjąłem jej grozę. Dzisiaj śmierć już nie jest zniszczeniem, lecz bramą i przejściem do lepszego żywota! Pocieszmy się, Bracia, bo ten Chrystus, co to mówi, był umarły – a dziś żyje i trzyma klucze żywota. Odtąd śmierć jest wyzwoleniem od utrapień doczesnego życia. Kto wierzy w Chrystusa zmartwychwstałego i żyje w jedności z Nim, dla tego śmierć nie ma nic strasznego – ten choćby umarł żyć będzie – tego On wskrzesi w dzień ostateczny.

 

Zmartwychwstanie Chrystusa. Dieric Bouts, 1480 r.

 

3. Chrystus zmartwychwstając zwyciężył grób. Z trwogą i drżeniem spogląda człowiek w ciemny, zimny i ciasny grób, gdy kładą weń zwłoki ojca, brata, męża lub ukochanego dziecka. Ze strachem i wstrętem odwraca się od tego ponurego, cuchnącego dołu, który wszystkie uciechy i powaby życia pochłania. Na grobie cicho, smutno i pusto, samotnie! Jest jednak jeden grób niedaleko Golgoty, który dziś przed wschodem słońca został otwarty, grób, z którego umarły powstał do życia z tryumfem, w chwale, w jasności! Chrystus dozwolił, aby ciało Jego złożono w grobie, lecz nie na to, aby tam uległo zepsuciu, lecz aby uświęcił grób i aby go swoim zmartwychwstaniem uczynił chwalebnym.

 

Promień światła niebieskiego oświeca go i bije taką łuną światła, że stróże na twarz padają i ze strachu pierzchają. Gdy ziemia drży, zstępuje anioł z nieba, odwala wielki kamień i strzeże go w szacie białej jak śnieg. Grób otwarty, bo wydał swój łup; oświetlony, bo światło niebieskie zeń tryska – strzeżony przez anioła na znak, że Ten, co w nim leżał, jest Królem aniołów, Królem nieśmiertelności!

 

Grób Jezusowy stał się chwalebnym, jak przepowiedział Prorok Izajasz (11, 10).

 

Odtąd grób nie ma nic strasznego dla tych, który wierzą w Chrystusa, bo On rzekł: u Jana 11, 25 – Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Choćby umarł, żyć będzie. Przychodzi godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wynijdą, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie żywota, a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu (Jan 5, 28-29). A rękojmią tych słów jest własne zmartwychwstanie Chrystusowe.

 

Zmartwychwstanie Chrystusa. Dieric Bouts.

 

4. Wreszcie tryumfem zmartwychwstania Chrystusowego jest Jego tryumf nad piekłem. Z upadkiem Adama w raju zamknęło się niebo, otworzyło się piekło. Zmaza grzechu pierworodnego, w którym każdy człowiek na świat się rodzi, nie dozwalała i sprawiedliwym oglądać Boga w krainie światłości.

 

Dusze sprawiedliwych całych pokoleń, które schodziły ze świata z wiarą w przyjść mającego Zbawiciela, szły do otchłani, tysiące lat siedziały w ciemnościach, tęskniły do oglądania Boga, celu swojej miłości. Do tej otchłani zstąpiła po śmierci ciała dusza Jezusa w przedziwnej jasności, lecz nie po to, aby tam pozostać, zjawiła się z mocą królewską, aby w tych ciemnościach rozlać promienie światła i chwały, w tym więzieniu tęsknoty roztoczyć promienie radości i pociechy; by ojcom pobożnym godzinę wyzwolenia zwiastować, by to więzienie otworzyć i zatknąć w tym podziemnym królestwie chorągiew zwycięstwa! Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela ujrzeli, którego z dawna żądali. Ziściły się słowa Psalmu 15: Nie zostawisz duszy mojej w piekle (Ps. 15, 10; Dz. Ap. 2, 31).

 

Takie ma wielkie znaczenie chorągiew zmartwychwstania Jezusowego: zwycięstwo nad cierpieniem – śmiercią – grobem – piekłem. Tyjeś ten dzień sam sprawił – żywoteś nam naprawił – Twoją świętą moc zjawił – z śmierci wiecznej nas zbawił.

 

Takie radości przynosi nam Wielkanoc; bo wszystko, czego się lękasz, zwyciężone! Wszystko, czego dusza pragnie, masz: grzechów odpuszczenie, pokarm prawdziwy duszy, niebo otwarte, możesz się dostać do szczęśliwości niezamąconej, wiecznotrwałej. Ten jest dzień, który uczynił Pan – to wszystko zawdzięczasz Chrystusowi zmartwychwstałemu.

 

Kiedy ci niedola, choroba, ucisk, starość doskwiera, wznoś tęskne oczy i serce w górę za Jezusem, podążaj za Nim żyjąc według wiary świętej i przykazań Bożych cierpliwie, sprawiedliwie i bogobojnie; bo jeśli z Nim współcierpimy, byśmy też współ byli uwielbieni (Rzym. 8, 17). Wyrzućmy stary kwas, chodźmy odnowieni na duszy w nowości i szczerości prawdy (I Kor. 5, 8). Idźmy śmiało i mężnie za chorągwią zmartwychwstałego Jezusa przez krzyż i poniżenie – do chwały; przez cierpienie – do szczęścia; przez trudy – do spoczynku; przez pracę – do nagrody; przez śmierć – do żywota; przez grób – do zmartwychwstania, a wtedy i dla nas nadejdzie dzień błogosławionej Wielkanocy nieśmiertelnego żywota i wiecznego Alleluja! Co nam daj Panie Jezu Chryste, Zbawicielu zmartwychwstały! Tobie cześć i chwała na wieki. Amen.

 

Ks. Józef Krukowski

 

–––––––––––

 

 

Dwanaście kazań, po cztery na największe uroczystości P. Jezusa i jedna homilia na Poniedziałek Wielkanocny, przez ks. Józefa Krukowskiego, Dra Św. T. Proboszcza kościoła św. Floriana. Na pamiątkę misji na Kleparzu odprawionej w marcu 1897. (Czysty dochód na restaurację kościoła św. Floriana). Kraków 1897, ss. 29-33. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Józef Krukowski, a) Dwanaście kazań, po cztery na największe uroczystości Pana Jezusa i jedna homilia na Poniedziałek Wielkanocny. b) Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne.

 

2) Ks. Jakub Wujek SI, a) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. b) Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka. c) Postilla Catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie. d) Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu. e) Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona.

 

3) Ks. Piotr Skarga SI, Kazania na niedziele i święta całego roku.

 

4) Ks. Henryk Jackowski SI, Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. b) Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych.

 

5) Ks. Jerzy Patiss SI, Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku (Materiae meditationum et concionum ex Evangeliis et Epistolis Dominicarum).

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

7) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

8) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

9) Ks. Antoni Krechowiecki, Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła.

 

10) Ks. Ignacy Czechowski, Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku.

 

11) Ks. Piotr Ximenes, Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku.

 

12) Ks. Antoni Chmielowski, a) Rozmyślania o pokucie i jej warunkach. b) Kwiateczki duchowne Ludwika Blozjusza, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan. c) Maksymy świętego Ignacego. d) O ślepocie duchownej. e) Nauka na niedzielę zapustną zwaną inaczej pięćdziesiątnicą, o uleczeniu niewidomego. f) Nauka na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, o poście. g) Nauka na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, o działaniu złego ducha. h) Nauka na czwartą niedzielę Wielkiego Postu, o spowiedzi. i) Nauka na czwartą niedzielę Wielkiego Postu, o cudownym rozmnożeniu chlebów. j) Słówko o ks. Tomaszu Młodzianowskim. k) Krótki rys historii kościelnej. l) Homilie na niedziele i święta całego roku, miane w kościele Najświętszej Maryi Panny w Łęczycy.

 

13) Ks. Leonard Goffine, Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...

 

14) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, a) Kazania o chwalebnej Eucharystii. b) O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich. c) Odezwa do Duchowieństwa całej Prowincji Gnieźnieńskiej.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

Dwanaście kazań, po cztery na największe uroczystości P. Jezusa i jedna homilia na Poniedziałek Wielkanocny, przez ks. Józefa Krukowskiego, Dra Św. T. Proboszcza kościoła św. Floriana. Na pamiątkę misji na Kleparzu odprawionej w marcu 1897. (Czysty dochód na restaurację kościoła św. Floriana). Kraków 1897.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXI, Kraków 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: