POSTYLLA

 

MNIEJSZA

 

TO JEST

 

KRÓTKIE KAZANIA, ALBO WYKŁADY Św. EWANGELII NA KAŻDĄ NIEDZIELĘ

I NA KAŻDE ŚWIĘTO WEDLE NAUKI SAMEJ PRAWDZIWEJ KOŚCIOŁA Św.

POWSZECHNEGO DLA UBOGICH KAPŁANÓW I GOSPODARZÓW I POSPOLITEGO

CZŁOWIEKA TERAZ ZNOWU Z PILNOŚCIĄ NAPISANA

 

PRZEZ

 

KS. JAKUBA WUJKA z Wągrowca

 

Teologa Towarzystwa Jezusowego

 

–––––

 

Tekst poprawił i wydał

 

KS. A. KWIECIŃSKI

 

kandydat św. teologii

 

––––––––––

 

 

Postylla Mniejsza (djvu, 105.7 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Postylla Mniejsza, to jest krotkie kazania, albo wykłady św. Ewangelji na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka teraz znowu z pilnością napisana przez ks. Jakóba Wujka z Wągrowca, teologa Tow. Jezusowego. Tekst poprawił i wydał Ks. A. Kwieciński, kandydat św. teologii. Warszawa. Nakładem Księgarni E. Wende i S-ka T. Hiż i A. Turkuł. 1909, str. VIII+565+[1]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Postilla Katholicka Mnieyjsza. To iest, Krotkie Kazania, abo wykłady świętych Ewangeliy, na każdą Niedźielę, y na każde święto, przez cały rok, według nauki prawdziwej Kościoła Chrześcijańskiego Powszechnego. Z pilnością przeyzrzana, popráwiona y do druku podána. Z dozwoleniem Starszych. Przez D. Jakuba Wuyka Theologa Societatis Jesu. Teraz nowo, według ostátniey poprawy Authorowey, ná żądanie wielu Kápłanów, ná mnieysze modum przedrukowána. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. W Krakowie w Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, Typographa K. I. Mći. R. P. 1617. Kraków, Nakładem i drukiem wydawnictwa dzieł katolickich, naukowych, rolniczych i ludowych Władysława Jaworskiego 1870 – 1871.

 

2) Ks. Jakub Wujek SI, 1) Postylla Katolicka Mniejsza. 2) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. 3) Postilla Catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie. 4) Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu.

 

3) Nowy Testament w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J., Wydanie nowe, przejrzane i objaśnione. Kraków [1936]. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

4) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, [z] objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, ozdobione przeszło 1000 ilustracjami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego. Nagrodzone przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Leona XIII listem pochwalnym i złotym medalem. Wydanie nowe pod kierunkiem X. Henryka Kossowskiego Biskupa-Sufragana Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Zgodność i wierność tekstu z pierwotnym przekładem X. Wujka, przy zastosowaniu dzisiejszej pisowni, sprawdzana przez JM. Xiędza Rocha Filochowskiego Prałata Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Warszawa [1895].

 

5) Ks. Dr. Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930.

 

6) Ks. Antoni Krechowiecki, Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła.

 

7) Ks. Ignacy Czechowski, Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku.

 

8) Ks. Piotr Ximenes, Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku.

 

9) Ks. Henryk Jackowski SI, Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami.

 

10) Ks. Leonard Goffine, Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego....

 

11) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

12) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: