DOGMATYKA KATOLICKA

CZĘŚĆ OGÓLNA

KRÓTKO NAPISAŁ

KS. JACEK TYLKA

V. Traktat

O Kościele Chrystusowym (1)

"Kościół" (jest to) "filar i utwierdzenie prawdy" (1 Tym. 3, 15).

SPIS RZECZY

Część I. O Kościele Chrystusowym w ogóle

Rozdział I. O ustanowieniu i istocie Kościoła

Artykuł I. Uwagi wstępne

Artykuł II. O Twórcy Kościoła

Artykuł III. O Kościele jako zgromadzeniu niezależnym

Artykuł IV. O wiecznym trwaniu Kościoła

Artykuł V. O celu Kościoła

Artykuł VI. O potrzebie Kościoła

Artykuł VII. O członkach Kościoła

Artykuł VIII. O władzy nadanej Kościołowi

Artykuł IX. O nieomylności Kościoła

I. Określenie nieomylności
II. Kto jest w Kościele nauczycielem nieomylnym?
Spis Soborów ekumenicznych
Inne Sobory większe
III. Przedmiot nauczania nieomylnego

Artykuł X. Kościół nie może ulec skażeniu, ani też utracić żadnego ze swoich przymiotów

Rozdział II. O własnościach Kościoła

Artykuł I. O jedności Kościoła

Artykuł II. O świętości Kościoła

Artykuł III. Kościół Chrystusowy musi być powszechny

Artykuł IV. Kościół Chrystusowy musi być apostolski

Rozdział III. O znamionach Kościoła

Artykuł I. Uwagi wstępne

Artykuł II. Znamiona te przysługują tylko Kościołowi rzymsko-katolickiemu

Artykuł III. O braku tych znamion w innych zgromadzeniach chrześcijańskich

Część II. O Rzymskim Biskupie czyli o Papieżu

Spis Papieży

Rozdział I. O naczelnej władzy Biskupa Rzymskiego, czyli o prymacie Papieża

Artykuł I. O władzy naczelnej, nadanej św. Piotrowi

Artykuł II. O celu władzy naczelnej w Kościele

Rozdział II. O ustawicznym trwaniu władzy naczelnej w Kościele

Artykuł I. Biskupi Rzymscy posiadają władzę naczelną św. Piotra jako jego następcy

Rozdział III. Bliższe określenie naczelnej władzy Papieskiej

Artykuł I. O prawach tej władzy

Rozdział IV. O nieomylności Papieża

Artykuł I. Uwagi wstępne  

–––––––––––

Dogmatyka katolicka. Część ogólna. Krótko napisał X. J. Tylka. Drugie wydanie. Tarnów 1900, ss. 259-378.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

Nr. 30. / praes.

APPROBAMUS.

ORDINARIATUS EPPLIS.

Tarnoviae 6. Januarii 1900.

(L. S) † IGNATIUS Eppus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypisy:
(1) Spomiędzy Ojców i Pisarzy Kościoła wymienić tu należy: Tertulliani, De praescriptione haereticorum; Cypriani, De unitate Ecclesiae catholicae; Augustini, De baptismo contra Donatistas, ll. 7; Contra litteras Petiliani, ll. 3.; Liber de unico baptismo contra Petilianum; Epist. ad Cathol. seu de unitate Ecclesiae; Breviculus collationis cum Donatistis; Optati Milevitani, De schismate Donatistarum, ll. 7. Z Teologów: Melchiori Cani, Loci theol. (lib. 4-6); Card. Bellarmini, Disp. de controvers. chirist. fidei, tom. 1; Perronii, Responsio ad regem Angl.; Stapleton, Princip. fidei demonstr.; Fr. Wallemburg, De contr. fidei. Z nowszych: Card. Mazzella, De religione et Ecclesia, Romae 1885, p. 332-647; Palmieri, De Romano Pontifice cum proleg. do Ecclesia, Romae 1876, pag. 7-219; Möhler, Die Einheit der Kirche; Pilgram, Physiologie der Kirche, Mainz 1860; Kellner, Verfassung der Kirche; Passaglia, De Ecclesia Christi, Ratisbonae 1851-1856, t. 1-5; Murray, De Ecclesia; Pesch, Praelectiones dogmaticae, t. 1, Freiburg Brisgoviae 1894, p. 153 et sqq.; Öttiger, Theologia fundamentalis; etc. etc.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005-2006

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: