Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit caelos, Iesum Filium Dei, teneamus confessionem.
Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze.
(Hebr. IV, 14)
 


"Obi. III. Secundum doctrinam Christi caritas est, qua homo placet Deo. Ergo quidquid credit, salvus erit, dummodo caritatem habeat.

Resp. Nego suppositum argumentationis. Nemo caritatem Dei habere potest, qui non credit, quae Deus credenda proponit. «Qui non credit, iam iudicatus est» (Io. 3, 18). S. Ioannes, qui adeo commendat caritatem, scribit: «Haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra. Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit, quoniam Iesus est Filius Dei» (I Io. 5, 4 sq.)". (P. Christianus Pesch SI, Compendium Theologiae dogmaticaeTomus I. Friburgi Brisgoviae MCMXXXV, p. 85)

-------------------

"Zarzut: Według nauki Chrystusa miłość jest tym, przez co człowiek podoba się Bogu. Zatem w cokolwiek człowiek wierzy, będzie zbawiony, byleby tylko miał miłość. Odpowiedź: Zaprzeczam podstawie argumentacji. Nie może mieć miłości Boga nikt, kto nie wierzy w to, co Bóg podaje do wierzenia. «Kto nie wierzy, już osądzony jest» (J. 3, 18). Św. Jan, który tak bardzo zaleca miłość, pisze: «To jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza. Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym» (I J. 5, 4-5)". (O. Christian Pesch SI, Kompendium Teologii dogmatycznej. Tom I. Fryburg w Bryzgowii 1935, s. 85)

"Pod Sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie. Nr 53. Wrzesień 2014 (nowość)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

NOWOŚCI. OSTATNIO DODANE TEKSTY (28 SIERPNIA 2014)

P. Christianus Pesch SI. Compendium Theologiae dogmaticae (nowość, djvu)

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego ks. Jakuba Wujka SI z komentarzem Menochiusza SI przełożonym na język polski (nowość, djvu)

Pisma mężów Apostolskich, Klemensa Rzymskiego, Ignacego i Polikarpa biskupów, przy tym Dzieje męczeństwa dwóch ostatnich i List do Diogneta. Z oryginału greckiego przełożył i uwagi przydał biskup Kacper Borowski (nowość, djvu)

Ks. Rama P. Coomaraswamy. Ruch zielonoświątkowy: przejawem i uzewnętrznieniem "nowego kościoła". (Niewielu zielonoświątkowców zaprzeczyłoby, że ten "ewangeliczny" ruch to coś innego niż manifestacja "nowego" oraz "posoborowego" kościoła. Jak powiedział Ralph Martin, jeden z założycieli  ruchu: "odnowa zaczęła się, nie poza Kościołem, lecz wśród grupy mężczyzn i kobiet głęboko zaangażowanych w sprawy Kościoła oraz w odnowę, którą zalecał Vaticanum II"... Widzimy więc, że bariery zostały sforsowane, a forteca naruszona. Jak św. Jan Fisher powiedział swym kolegom apostatom, "twierdza została zdradzona nawet przez tych, którzy powinni jej bronić". Sztandary bojowe wroga zatknięto na murach; a co jest wypisane na tych sztandarach? Znajdujemy tam takie chwytliwe frazesy jak "odnowa", "autentyczny Kościół", "dynamiczna religia", "doświadczanie Ducha", "charyzmaty dla zwyczajnego człowieka", "Nowe albo Drugie Zesłanie Ducha Świętego" (co jest nie w porządku z pierwszym?), "otwartość" i "wspólnota". Wierz mi, drogi czytelniku, Duch Święty tchnie, gdzie chce, ale nie pozostawia po sobie cuchnącej woni i zapachu wrzącej siarki. Tchnie kędy chce i czynił to zawsze, lecz jest to nadal jeden i ten sam Duch, który tchnie. Nie jest ani nowy, ani nie jest też prawdopodobne by dostosowywał się do aberracji współczesnego człowieka. Czymkolwiek by ta cała nowa "ewangeliczna" religia nie była, to jedno jest pewne – TO NIE JEST KATOLICKIE. Żaden katolik nie może uważać, że albo pochodzenie, albo działanie Ducha Świętego może mieć źródła poza Kościołem. Żaden katolik nie może się poddawać obrzędom i rytuałom, które nie są kościelnego, a ostatecznie apostolskiego pochodzenia. Żaden katolik nie może sobie pozwalać na angażowanie się w bełkot glosolalii. Żaden katolik nie może przyjmować wiary, która opiera się tylko na "doświadczeniu", a nie posiada żadnych doktrynalnych podstaw. Żaden katolik nie może uważać, że zbawienie nie jest sprawą indywidualną. Żaden katolik nie może aktywnie uczestniczyć z niekatolikami w aktach kultu (czy Chrystus i Apostołowie nie powiedzieli nam jak powinniśmy sprawować kult?) i wreszcie, żaden zielonoświątkowiec nie może zaprzeczyć, że wszystkie z powyższych kryteriów są wymagane od wyznawców tej nowej sekty. Jeśli nasza hierarchia nie widzi w tym wszystkim żadnego problemu, to po prostu i zwyczajnie, nie stanowią jej katolicy!) (nowość)

Henryk Hello. Syllabus w wieku XX (uzupełniono)

Henryk Hello. Syllabus w wieku XX. Syllabus a Pius X. (Pius X wydał nowy Syllabus; Syllabus Piusa X, potwierdził i wzmocnił jeszcze Syllabus Piusa IX. Bo prawda jest niezmienna. Błąd nie przestaje być błędem, a potępienie raz wyrzeczone jest nieodwołalnym. Kościół posiada słowa żywota wiecznego. Syllabus Piusa X uzupełnił Syllabus Piusa IX, uderzając wprost na błędy, wynikłe z tego samego źródła co i nauki potępione w Syllabusie z 1864 r. Jeden raz więcej prawda pomszczoną została. Kłam świetny zadany został błędowi, głoszącemu zuchwale ostateczny swój tryumf... Ufni w moc prawdy, która w posiadaniu jest obietnic Bożych, choć nie jesteśmy prorokiem, powiemy: Jakie by nie były opinie ludzkie i oczarowanie wielkiej liczby za pomocą kłamstwa, mowa mechlińska nie pokona Syllabusa. Albo w ciągu XX wieku mowa mechlińska i program liberalizmu katolickiego pokonany będzie przez anarchię, której nasienie wniósł i rozszerzył – a wtedy legnie, zduszony przez potwora, po uprzednim przygotowaniu dróg Antychrystowi. Albo odbudowanie chrześcijańskiego społeczeństwa nastąpi, przez ogłoszenie praw Bożych, to jest przez Syllabus. Instaurare omnia in Christo, odnowić wszystko w Chrystusie, takim jest hasło i program Piusa X) (nowość)

Ks. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy (uzupełniono)

Ks. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy... O pośrednictwie Matki Najświętszej. (Św. Bernard upomina nas, byśmy się zawsze uciekali do Matki Najświętszej, ponieważ Syn zawsze z pewnością wysłucha Jej próśb. I dodaje: Synaczkowie, Ona jest drabiną grzeszników, największą moją otuchą, całą podstawą nadziei mojej. Nazywa Ją Święty drabiną. Jak bowiem nie wchodzi się na trzeci szczebel drabiny, zanim się nie stanęło na drugim, a nie wstępuje się na drugi, gdy się nie weszło na pierwszy, tak też nie można dojść do Boga, jak tylko za pośrednictwem Pana Jezusa, a do Jezusa nie dostanie się jak tylko przez Maryję. Zowie Ją następnie największą swą otuchą i całą podstawą Swej nadziei bo Bóg – jak mniema – chce, żeby wszystkie łaski, których nam udziela, przechodziły przez ręce Maryi. I wreszcie wyprowadza wniosek, że o wszystkie łaski, jakich tylko pragniemy, powinniśmy prosić przez Maryję, ponieważ Ona otrzymuje wszystko, o co prosi, a modlitwy Jej nie mogą się spotkać z odmową... Zakończmy ten pierwszy punkt i z tego wszystkiego, co się powiedziało, wyprowadźmy następujące wnioski: kto się modli, na pewno się zbawi; kto się nie modli, na pewno się potępi. Wszyscy, którzy są w niebie (z wyjątkiem dzieci) zbawili się za pomocą modlitwy. Wszyscy potępieńcy dlatego się zgubili, że się nie modlili; gdyby się byli modlili, nie byliby zginęli. I to jest i będzie w piekle największą ich rozpaczą, że się tak łatwo mogli zbawić, mianowicie wypraszając sobie u Boga łaski potrzebne, a teraz dla nich nieszczęsnych już nie ma czasu na modlitwę) (nowość)

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi... Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi. (O Maryi czytamy w Pieśni nad pieśniami: "Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie masz w tobie zmazy". Święci powiadają, że życie Maryi może wszystkim służyć za wzór. Pobożny Idiota odzywa się do Najświętszej Panny: "Dziewico najchwalebniejsza! W Tobie uosobione są wszystkie piękności i cnoty; w Tobie znajduje się czystość Aniołów, cierpliwość Męczenników, wstrzemięźliwość Wyznawców, niewinność i pokora Dziewic; jednym słowem, Tyś otrzymała koronę cnót wszystkich". Archanioł Gabriel nazywa Maryję łaski pełną. A więc posiada wszystkie cnoty, w stopniu najwyższym. Uczy św. Tomasz z Akwinu, że każdy Święty jaśniał tylko w pewnym kierunku: ten odznaczał się w heroicznym stopniu pokorą, ów czystością, inny miłosierdziem. Przenajświętsza zaś Panna celowała we wszystkich cnotach i jest dla nas najpiękniejszym wzorem każdej bez wyjątku cnoty. Dlatego św. Ambroży pisze: "Życie Maryi, jaśniejące najwyższą doskonałością, niech wam służy na wzór. W nim się dopatrzycie, z czego należy się poprawić, czego unikać, a co pełnić". Z tych słów wynika dość jasno, dlaczego Maryja Panna, jest najdoskonalszą istotą stworzoną. Bóg, który Ją wyniósł ponad wszelkie stworzenie, chciał przez to okazać swą nieskończoną potęgę, a zarazem swą chwałę na zewnątrz objawić) (nowość)

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

Z "Róży Duchownej". Z krainy ruin. (San Domenico di Reggio). (Okropne w swych skutkach ostatnie trzęsienie ziemi na Sycylii, które pogrzebało całe niemal miasto Messynę, wyrządziło też niemało szkód i na całym wybrzeżu. Pośród miast zrujnowanych tym strasznym kataklizmem natury znajduje się i miasto Reggio, w nim to OO. Dominikanie mieli swój klasztor niegdyś bardzo sławny i liczny, dziś z powodu prześladowań religijnych zaledwie liczący pięciu zakonników. Kilka szczegółów katastrofy trzęsienia ziemi odczutego w tym klasztorze św. Dominika w Reggio chcemy czytelnikom podać, na podstawie opowiadań jednego z członków tego zgromadzenia) (nowość)

Ks. Jakub Balmes. Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej (uzupełniono)

Ks. Jakub Balmes. Katolicyzm i protestantyzm... XIII. Protestantyzm i katolicyzm w stosunku do postępu społecznego. (Broniąc sprawy katolicyzmu, nie mamy żadnego powodu stawać po stronie ucisku, ni przyklaskiwać tym, co by święte prawa człowieka nogami zdeptać chcieli. Święte prawa, powtarzam, i rzeczywiście, podług nauki wiary naszej, każdy człowiek świętością jest w oczach drugiego, dla boskiego swego początku i przeznaczenia, dla obrazu Bożego, co w jego duszy wyryty, wreszcie dlatego, iż z niezgłębionej swojej miłości, odkupił go Syn Przedwiecznego. Boski założyciel świętej wiary naszej, wieczystymi karami grozi nie tylko temu, któryby zabił, skaleczył lub obdarł człowieka, lecz i temu nawet, któryby się ośmielił słowem go obrazić: "kto by powiedział swemu bratu «głupcze», winnym się staje ognia piekielnego" (Mt. V). Tak mówił Boski Mistrz i Zbawca. Oburza się serce nasze, ilekroć słyszymy zarzuty czynione naszej religii, że jest przeciwną wolności. Rzeczywiście jeśli ducha prawdziwej wolności pomiesza się z tą o którą demagodzy krzyczą, nie znajdziemy jej w katolicyzmie. Lecz jeśli nie mieszając pojęć, wolność w prawdziwym i rozumnym znaczeniu weźmiemy, religia katolicka z całą słusznością i bez bojaźni żądać może wdzięczności od rodzaju ludzkiego: ona to ucywilizowała narody ją wyznające, a cywilizacja jest prawdziwą wolnością... Jeśliby Europa miała przejść jeszcze przez wstrząśnienia ogólne, czy to, przez wezbranie rewolucyjnych idei, czy to przez wtargnięcie gwałtowne pauperyzmu na własność, jeśliby kolos, co na północy się wznosi między wieczystymi lodami, ten kolos noszący obfity przebiegłości zasób w swej głowie, a siłę brutalną w swej ręce, rozrządzający dowolnie środkami cywilizacji i barbarzyństwa, rzucający bez ustanku na wschód, południe i zachód wzrok swój przebiegły i chciwy, który w historii jest charakterystycznym państw najezdniczych znamieniem, gdyby on powtarzam, upatrzywszy sobie chwilę sposobną, przedsięwziął skuć w pęta wolność Europy, wtenczas może, wśród tych ostatecznych zapasów, poznano by siłę zasad katolickich, przekonano by się namacalnie, o potędze tej jedności, którą katolicyzm głosi i utrzymuje; ujrzano by jedną z przyczyn słabości wschodu, a energii zachodu) (nowość)

Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma (uzupełniono)

Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak... V. Co się działo w cerkwi ruskiej w czternastym i piętnastym wieku? (Polak. Mówiłem więc o tym, że Ruś tylokrotne dawała dowody tego, że się w wierze swej niczym nie różniła z katolikami i że przyjazne zawsze czuła dla Rzymu usposobienie. Mógłby jednak temu ten lub ów nie wierzyć, ale niezbity dowód mamy jeszcze z tego czasu w tym, że metropolita Mizael Drucki wysłał poselstwo bardzo wspaniałe do Papieża Sykstusa IV z pismem, w którym wyraża przywiązanie swoje i wszystkich wiernych do Stolicy Apostolskiej i prosi o odpust dla cerkwi ruskiej. Ten list niechże sobie Moskal przeczyta, a przekona się, jak to Władycy ruscy prawdziwą katolicką wyznawali wiarę. Następni metropolici, którzy w ostatnich latach piętnastego wieku i w pierwszych dwudziestu latach szesnastego wieku cerkwią ruską rządzili, byli szczerze do Kościoła przywiązani, a przynajmniej z moskiewskimi kniaziami nie mieli konszachtów; ale kiedy metropolita Józef Sołtan umarł (1520), nastąpił po nim na stolicę kijowską Jonasz i ten wiele złego nabroił) (nowość)

Ks. Józef Deharbe SI.
Katechizm rzymsko-katolicki
(uzupełniono)

Ks. Józef Deharbe SI.
Katechizm... O piątym przykazaniu Boskim. "Nie zabijaj".
 (1. P. Czego zabrania piąte przykazanie Boskie? O. Piąte przykazanie Boskie zabrania wszystkich grzechów, którymi sobie, albo bliźnim szkodzimy na zdrowiu, albo życiu ciała lub duszy. 2. P. Kto grzeszy przeciwko zdrowiu i życiu bliźniego? O. Grzeszy przeciwko zdrowiu i życiu bliźniego: 1) kto bliźniego niesprawiedliwie bije, rani lub zabija; 2) kto mu zatruwa i skraca życie zmartwieniem i nieludzkim obchodzeniem... 4. P. Czy piąte przykazanie Boskie zabrania tylko złego uczynku przeciwko życiu bliźniego? O. Piąte przykazanie Boskie zabrania nie tylko złego uczynku przeciwko życiu bliźniego, lecz i tego wszystkiego, co do złego uczynku prowadzi i pobudza, jako to: gniewu, nienawiści, zazdrości, kłótni, przezwisk i przekleństw... 11. P. Co nakazuje nam piąte przykazanie Boskie? O. Piąte przykazanie Boskie nakazuje nam, abyśmy z bliźnim żyli w zgodzie i spokoju. Upomnienie: Nie poważaj się nigdy kląć, przezywać lub bić innych. Uciekaj przed gorszycielem, jak przed szatanem, który chce zabić duszę twoją. Nie bądź też sam nigdy mordercą duszy bliźniego, przez gorszące mowy lub uczynki) (nowość)

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku (uzupełniono)

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład Ewangelii na Niedzielę XII po Świątkach. (Pewien człowiek zstępował z Jeruzalem do Jerycha, i wpadł między zbójców. Ta cała przypowieść ma wielkie swoje znaczenia duchowne, i my ją w tym względzie uważać będziemy. Ten napadnięty od zbójców podróżny, wyobraża człowieka, który bywszy w łasce Boskiej, i przez to samo mieszkańcem niebieskiej Jerozolimy, zstępuje do Jerycha, to jest zniżać się zaczyna ku ziemi, przez zamiłowanie rzeczy światowych i zmysłowych. Wpada między zbójców, to jest w moc diabelską, którzy czynią zasadzki, i napadają potajemnie człowieka, używając pośrednictwa świata i własnego ciała naszego dla zepsucia nas, tak przykładem ludzi światowych i bezbożnych jako też podżeganiem w nas złych skłonności naszych) (nowość)

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład Ewangelii na Niedzielę XIII po Świątkach. (I rzekł mu Pan Jezus: Wstań, idź, bo wiara twoja ciebie uzdrowiła. Nie pierwszy to raz odsyła Chrystus Pan cudownie uzdrowionego z zapewnieniem, iż go wiara jego uzdrowiła. Wiara i ufność w Bogu największe nam łaski u Pana wyjednać są w stanie, i dlategoż je Chrystus Pan mową swoją w sercach ludzkich wpoić usiłował. Wiara i ufność mogą jedynie nadać ceny i wartości modlitwom naszym, i Pana na prośby nasze skłonić. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że wiara mocna góry przenosić zdolna, to jest że żywej wierze Bóg nic odmówić nie zechce. Pamiętajmyż więc modląc się, modlić się z wiarą i ufnością, a ujrzymy i uczujemy szczęśliwy i cudowny skutek modłów naszych) (nowość)

O. Tilmann Pesch SI.
Chrześcijańska filozofia życia (uzupełniono)

O. Tilmann Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia. Chrześcijaństwo służy sprawie przynoszącej szczęście. (Objawienie przedstawia nam radości nieba we wspaniałych obrazach i porównaniach, zaczerpniętych z natury i z tej także racji, że w niebie naturalne szczęście zostanie przez dar łaski wyniesione do nadprzyrodzonego szczęścia, do uczestniczenia w szczęśliwości samego Boga. To szczęście jest niepojęte, gdyż jest boskie. Będziemy Boga oglądali takim, jakim jest. Bóg jest nieskończenie doskonały. Dlatego oglądanie piękności nieskończonej, promieniującej z doskonałości Bożych, sprawia patrzącym taki zachwyt, że sam Bóg czerpie w nim szczęśliwość nieskończoną. Jeśli nawet krótkie, często złudne radości tej ziemi wydają się nieraz ludziom tak wielkim szczęściem, że gotowi dla nich na wszystko się ważyć, to cóż dopiero za szczęście czeka wiernego i sumiennego chrześcijanina! Czy może się jakaś ofiara, której żąda obowiązek, wydawać wielką, jeśli niebo jest jej zapłatą? Jakże nędzną wydaje się ziemia z całą ułudą swoją, kiedy podniosę oczy ku niebu i rozmyślam o weselu wiecznym?) (nowość)

Ks. Wawrzyniec Scupoli. O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu (uzupełniono)

Ks. Wawrzyniec Scupoli. O spokoju duszy... Że dusza uspokoić się winna, nie tracąc czasu na zastanawianie się nad każdą doznawaną niespokojnością. (Niechże więc to będzie prawidłem postępowania twojego, ilekroć upadniesz w błąd jaki wielki lub mały, gdy go dobrowolnie nawet choćby tysiąc razy na dzień popełnisz, skoro tylko poznasz coś uczynił, uznaj ułomność swoją, ucieknij się do Boga w duchu upokorzonym, i tak do Niego w uczuciu słodkiej a miłej przemów ufności: Widzisz o mój Boże! uczyniłem to do czegom jedynie zdolny, i widzisz czym jestem; grzech, sam tylko grzech wydać potrafię. Użyczyłeś mi łaski żałowania, błagam dobroci Twojej, abyś wraz z przebaczeniem grzechu mego i łaski nieobrażania Cię więcej, udzielić mi raczył. Po odmówieniu tej modlitewki, nie trać więcej czasu na niespokojenie się, na chęci dowiedzenia się czy Pan ci odpuścił; powróć z pokorą i łagodnie do swoich zatrudnień, z tąż samą ufnością i uciszeniem, jakimi się cieszyłeś przed upadkiem, tak jak gdyby nic od owego nie zaszło czasu) (nowość)

Tomasz a Kempis.
De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (uzupełniono)

Tomasz a Kempis.
O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. III. 41. De contemptu omnis temporalis honoris. O wzgardzeniu wszelką czcią doczesną. (Chrystus. Synu, nie smuć się tym, jeśli widzisz innych w uczczeniu i na wyniesieniu, siebie zaś w upokorzeniu i w pogardzie. Wznieś serce twoje ku mnie w Niebo, a wzgarda ludzka na ziemi nie zasmuci cię) (nowość)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita (uzupełniono)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi... III. 41. De contemptu omnis temporalis honoris. (Fili, noli tibi attrahere, si videas alios honorari et elevari, te autem despici et humiliari. Erige cor tuum ad me in caelum, et non contristabit te contemptus hominum in terris... Si ab hominibus despiceris et alii tibi praeponuntur, ne tristeris nimis; quia melius et securius est, humiliari cum mitibus et simplicibus, quam a Deo reprobari cum divitibus et elatis) (nowość)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie) (uzupełniono)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy wierszem... Psalm CXXXI. Memento Domine David. (Psalm ten odnosi się do czasu niewoli babilońskiej za króla Jehoniasza. Przypomina w nim psalmista Panu Bogu zasługi Dawida, który ślubował Bogu wynaleźć miejsce przyzwoite dla przybytku Jego; dalej przypomina przysięgę uczynioną od Pana Dawidowi, iż jego potomstwo wiecznie królować będzie; i błaga o wysłuchanie prośby pomazańca swego (Jehoniasza). W końcu dodaje obietnicę Bożą, którą Bóg uczynił narodowi żydowskiemu, iż z Syjonu będzie panował nad ludem swoim i tutaj wzbudzi przyszłego Mesjasza, zapalając pochodnię Jego światłości) (nowość)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy wierszem... Psalm CXXXII. Ecce, quam bonum et jucundum. (W psalmie tym wychwala psalmista zgodę i miłość, jaka powinna panować w narodzie, by pomyślność i szczęście zakwitło wśród niego) (nowość)\

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy wierszem... Psalm CXXXIII. Ecce nunc benedicite Dominum. (Psalm ten zdaje się był przeznaczony do śpiewania Lewitom, którzy pełnili straż nocną przy świątyni Pańskiej i obowiązani byli zanosić modły swoje do Boga za lud cały) (nowość)


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Wybrane teksty z poprzednich aktualizacji:

(27 lipca 2014)
P. Vitus a Bussum OFMCap. De spiritualitate franciscana. Aliqua capita fundamentalia
Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)
O. Maria Augustinus Bellouard OP.
 Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi
Ks. Franciszek Radecki CMRI.
 Inspiratorzy, architekci Vaticanum II. Część III: Wilki gotowe do ataku
Bp Oliver Oravec.
Prawda o Kościele. Żydzi
Ks. Antoni Langer SI. 
Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów
Ks. A. Kraetzig SI.
 Janssen i historia reformacji
Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones

(22 czerwca 2014)
Ks. Władysław Budzik. Wybór z Pisma świętego. Stare i Nowe Przymierze
Ks. Karol Żelazowski. Bądźcie doskonałymi. (Na podstawie dzieła Scaramelli'ego pod tytułem "Direttorio ascetico")
Ks. Benedict Hughes CMRI. Neopapież - fałszywy papież
Bp Donald J. Sanborn. Katolickie seminarium duchowne, FSSPX i "kanonizacje" pseudopapieży
Bp Jan Piotr Camus.
Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego

(16 maja 2014)
Ks. Franciszek Kautny SI.
 Propedeutyka filozoficzna oparta na prawdziwych zasadach
Ks. Dr Józef Umiński.
 Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła
Episkopat Austriacki. Wielki Katechizm Religii Katolickiej
"Cahiers Romains".
 O katolicyzm integralny
Św. Teresa od Jezusa
.
 Wizja mąk piekielnych
Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego
Ks. Michał Ignacy Wichert. 
Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach

(9 kwietnia 2014)
P. J. Petitdidier SI. Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole
O. J. Petitdidier SI. Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli
Ks. Kevin Vaillancourt. Abyśmy nie zapomnieli. Sprawa przeciwko "kanonizacji" Jana Pawła II ( PDF )
Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież.
 Encyklika Acerbo nimis o wykładzie nauki chrześcijańskiej ( PDF )
Kardynał Mercier.
 O umartwieniu chrześcijańskim ( PDF )
"Przegląd Katolicki".
 Co to jest szatan? ( PDF )
Bp Jakub Benignus Bossuet
O naturze aniołów
"Przegląd Katolicki". Vicovaro
Antoni Muchliński. Materiały do dziejów kościoła polskiego z języków wschodnich. [Listy Patriarchów Maronickich]
"Przegląd Katolicki". Po co u nas mowa o ultramontanach?
"Cahiers Romains".
 Prawda integralna
"Myśl Katolicka". E.
 Kartka z dokumentu Piusa VI (dedykowana "międzywyznaniowcom" i "antyintegrystom")
P. Leonardus Lessius SI.
De perfectionibus moribusque divinis. (Utiliorem de hoc argumento librum, magisque commendandum tironibus praesertim sacrae disciplinae, in universa theologia vix reperimus, estque vere exemplar, secundum quod reliqua theologiae argumenta essent tractanda. – HURTER, Nomenclator. I. 489)

(9 marca 2014)
Ks. Dr Alojzy Jougan. Historia Kościoła katolickiego
O. Paweł Segneri SI. 
Kazania wielkopostne
"Przegląd Katolicki". Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka ( PDF )
"Przegląd Katolicki".
 Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej? ( PDF )
Ks. Kevin Vaillancourt.
 Modernistyczny "Rok Wiary": Manifestacja Nowej Religii ( PDF )
Bp Mark A. Pivarunas CMRI.
 Fałszywa tolerancja i bluźnierstwo Franciszka I (Jorge Bergoglio) ( PDF )
Bp Donald J. Sanborn
Dlaczego należy przekonywać zwolenników FSSPX do stanowiska sedewakantystycznego ( PDF
Papież Pius IX.
 Alokucja powiedziana na Konsystorzu dnia 9 czerwca 1862 roku
"Pamiętnik Religijno-Moralny". Kronika zagraniczna. 1. Zjazd Biskupów do Rzymu i prasa antychrześcijańska. 2. Alokucja papieska. 3. Adres Biskupów
Antoni Muchliński. Maronici ( PDF )
"Przegląd Katolicki".
 Przegląd Tygodniowy i apostazja ks. Campello
"Przegląd Katolicki". Kronika kościelna. Francja

(5 lutego 2014)
Bp Ludwik Abelly.
 Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła
Abp Emil Guerry. 
Kodeks Akcji Katolickiej
"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych ( PDF )
"The Reign of Mary".
 Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )
Ks. Benedict Hughes CMRI.
 Kult człowieka
Bp Donald J. SanbornWzniosłość świętej Wiary katolickiej a obskurantyzm współczesnego świata
"Myśl Katolicka". O katolików integralnych (I)
"Myśl Katolicka". O katolików integralnych (II)
"Myśl Katolicka" G. Po czym poznać liberała?
J. E. Anton Bonaventura Jeglič, Biskup Lublany.
 O wolność kobiety
Msgr. Willibrord Benzler OSB, Biskup Metzu. Kościół a kremacja

(8 stycznia 2014)
S. Alphonsus a Ligorio, Doctor Ecclesiae.
 De Mariae gloriis. (Versio latina operis "Le glorie di Maria" per Victorium Bartoccetti)
Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. Myśli pobożne o różnych przedmiotach życia duchownego dla dusz pragnących postępu w miłości Pana Boga
Bp Donald J. Sanborn
Tragikomedia Novus Ordo: Bergoglio z nosem klauna i herezja "kardynała" Rodrigueza
Ks. Rama P. Coomaraswamy.
 Jurysdykcja. Część I
Ks. Rama P. Coomaraswamy.
 Jurysdykcja. Część II (dodatkowe uwagi)


KSIĄŻKI W FORMACIE DJVU

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii ( PDF )

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami)

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych ( PDF )

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy)

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła ( PDF )

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym

Ks. Piotr Semenenko CR. O nieomylności Kościoła

Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża

Z "Rycerza Niepokalanej". Dlaczego wierzę (47 artykułów apologetycznych)

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania

O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli Teologiczne odnoszące się do błędów współczesnych. O jedności prawdziwej religii

Ks. Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści

Ks. Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół

Ks. Anthony Cekada. Tradycjonaliści, nieomylność i Papież ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sedewakantyzm ( PDF )

"The Reign of Mary". Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym ( PDF )

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku

Św. Piotr Alkantary. Pokój duszy

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek  ( PDF )

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa

T. W. "Człowiek" Ernesta Hello

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia

Ks. Jan Badeni SI. Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego

Kardynał M. Wiseman. Fabiola. Powieść z czasów prześladowania chrześcijan w roku 302

Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Redaguje kolegium:
Mariusz Gruszeczka, Michał A.Nowak, Mirosław Salawa.
Współpraca:
Iwona Olszewska.
Kontakt: poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kraków 2004-2014

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!