Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

"Pod sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Ecclesiae Doctor. Compendium Doctrinae Christianae. Ex Italico idiomate in Latinum transtulit Martinus Szyszkowski, Episcopus Cracoviensis

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy)

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie) (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Urząd nauczycielski w Kościele (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Życie chrześcijańskie (nowość)

S. Franciscus Xaverius. Uberrima Symboli declaratio

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm)

S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych (nowość)

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores. - Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas? (nowość)

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki

Józef Rystan. Z podróży do Włoch. Katakumby św. Kaliksta (nowość)

Ks. Dr J. ScheiwillerZarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach (nowość)

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym

Ks. Jan Domaszewicz. Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia)

Ks. Jan Domaszewicz. O łasce i przeznaczeniu. (De gratia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz. O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła. (De Ecclesia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz. O Sakramentach świętych w ogólności. - Grzech pierworodny. - Los dzieci zmarłych bez Chrztu. (De Sacramentis in genere)

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego cedry libańskie. Trzydniowe rekolekcje dla osób świeckich (nowość)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi

Św. Piotr z Alkantary. Pokój duszy

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de oratione dominica

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa (nowość)

Bp Adolf Szelążek. Czy indyferentyzm ma rację bytu (nowość)

"Przegląd Katolicki". "Masoni i tajne towarzystwa" (nowość)

Ks. Dr Maciej SieniatyckiGłówne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska (nowość)

Ks. Dr Maciej SieniatyckiModernizm w książce polskiej (nowość)

Ks. M. Hamon. Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami)

Codex Iuris Canonici. Pius Papa IV. Professio Catholicae Fidei (nowość)

Kodeks Prawa Kanonicznego. Papież Pius IV. Wyznanie Wiary katolickiej (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Urbanus Papa VIII, Benedictus Papa XIV. Professio Fidei Orientalibus praescripta

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Acerbo nimis o wykładzie nauki chrześcijańskiej

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów

Jan Kardynał Puzyna, Książę Biskup Krakowski. Komentarz do Encykliki Ojca św. Piusa X Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XIIEncyklika "Sacra Virginitas" o Świętym Dziewictwie (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Pius Papa XIILitterae Encyclicae "Sacra Virginitas" de Sacra Virginitate (nowość)

Pius II, Papa. Epistola ad Mahometem, Turcorum imperatorem. (Hortatur Mahometem Pontifex ad amplectendam Fidem Christianam et ad respuendum Alcorani foedam insanamque doctrinam) (nowość)

S. Pius Papa V. Bulla "Regnans in excelsis". Damnatio et excommunicatio Elisabeth reginae Angliae eiusque adhaerentium (S. Pius V. Elisabetham Angliae reginam ob persecutiones contra Fidem Catholicam suscitatas excommunicat a. 1570) (nowość)

Synod Zamojski (1720). Forma wyznania Wiary (nowość)

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie

Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza

Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870). Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum

Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870). Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia

Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego

Hieronymus Ragasonus, Episcopus Nazianzenus, et Coadiutor Famaugustanus. Oratio habita in ultima sessione Concilii Tridentini

Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne

O. Marian Morawski SI. Konferencja o poznaniu samego siebie (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego (nowość)

Ks. Piotr Skarga SI. O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis Haereticos. Ad quos electio summi Pontificis pertinet, si Cardinales nulli essent etc. (nowość)

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania

Henryk Hello. Syllabus w wieku XX

"Tygodnik Soborowy". Biskupi wobec Soboru i Papieża (nowość)

"Tygodnik Soborowy". Walka i Zwycięstwo (nowość)

"Tygodnik Soborowy". Nieomylność papieska i niemiecka teologia (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. O Wierze (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. O nieomylności Kościoła

Ks. Piotr Semenenko CR. Poza Kościołem nie ma zbawienia

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus zelżony w Kościele

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia (nowość)

Ks. M. Dietz SI. Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu

"Przegląd Katolicki". Uroczystość Zjawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli (nowość)

Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Teologia moralna. - Prawo Boże (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SISiła łaski uczynkowej: dostatecznej i skutecznej. Skuteczność łaski uczynkowej w systemie tomistów i molinistów (nowość)

P. Christianus Pesch SI. De efficacia gratiae actualis (nowość)

"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych

"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego

Wingolf. Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie

Bp Kazimierz Tomczak. Modernizm a protestantyzm liberalny

Valentinus Zubizarreta OCD, Archiepiscopus. De modernismo

Abp Walenty Zubizarreta OCD. O modernizmie

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn (nowość)

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w życiu (nowość)

Abp Antoni Szlagowski. Zasady modernistów (modernistarum doctrina)

Ks. Antoni Krechowiecki. Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne

Józef kardynał Hergenröther. Rzekome błędy i sprzeczności Papieży (nowość)

Bp Michał Nowodworski.
Papież Liberiusz

Bp Michał Nowodworski.
 Honoriusz papież

Bp Michał Nowodworski. Wiara i rozum (fides et ratio)

Ks. Antoni Langer SI. Rozwój wiary

Ks. Antoni Langer SIPojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów (nowość)

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Rozumność wiary

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Wewnętrzna pewność aktu wiary

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary (nowość)

Ks. Jan Rosiak SIWiara i "doświadczenie religijne"

Ks. Ildefons Nowakowski SI. Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra

Ks. Józef Stagraczyński. Przeznaczenie (zadanie) Kościoła

Ks. Franciszek Perriot. Poza Kościołem nie ma zbawienia

"Przegląd Katolicki". Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka

"Przegląd Katolicki". Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej?

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła. O społeczeństwie i władzy. De regimine principum I, 1-3

Ks. Jan Badeni SI. Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego

Ks. Jan Rosiak SISuarez. 1548 - 1617

"Przegląd Kościelny". Kardynał Franzelin (nowość)

"Przegląd Kościelny". Kilka słów o historii dogmatów (nowość)

"Przegląd Kościelny". Jurysdykcja kościelna i jej uzupełnienie

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De opere Christi. Indoles religionis christianae (nowość)

P. Parthenius Minges OFM. De excellentia religionis christianae

Św. Franciszek z AsyżuOratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana

Św. Franciszek z Asyżu. Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum. Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń

Św. Franciszek z Asyżu. List do wiernych

S. Franciscus Assisiensis. Epistola ad fideles

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis" (nowość)

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników (nowość)

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Ekskomunika na schizmatyków (nowość)

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicy (nowość)

Ks. Piotr Skarga SI. O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej

P. Petrus Skarga SI. De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa

Ks. Jerzy Patiss SI. Żydzi zostali odrzuceni przez Boga (nowość)

P. Georgius Patiss SI. Judaei a Deo rejecti sunt (nowość)

O. Hieronim Savonarola OP. Triumf Krzyża, czyli O prawdzie Wiary. IV. 7. Kompletna irracjonalność mahometańskiej sekty

P. Hieronymus Savonarola OP. Triumphus Crucis, sive De veritate Fidei. IV. 7. Mahumetanorum sectam omni ratione carere

"Przegląd Katolicki". Co to jest szatan?

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Grzechy wołające o pomstę do nieba

Dusza potępionej. List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!"

Ks. Jan Górka. Encyklika "Humani generis" o kwestii początku człowieka

Papież Pius XII. Moda. Przemówienie skierowane do młodych dziewcząt, wygłoszone w Rzymie w Bazylice Św. Piotra, 22 V 1941 r.

"Posłaniec Serca Jezusa". Biskupi niemieccy o skromności (nowość)

Ks. Aleksander Żychliński. O apostolstwo wedle ducha

Ks. Franciszek Bączkowicz CM. Posty obowiązujące

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere"

Kardynał Mercier. O umartwieniu chrześcijańskim

Ks. Jan Józef Gaume. Najświętsza Maryja przed Zwiastowaniem i po Wniebowstąpieniu

Abp Ignacy Hołowiński. Kazanie na Boże Narodzenie

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła

O. Marian Morawski SI. O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu katolickiego

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym

Ks. Zygmunt Golian. Kazanie na uroczystość św. Szczepana. O mocy chrześcijańskiej

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych

Ks. Józef Stanisław Adamski SIUsposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej)

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja

Ks. Jacek TylkaO cnotach heroicznych

Św. Katarzyna Genueńska. Traktat o czyśćcu

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis. De catholicae Ecclesiae unitate

Św. Cyprian, Biskup Kartaginy. O jedności Kościoła katolickiego

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O cierpliwości

Ks. Jan Badeni SIŚw. Cyprian Kartagiński i karność Kościoła w III wieku (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach

Bp Michał Nowodworski. Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu

Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm w walce z poganizmem

Ks. Jan Badeni SI. Filozof chrześcijański z II wieku, święty Justyn męczennik

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek

Św. Fulgencjusz, Biskup w Ruspe. O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra


Św. Wincenty z LerynuPamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy

 

Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Preskrypcja przeciw heretykom

Ks. Jan Badeni SI. Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła

Ks. Dr Maciej SieniatyckiCel i środki do celu Kościoła (nowość)

Ks. Dr Maciej SieniatyckiPojęcie katolickie o członkach Kościoła (nowość)

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Infideles et haeretici publici certe non sunt membra Ecclesiae (nowość)

Ks. A. Kraetzig SI. Janssen i historia reformacji

"Przegląd Katolicki". Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej

"Obrona prawdy". Wypis z Okólnika wydanego do Archidiecezji Kolońskiej

Bp Michał Nowodworski. Ksiądz Karol Surowiecki

Ks. Stanisław Miłkowski. O modernizmie

Ks. Andrzej Macko. Znaczenie encykliki o modernizmie

Bp Robert Fidelis McKenna OP. Nieomylność papieska

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Papiestwo (nowość)

John Kenneth WeiskittelAkta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kościele

John Kenneth WeiskittelWolnomularze a kościół soborowy

Ks. Noël Barbara. Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła (nowość)

Ks. Kevin VaillancourtMasoneria i "Nowa Ewangelizacja" (nowość)

Patrick Henry Omlor. Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele"

Patrick Henry Omlor. Zbójecki Kościół. (Część I.Liczba π i Vaticanum II. – Czy to ten sam Kościół? – Nowa nauka o "ekumenizmie". – Nowa moralność "ekumenizmu". – Trochę Elementarnej Logiki. – Zaplanowana rewolta. – Powrót do "pierwotnych praktyk". – "Prostota obrzędów". | Część II.Zasada "krok po kroku". – Obłęd oficjalną linią postępowania. – Nowomowa – językiem oficjalnym. – "Zróbmy coś" w sprawie św. Józefa. – Sabotaż rzeczą powszechnie znaną. – Szczypta prawdy nie czyni nauki prawowierną. – Wola "Ludu". – "To nie może mieć tutaj miejsca". | Część III."Extra Ecclesiam nulla salus". – Niektóre wcześniejsze orzeczenia. – Co to jest zbawienie? – "Poza" a "w/wewnątrz". – Pragnienie. – Quanto conficiamur moerore. – Suprema haec sacra.Podsumowanie i wnioski. – Doktryny Zbójeckiego Kościoła. – Dwuznaczności? Czy coś gorszego? – "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?". – Kluczowy fragment. – Czego Kościół naucza. – Wersja robocza z 1963 roku. – Końcowy i "zatwierdzony" tekst. – Odsyłacz. – Powszechna interpretacja. – Opowiedzenie się po którejś ze stron. – O autorze)

Ks. Dominik Radecki CMRI. Teilhard de Chardin i grzech pierworodny

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Błędy doktrynalne Dignitatis humanae

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sedewakantyzm (nowość)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego

"The Reign of Mary". Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI)

"Trento". Stanowisko Teologiczne Trydenckiego Bractwa Kapłańskiego

Ks. Anthony Cekada. Tradycjonaliści, nieomylność i Papież

Ks. Anthony Cekada. Czy ekskomunikowany kardynał może zostać wybrany na papieża?

Ks. Anthony CekadaCzy powinienem uczestniczyć we Mszy, w której wymienia się w Kanonie imię "papieża Franciszka"? Sedewakantyści powinni być konsekwentni, zwłaszcza z nastaniem Bergoglio

Ks. Anthony Cekada. Msza w jedności z "piratem-«papieżem»": kilka zagadnień (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Sprzeciw wobec zmian soborowych a niezniszczalność Kościoła (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Protestantyzm a katolicyzm. Rewolucja wymierzona w Boski porządek świata

Bp Donald J. Sanborn"Sobór Watykański II" - największa katastrofa w historii świata (nowość)

Ks. Noël BarbaraPapieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele

Ks. Franciszek Radecki CMRICzy jesteście z papieżem?

Ks. Benedict Hughes CMRI. Karmić dusze nauką prawdy (nowość)

Bp Daniel L. Dolan. Katolicka odpowiedź na apostazję Jana Pawła II

Ks. Kevin Vaillancourt. Abyśmy nie zapomnieli. Sprawa przeciwko "kanonizacji" Jana Pawła II

Bp Donald J. Sanborn. Ioannes Paulus II haereticus est! - Jan Paweł II jest kacerzem! (nowość)

Mario DerksenHabemus Bergoglio. Antypapież Franciszek i soborowy kościół

Ks. Anthony Cekada. Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić

Ks. Michael Oswalt. Odrzucenie fałszywego kościoła. (List do duchowieństwa diecezji Rockford) (nowość)

Bp Moises Carmona Rivera. Jak wygląda sytuacja po oszukańczym "soborze" pompatycznie nazwanym Soborem Watykańskim II?

Bp Moises Carmona. W obronie moich święceń biskupich

Ks. Daniel A. Perez Gómez. Homilia z konsekracji biskupiej Jego Ekscelencji Martina Dávila Gandara

Bp Martin Dávila Gandara. Nowe metody światowej rewolucji. Obojętność i niedowiarstwo religijne

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Kościół katolicki i jurysdykcja

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Konsekracje biskupie w czasie przedłużającego się okresu Sede vacante

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Cześć ku Najświętszej Maryi Pannie katolicką odpowiedzią na niepokoje współczesnego świata

Ks. Johannes Heyne. Gorliwość religijna

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Życie sakramentalne Kościoła w dobie modernistycznej apostazji

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Czy CMRI jest antysemickie? Absolutnie nie (nowość)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Fałszywa tolerancja i bluźnierstwo Franciszka I (Jorge Bergoglio)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. "Synod o rodzinie" (2014) otwiera ludziom oczy na odstępstwo modernistycznej hierarchii (nowość)

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015)

Ks. Benedict Hughes CMRI. A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa

Ks. Benedict Hughes CMRI. "Papież" Franciszek kontra św. Franciszek. Haniebna karykatura Wielkiego Świętego

Ks. Benedict Hughes CMRINowa Religia Człowieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przesłaniach"

Ks. Benedict Hughes CMRI. Wielomówstwo. Dlaczego moderniści publikują takie rozwlekłe dokumenty?

"The Reign of Mary". Czy Franciszek jest prawdziwym papieżem? - dlaczego to ma znaczenie

Katolickie Przymierze Biskupów. Deklaracja doktrynalna

Bp Oliver Oravec. O współczesnym tzw. ekumenizmie (nowość)

"Głos Katolickiej Tradycji". Bp Oliver Oravec. Totalna wolność?

Ks. Kevin Vaillancourt. Który ryt jest właściwy? Dlaczego w wielu tradycyjnych kaplicach słusznie używa się "poprawionych" obrzędów liturgicznych z czasów Piusa XII

Ks. Kevin Vaillancourt. Modernistyczny "Rok Wiary": Manifestacja Nowej Religii

"The Reign of Mary". Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne

Ks. Benedict Hughes CMRI. Usprawiedliwienie i zbawienie. Co głosił ks. Leonard Feeney? (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRI. Milczenie pasterzy

Ks. Benedict Hughes CMRI. Ciężkie zaniedbanie: Całkowita porażka soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych

Bp Donald J. Sanborn. Sedewakantyzm: w obronie autorytetu Kościoła katolickiego i papiestwa

Bp Donald J. Sanborn. Przeciw mentewakantyzmowi

Bp Donald J. SanbornJorge Bergoglio. Nasz najlepszy argument na istnienie wakatu Stolicy Apostolskiej

Bp Donald J. SanbornBergoglio o Żydach i ateistach. Modernistyczny relatywizm prawdy dogmatycznej

Bp Donald J. Sanborn. Cnoty nadprzyrodzone. Kazanie wygłoszone 31. 08. 2014 r. w Krakowie

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio o (nie)istnieniu Boga

Bp Donald J. Sanborn. Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) - produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II

Bp Donald J. Sanborn. Kolejne herezje Bergoglio potwierdzają niekatolicki charakter modernistycznego Neokościoła

Bp Donald J. Sanborn. Ohyda spustoszenia! Bergoglio wspiera przestępców, komunistów i zboczeńców

Bp Donald J. Sanborn. Podsumowanie modernistycznego "Synodu o rodzinie" (2015)

Bp Donald J. Sanborn. Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Czterej kardynałowie Novus Ordo i cztery herezje Bergoglio

Bp Donald J. Sanborn. Przebłyski rozsądku w modernistycznym Neokościele, czy gra pozorów? Wątpliwości czterech "kardynałów" co do "nauczania" Bergoglio

Bp Donald J. Sanborn. "Kardynał" Raymond Burke zapowiada "formalną korektę" niemoralnego nauczania pseudopapieża Bergoglio (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! - Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia" (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm"

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio reklamuje apostazję

Bp Donald J. Sanborn. Książka FSSPX o sedewakantyzmie

Bp Donald J. Sanborn. Błędy doktrynalne omylników z antyinfallibilistycznego "ruchu oporu" i popieranie cudzołóstwa przez "kardynała" modernistycznego Neokościoła (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Możliwe scenariusze dla Bractwa założonego przez abpa Lefebvre'a

Bp Donald J. Sanborn. Bergoglio peroruje o niewolnictwie, karze śmierci i usprawiedliwia cudzołóstwo

"Novus Ordo Watch". Kiedy Nestoriusz utracił swój urząd? Obalenie zarzutów Johna Salza i Roberta Siscoe

Bp Donald J. SanbornDlaczego należy przekonywać zwolenników FSSPX do stanowiska sedewakantystycznego

Bp Donald J. Sanborn. Góry Gelboe. Jeden z pierwszych seminarzystów abp. Lefebvre'a opłakuje upadek jego Bractwa

Ks. [Bp] Robert L. NevilleBłędy i sprzeczności FSSPX. Powody dla których opuściłem Bractwo Św. Piusa X. List do biskupa Bernarda Fellaya

"Głos Katolickiej Tradycji". Bp Oliver Oravec. Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX)

Ks. Noël Barbara. List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX)

Ks. Noël Barbara. Ecône - koniec, kropka

John Daly. Arcybiskup Lefebvre a sedewakantyzm

Petrus. Podsumowanie 40 lat lefebryzmu!

Petrus. Żałosne umizgi bpa Fellaya do modernisty Bergoliusza (pseudopapieża "Franciszka")!

"Rivarol". Kryzys we francuskim dystrykcie Bractwa Św. Piusa X (FSSPX) (nowość)

Jérôme Bourbon. "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu!

"Non possumus". Luter - heretycki wieprz z Saksonii i miejsce dla niego przeznaczone... piekło...

Ks. Karol CsesznákŚw. Benedykt z Nursji 529 - 1929

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Benedykt z Nursji i jego reguła zakonna (nowość)

Ks. Prof. Eugeniusz Dąbrowski. Nowy Psałterz w ogniu dyskusji (nowość)

Antoni Muchliński. Maronici

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Czasy Karola Wielkiego (nowość)

Józef kardynał Hergenröther. Pontyfikat Grzegorza VII

Sac. Petrus Semenenko CR. Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie (nowość)

Ks. Jan BareilleHistoria św. Tomasza z Akwinu. Wstęp. [Dążności polityczne, artystyczne, naukowe i religijne trzynastego wieku]

Ks. Jan BareilleSumma teologii św. Tomasza z Akwinu

Ks. Władysław Michał DębickiKatolicka pogarda świata

"Przegląd Powszechny". M. Henryk VIII i klasztory w Anglii (nowość)

Ks. Stanisław Załęski SI. Karta z dziejów Kościoła w Anglii (nowość)

Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski. O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich

Ks. Józef Wereszczyński, Biskup Kijowski, Opat Benedyktyński w Sieciechowie. Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, a omierzłym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbytków swych pohamowania, z Pisma św. i z rozmaitych autorów zebrany (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. O miłości Ojczyzny (nowość)

Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma

"Tygodnik Katolicki". Teatr (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. "Spowiedź" Lwa Tołstoja

Ks. Marian Morawski SI. Słowo prawdy

Emanuel Bułhak. Dzieła św. Dionizego Areopagity, Christianitas, i Formgeschichte

Ks. Dr Marceli Nowakowski. Marcin Luter - twórca pseudoreformacji

Ks. Zygmunt Baranowski. Reformy małżeńskie Lutra

Prof. Albert von Ruville. Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem (nowość)

"Przegląd Powszechny". S. M. Adolf Hitler i jego program ["Mein Kampf"]

A. van Dyle. Hitleryzm a religia

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche)

Ks. Marian Morawski SI. Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki

Dr Anna Danuta Drużbacka. Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu

Ks. Michał Morawski. Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce

Berlicz Sas. Dwaj Biskupi. (Obrazek z przeszłości) HTM ) (nowość)

Ks. Marian Wiśniewski MIC. Pro Christo! Dość agitacji - trza się brać do organizacji! (nowość)

Adam L. Szymański. Fałszywa metoda

Fra. Girolamo Savonarola OP. Il Trionfo della Croce. IV. 7. Che la setta de' Maomettani è tutta irrazionabile

Fr. Jérôme Savonarole OP. Le Triomphe de la Croix. IV. 7. Que la secte des mahométans est toute déraisonnable

Fra. Girolamo Savonarola OP. The Triumph of the Cross.  IV. 7. The Utter Irrationality of the Mahometan Religion

In orationem dominicam, Tertulliani, S. Cypriani et S. Thomae Aquinatis commentaria

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum za zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa

O. Stefan Podworski OFMDrogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
KSIĄŻKI W FORMACIE DJVU


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX-MMXVIII, Kraków 2010-2018

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!