MISTYCZNE CIAŁO CHRYSTUSA

 

A

 

CHARAKTERY SAKRAMENTALNE

 

–––•–––

 

STUDIUM DOGMATYCZNE

 

NAPISAŁ

 

KS. WŁODZIMIERZ PIĄTKIEWICZ SI

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

SŁOWO WSTĘPNE

 

WPROWADZENIE

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

CZĘŚĆ CZWARTA

 

CZĘŚĆ PIĄTA 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

–––––––––––

 

 

Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne. Napisał Ks. Włodzimierz Piątkiewicz T. J., Kraków. NAKŁADEM "PRZEGLĄDU POWSZECHNEGO". DRUKIEM W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI. 1903, str. 79. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Cum opus, cui titulus est "Mistyczne ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne" a Patre Vlodimiro Piątkiewicz nostrae Societatis Sacerdote compositum, aliqui eiusdem Societatis revisores, quibus id commissum fuit, recognoverint et in lucem edi posse probaverint; facultatem concedimus, ut typis mandetur, si ita iis, ad quos pertinet, videbitur.

 

In quorum fidem has litteras manu nostra subscriptas et sigillo Societatis nostrae munitas dedimus.

 

Neo-Sandeciae 26 Mai 1903.

 

Vl. Ledóchowski S. I.

 

L. S.

 

Studium dogmatyczne, którego tytuł "Mistyczne ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne" nie zawiera nic przeciwnego wierze świętej katolickiej.

 

Kraków, dnia 10 czerwca 1903.

 

Ks. Stanisław Spis,

 

cenzor ksiąg treści relig.

 

L. 2786.

 

POZWALAMY DRUKOWAĆ.

 

Z Konsystorza Książęco Biskupiego.

 

W Krakowie, dnia 12 czerwca 1903.

 

† J. Kard. Puzyna.

 

L. S.

 

Ks. W. Władysław Bandurski.

 

kanclerz.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) X. [Bp] Franciszek Lisowski, a) Charakter sakramentalny. Studium historyczno-dogmatyczne. Lwów 1916. b) Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów.

 

2) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, W osiemsetletnią rocznicę wielkiego Synodu w Clermont.

 

3) Ks. Jan Niedzielski, Recenzja książki ks. Włodzimierza Piątkiewicza SI pt. "Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne".

 

4) Papież Pius XII, Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa.

 

5) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia (Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum).

 

6) Themata dogmatica Concilii Vaticani. Votum P. Ioannis Perrone e Societate Iesu, De Ecclesia eiusque iuribus.

 

7) Ks. Marian Morawski SI, a) Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami. b) Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym. c) Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła. d) Wieczory nad Lemanem. Co robić.

 

8) Ks. Józef Stanisław Adamski SI, Łaska Boża czyli podniesienie człowieka do porządku nadprzyrodzonego.

 

9) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

10) Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, a) a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). c) Opera dogmatica.

 

11) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej.

 

12) Ks. Dr. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

13) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O cnotach heroicznych.

 

14) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) Problem istnienia Boga. d) System modernistów. e) Modernistyczny Neokościół.

 

15) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

16) P. Christianus Pesch SI, Compendium Theologiae dogmaticae.

 

17) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: