SSPX - A False Solution To a Real Problem

 

"Bractwo Piusa X",

 

fa連zywe rozwi頊anie rzeczywistego problemu

 

KS. RAMA P. COOMARASWAMY

 

––––––––

 

Ostatnia publikacja wydawnictwa Angelus Press próbuje przedstawi sedewakantyzm jako fa連zywe rozwi頊anie kryzysu w Kociele, natomiast stanowisko Bractwa w. Piusa X jako jedyne naprawd katolickie rozwi頊anie.

 

Próbuje si tego dokona fa連zuj鉍 stanowisko sedewakantystyczne i unikaj鉍 dostrze瞠nia teologicznych b喚dów i kultowych praktyk swojej organizacji.

 

1. Przez ca造 tekst wielokrotnie i uporczywie przewija si za這瞠nie autora tekstu, 瞠 swoje stanowisko opiera na rozwadze, sugeruj鉍 w domyle, 瞠 sedewakantystom brak tej moralnej cnoty. Ustalmy wyranie definicj roztropnoci. Wed逝g Prümmera, "w. Tomasz i Arystoteles definiuj roztropno jako adekwatn do stanu rzeczy wiedz na temat tego, co nale篡 zrobi… albo intelektualn cnot, gdy cz這wiek postawiony w konkretnej sytuacji rozpoznaje, co jest dobre a co jest z貫... s trzy akty roztropnoci: starannie radzi si, poprawnie os鉅zi i dzia豉". Mo積a zada sobie pytanie, do jakiego stopnia ks. Simoulin spe軟i te kryteria.

 

2. Autor klasyfikuje sedewakantystów jako 1) "rygorystów", 2) "konklawistów" albo 3) zwolenników tezy Cassiciacum. Rozwa禦y przede wszystkim tych ostatnich, których mo積a z grubsza scharakteryzowa jako uwa瘸j鉍ych, 瞠 mamy papie瘸 nieposiadaj鉍ego 瘸dnego autorytetu w豉dzy, mo磧iwej jednak do odzyskania gdyby on powróci do wiary. Chocia stanowisko to jest popierane przez pewne wysoce inteligentne osoby (biskup Guerard des Lauriers, biskup McKenna, biskup Sanborn i ks. Ricossa – to tylko niektóre osoby pisz鉍e w jego obronie), pozostaje jednak faktem, 瞠 przeci皻ny katolicki sedewakantysta ani nie rozumie tej tezy ani w ni nie wierzy. Gdyby pój do sedewkantystycznej parafii i zapyta ludzi tam ucz瘰zczaj鉍ych, co to jest teza Cassiciacum, to nie wiedzieliby, o czym w ogóle jest mowa. Do tej kategorii (tzn. zwolenników "tezy") mo積a by zaliczy niespe軟a 1% tradycyjnych katolików (1).

 

3. Podczas gdy prawd jest, 瞠 istnieje umiarkowana liczba "konklawistów" oraz mamy ca貫 mnóstwo, przesyt "papie篡", którzy albo sami si wybrali albo maj za sob stosunkowo ma章 grup popieraj鉍ych ich ludzi, to faktem pozostaje, 瞠 postawa sedewakantystyczna nie jest w 瘸den sposób zwi頊ana z nimi. Niech b璠zie jasnym, 瞠 dzisiaj w kocio豉ch nie dzieje si nic takiego, co mog這by przeszkadza komu w byciu prawdziwym katolikiem. Chocia oczywicie godne po瘸這wania jest, 瞠 nie mamy prawdziwego papie瘸 zdolnego do pokierowania dzia豉lnoci Kocio豉, to powinno by jasne, 瞠 nie ma niczego, co powstrzymywa這by katolika od bycia katolikiem. Tak zawsze si dzia這 w czasie okresów okrelanych jako "bezkrólewie" (interregnum). Jak to powiedzia豉 Anna Katarzyna Emmerich, je瞠li jest chocia jeden katolik posiadaj鉍y wiar, to Koció w nim zamieszkuje.

 

4. Okrelanie sedewakantystów jako "rygorystów" jest nieodpowiednie, gdy domylnie sugeruje, 瞠 s oni fanatyczni. Jest to jednak dalekie od rzeczywistoci, gdy sedewakantyzm jest po prostu logiczn odpowiedzi na sytuacj, z jak spotykamy si dzisiaj w posoborowym Kociele. Mówienie o "rygorystycznym sedewakantycie" jest równie bezpodstawne jak mówienie o "sedewakantycie liberalnym".

 

5. Dwa problemy, które autor porusza wymagaj wyranych i klarownych odpowiedzi.

 

A) Autor uwa瘸, 瞠 sedewakantysta zaprzecza niezniszczalnoci Kocio豉. Mówi鉍 豉godnie, jest to nonsens. Ka盥y, kto nie jest tak lepy jak przys這wiowy nietoperz, mo瞠 zobaczy, 瞠 "papie i biskupi w komunii z nim pozostaj鉍y" odpadli od prawdziwego Kocio豉. Skutkuje to tym, 瞠 zarówno "papie" jak i ci, co za nim pod嘀aj nara瘸j si na anatem wi皻ych Piotra i Paw豉 tak, jak stosuje si wobec tych, którzy zakazali tak zwanej trydenckiej Mszy. (w. Katarzyna ze Sieny, w sytuacji pod pewnym wzgl璠em podobnej do dzisiejszej, bez ogródek wyrazi豉 si, 瞠 wtedy papie oraz ci, którzy za nim by poszli trafiliby do piek豉). Powinno by jasne – w istocie oczywiste – 瞠 to nie Koció jest tym, który odpad, gdy taka sytuacja jest niemo磧iwa. To nowa, posoborowa organizacja odpad豉 od prawdziwego Kocio豉, który nie przesta istnie, a którego Bramy Piekielne nie zwyci篹. Rzeczywistoci naszych czasów jest to, 瞠 prawdziwy Koció jest w pewnym sensie "podziemny", ale w 瘸dnym razie nie jest "niewidzialny". Nieco podobna sytuacja istnia豉 w Anglii na pocz靖ku Reformacji, kiedy kap豉ni nadal dzia豉li w sposób pozornie niezale積y od jakiejkolwiek hierarchii.

 

B) Autor twierdzi, 瞠 "rygorystyczna" postawa sedewakantystyczna zak豉da, 瞠 "Koció nauczaj鉍y ju nie istnieje". Jest to jednak dalekie od prawdy, bo z tego, 瞠 sedewakantysta uwa瘸, i Koció nadal istnieje, jasno wynika, 瞠 uznaje, i równie jego nauczaj鉍a funkcja nadal istnieje. Magisterium nie staje si martwym organem w chwili zgonu papie瘸 – jest to raczej 篡wy organ, do którego sedewakantysta przywiera ca造m swoim sercem. Sedewakantysta nie wierzy, 瞠 zwyczajne Magisterium mo瞠 zawiera b章d jak to utrzymuje Michael Davies; ani nie wierzy, 瞠 ró積e orzeczenia posoborowej hierarchii s czci tego Magisterium w tych sytuacjach, gdy przypadkiem hierarchia ta g這si pogl鉅y spójne z tym, czego Koció zawsze uczy. Chcia豚ym przypomnie cz這nkom Bractwa, 瞠 Pawe VI scharakteryzowa dokumenty Vaticanum II jako "ostateczn form zwyczajnego Magisterium", co powtórzy Jan Pawe II nazywaj鉍 je "najwy窺z form zwyczajnego Magisterium". Sobór Watyka雟ki I ca趾iem wyranie orzek, 瞠 zwyczajne Magisterium jest nieomylne. Poza tym, Pawe VI powiedzia arcybiskupowi Lefebvre, 瞠 powinien wyrazi swoj "intelektualn akceptacj" wobec wszystkiego, co zosta這 zawarte w dokumentach Vaticanum II. Wyra瞠nie intelektualnej zgody oznacza przyj璚ie ich za prawdziwe – quod absit (przed czym Bo瞠 uchowaj).

 

wi璚enia w w Ecône (Szwajcaria). Biskup Bernard Fellay.

 

6. Bractwo uwa瘸, 瞠 posoborowi "papie瞠" s prawdziwymi papie瘸mi. Je瞠li tak si przedstawia sytuacja, to stosownie do katolickiego nauczania, nale篡 si im pos逝sze雟two. Papie jest "jedn hierarchiczn osob z naszym Panem Jezusem Chrystusem" i kiedy on mówi albo dzia豉 w ramach swojego urz璠u, musi by s逝chany. Rzeczy maj si tak, 瞠 pomimo faktu ekskomunikowania arcybiskupa Lefebvre i ca貫j reszty, Bractwo faktycznie akceptuje wszystkie nowe sakramenty, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz to, co zdecyduje przyj寞 z nauczania Jana Paw豉 II og這szonego przez organy zwyczajnego Magisterium. Stawia to Bractwo i jego cz這nków na stanowisku "przebierania i wybierania" akurat tego, co zechc albo nie zechc przyj寞 – prawdziwie protestanckiej zasady. Tym sposobem wierni, którzy si do nich przy章czyli wci鉚ani s w ramy tego co stanowi fundament wiary protestanckiej.

 

Monsignor Pierre Martin Ngo-Dinh-Thuc

 

7. Autor poddaje w w靖pliwo wa積o konsekracji dokonanych przez arcybiskupa Thuca argumentuj鉍 to tym, 瞠 konsekrowa on kilka osób, które w taki czy inny sposób nie mia造 ku temu kwalifikacji. Zdrowy rozs鉅ek podpowiada, 瞠 biskupi, którzy korzystaj ze swojej w豉dzy do dokonywania konsekracji mog od czasu do czasu konsekrowa osoby, które s tego niegodne. Sugerowanie, 瞠 mogliby to czyni wiadomie jest oszczerstwem. Na przyk豉d, wiem, 瞠 arcybiskup Lefebvre wywi璚i ksi璠za, który by homoseksualist. Czy jest to powód, aby poddawa w w靖pliwo wszystkie jego wi璚enia? Nie przysz這by mi to nawet na myl, gdy dobry arcybiskup nie mia sposobu, aby dowiedzie si, 瞠 dany cz這wiek by homoseksualist. Doprawdy 豉two mo積a by zastosowa ten krytycyzm wobec niezliczonych ksi篹y, którzy opucili Bractwo, aby zawrze ma鹵e雟two, wst雷i do nowego "Kocio豉" albo sta si sedewakantystami. Wielu z nas przesz這 d逝g drog prób dostosowania si do nowego "Kocio豉" po to tylko, aby w ko鎍u zorientowa si, 瞠 jest to niemo磧iwe. Krytykowanie tych, którzy s na ró積ych stadiach procesu oczyszczania swojego sposobu mylenia (doprowadzania go do zgodnoci z myleniem Kocio豉) jest 豉godnie mówi鉍, niesprawiedliwe, jeli nie jest oszczerstwem.

 

8. Bractwo wytrwale twierdzi, 瞠 nikt nie mo瞠 os鉅za papie瘸. I oczywicie nikt nie mo瞠 os鉅za innej duszy, ale mo瞠 na pewno os鉅za czyny papie篡. Poza tym, trzeba by lepym i g逝chym by nie rozpozna, 瞠 posoborowi "papie瞠" odpadli od wiary przy niezliczonych okazjach – to znaczy, przyst雷ili do herezji i nauczali herezji. Pos逝chajmy sów w. Roberta Bellarmina: "Papie, który jest publicznym heretykiem automatycznie (per se) przestaje by papie瞠m i g這w Kocio豉, tak samo jak automatycznie przestaje by chrzecijaninem i cz這nkiem Kocio豉". Podobnie, w. Franciszek Salezy uczy, 瞠 "kiedy Papie jest formalnym heretykiem, to ipso facto traci swój urz鉅 i stawia si poza Kocio貫m...". Je瞠li "Papie" nie jest heretykiem, to dlaczego Bractwo w. Piusa X istnieje? A je瞠li oni nie myl, 瞠 jest heretykiem – zarówno materialnym jak i formalnym – to sugeruj, aby cz這nkowie Bractwa przeczytali podstawowy tekst teologiczny albo nawet Katechizm Soboru Trydenckiego. Je瞠li jednak ci "papie瞠" spe軟ili kryteria wymienione przez w. Bellarmina, to, jaka inna mo磧iwo istnieje ni ta, 瞠 znajdujemy si w okresie interregnum i sedewakantyzm jest jedyn naprawd katolick postaw.

 

Sede vacante, 1958.

 

Je瞠li Bractwo uwa瘸, 瞠 nie mo瞠my os鉅za, co jest heretyckie a co nie jest, co jest prawdziwe a co jest fa連zywe, to tym samym twierdzi, 瞠 nie ci嘀y na nas 瘸dna odpowiedzialno za to, 瞠 jestemy katolikami, w przeciwie雟twie do jakiejkolwiek innej pseudo-religii.

 

9. Autor robi wywody na korzy Una cum, to znaczy, stosownoci wymieniania Jana Paw豉 II w Kanonie Mszy jako prawdziwego i katolickiego wierz鉍ego. To tylko jeszcze raz potwierdza nasz potrzeb s逝chania go i pod嘀ania za nim bez przebierania i wybierania. Tradycyjni kap豉ni zast瘼uj to zwrotem, 瞠 jestemy we wspólnocie ze Stolic Apostolsk – ze wszystkimi prawdziwymi papie瘸mi pocz預szy od Piotra, ale na pewno nie z jawnymi heretykami.

 

To nie oznacza, 瞠 sedewakantysta nie modli si za nieszcz瘰nego cz這wieka, który aktualnie okupuje Stolic Piotrow.

 

10. Wracaj鉍 do potrzeby roztropnego dzia豉nia, jeszcze raz rozwa禦y s這wa tekstu Prümmera z Teologii moralnej (Theologia moralis). "w. Tomasz i Arystoteles definiuj roztropno jako adekwatn do stanu rzeczy wiedz na temat tego, co nale篡 zrobi... albo intelektualn cnot, gdy cz這wiek postawiony w konkretnej sytuacji rozpoznaje, co jest dobre a co jest z貫... s trzy akty roztropnoci: starannie radzi si, poprawnie os鉅zi i dzia豉". Maj鉍 na uwadze fakt, 瞠 w dziejach Kocio豉 by造 niezliczone okresy, kiedy nie panowa 瘸den papie oraz fakt, 瞠 Koció nie przesta istnie w takich okolicznociach i kolejny fakt, 瞠 nie ma mowy, aby posoborowi "papie瞠" mogli uwa瘸, 瞠 s "jedn hierarchiczn osob z naszym Panem Jezusem Chrystusem", i wreszcie, 瞠 pos逝sze雟two wobec fa連zywych papie篡 jest zagro瞠niem dla naszego zbawienia, to w takiej sytuacji, jakie roztropne dzia豉nie powinien podj寞 katolik? Je瞠li on jest prawdziwym papie瞠m – s逝chaj go; je瞠li za nie jest prawdziwym papie瞠m – jego nakazy nie maj za sob 瘸dnego autorytetu w豉dzy i nie s逝chaj go.

 

11. Jeszcze jeden, ostatni komentarz. Na mojej stronie internetowej ka盥y zainteresowany znajdzie doskona章 dyskusj ojca Martina Stépanicha OFM, profesora teologii i tradycyjnego sedewakantystycznego kap豉na (Coomaraswamy-catholic-writings.com). Namawiam tych, którzy pragn dalszych wyjanie, aby zajrzeli do tego ród豉.

 

12. Reasumuj鉍, spróbujmy stawi czo這 tej rzeczywistoci. Pod嘀anie za posoborowymi "papie瘸mi" wymaga這by od nas tego samego, czego oni ju dokonali – a mianowicie odst瘼stwa od wiary.

 

Jan Pawel II okazuje si apostat - ca這wanie Koranu etc.

 

Wybór jest klarowny. Albo b璠ziemy pos逝szni posoborowej hierarchii i porzucimy nasz wiar, albo owiadczymy, 瞠 aktualny pseudopapie i biskupi pozostaj鉍y z nim w komunii sami nie s w prawdziwym Kociele. Przy章czenie si do jednej z wielu rozmaitych grup, które uznaj go za prawdziwego papie瘸, a któremu nie trzeba by pos逝sznym i uznanie wysoce w靖pliwych, je瞠li nie fa連zywych sakramentów nie oznacza pozostawania w Kociele katolickim, ale do章czenie do jednego z kultów, których liczb wydaje si by legion. (a)

 

Ks. Rama P. Coomaraswamy, 2004

 

T逝maczy z j瞛yka angielskiego Miros豉w Salawa

 

(Ilustracje od red. Ultra montes).

 

––––––––––––

 

Przypisy:

(1) U篡cie s這wa "tradycyjny" nie jest szczególnie dok豉dne, jako 瞠 prawie wszyscy katolicy uwa瘸j si za takich – zaiste, jak katolik móg豚y by kim innym ni tradycyjnym. Mam nadziej, 瞠 z kontekstu wyniknie jasno, 瞠 mówimy o tych, dla których nowy "Koció" jest w jaki sposób niezadowalaj鉍y.

 

(a) Por. 1) Ks. Rama P. Coomaraswamy, a) Posoborowi "papie瞠". b) Problemy z nowymi sakramentami. c) Jurysdykcja. Cz I. d) Jurysdykcja. Cz II (dodatkowe uwagi). e) Vaticanum II. f) Pos逝sze雟two. g) Autorzy Nowej Mszy. h) Czy te rzeczy zosta造 przepowiedziane? i) Obrona sedewakantyzmu. j) Ruch zielonowi靖kowy: przejawem i uzewn皻rznieniem "nowego kocio豉". k) Katolicyzm laissez faire. l) Czy ksi篹a z Bractwa w. Piotra s prawdziwymi kap豉nami? m) Sedewakantyzm (polemika z duetem Gruner-Ferrara). n) Kilka refleksji z wizyty w Rzymie na temat Novus Ordo Missae oraz pos逝sze雟twa Janowi Paw這wi II.

 

2) Ks. [Bp] Robert L. Neville, B喚dy i sprzecznoci FSSPX. Powody dla których opuci貫m Bractwo w. Piusa X. List do biskupa Bernarda Fellaya.

 

3) John Daly, a) Nieprawdopodobny kryzys. b) D逝gotrwa造 wakat Stolicy Apostolskiej w uj璚iu ksi璠za O'Reilly. c) Arcybiskup Lefebvre a sedewakantyzm.

 

4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylno a dzisiejszy kryzys w Kociele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do cz這nków Bractwa w. Piusa X (FSSPX). d) Uderzaj鉍e podobie雟two reform Paw豉 VI do reformy anglika雟kiej 1549 roku. e) Katolicka Msza wi皻a a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest wa積 msz? f) Czy Jan Pawe II jest modernist? g) Zdemaskowanie braku autorytetu w豉dzy Neokocio豉.

 

5) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) A on znowu swoje! Bergoglio wywo逝je zgorszenie wród katolików nonszalanckim podejciem do ma鹵e雟twa. b) Zaniechanie pot瘼ienia: Bergoglio zaniedbuje obowi頊ek pot瘼ienia z豉. c) Franciszek okazuje wzgl璠y dla ruchu charyzmatycznego. d) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pi耩dziesi璚iu latach. e) Neopapie – fa連zywy papie. e) Ci篹kie zaniedbanie: Ca趾owita pora磬a soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych. f) Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje koniunktur na "zmiany klimatyczne". g) Nowa Religia Cz這wieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przes豉niach". h) "Papie" Franciszek kontra w. Franciszek. Haniebna karykatura Wielkiego wi皻ego. i) Milczenie pasterzy. j) Wielomówstwo. Dlaczego modernici publikuj takie rozwlek貫 dokumenty? k) Papie Pius XII – w pi耩dziesi靖 rocznic mierci. l) Konieczno modlitwy o nawrócenie zb章kanych dusz. m) Karmi dusze nauk prawdy.

 

6) O. Martin Stépanich OFM, a) Zarzut wobec sedewakantyzmu: "Wieczni Nast瘼cy" Piotra. b) Niepokalane Serce Maryi wkrótce zatriumfuje... List do ks. Miko豉ja Grunera. c) List do Atila Sinke Guimaraesa. d) List do ks. Paula Kramera. e) Komentarz na temat antysedewakantystycznego stanowiska duetu Gruner-Ferrara.

 

7) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Koció. b) Jan Pawe II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kociele".

 

8) John Kenneth Weiskittel, a) Jan Pawe II i voodoo. b) Trzecie oko Wojty造. Pielgrzymka Jana Paw豉 II do Indii. c) Wolnomularze a koció soborowy. d) Akta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kociele.

 

9) w. Pius X, Papie, a) Encyklika "Pascendi dominici gregis" o zasadach modernistów. b) Przysi璕a antymodernistyczna. c) Przemowa do kardynaów przeciw neoreformizmowi religijnemu. d) Encyklika "Acerbo nimis" o wyk豉dzie nauki chrzecija雟kiej.

 

10) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kociele Chrystusowym. c) O oboj皻noci, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O w豉snociach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

11) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokoció. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podr璚znik szkolny. g) Gówne zasady etyki Kanta a etyka chrzecija雟ka. h) Modernizm w ksi嘀ce polskiej.

 

12) Akta i dekrety wi皻ego powszechnego Soboru Watyka雟kiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kociele Chrystusowym przed這穎ny Ojcom do rozpatrzenia.

 

13) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks wi皻ego Katolickiego Kocio豉 Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papie瘸 tego, kto odst雷i od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeli kto taki zostanie wybrany, wybór jest niewa積y. (Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).

 

14) Ks. Piotr Semenenko CR, a) O nieomylnoci Kocio豉. b) O Wierze. c) O gorszeniu si z prawdy Bo瞠j. d) Poza Kocio貫m nie ma zbawienia. e) Sk豉d Kocio豉. f) O mi這ci Ojczyzny. g) M瘯a i mier Jezusa Chrystusa Pana naszego. Chrystus zel穎ny w Kociele. h) Papie zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie (Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter). i) O Chrystusie w Kociele.

 

15) S. Antoninus Archiepiscopus Florentinus, Ordinis Praedicatorum, Summa Theologica. Num Papa mortuo remaneat ejus potestas. – Ad quos electio Summi Pontificis pertinet.

 

16) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolnoci w owietleniu encyklik. Wolno sumienia – wolno wyznania – wolno prasy – wolno nauczania. b) Syllabus w wieku XX.

 

17) a) Ma造 katechizm o Syllabusie. b) Ma造 katechizm o Nieomylnoci Najwy窺zego Pasterza.

 

18) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kocio豉. Wybór orzecze dogmatycznych Kocio豉 katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

(Przyp. redakcji Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, MMXVIII, Kraków 2004, 2018

POWRÓT DO STRONY GÓWNEJ: