WIĘKSZY

 

KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO

 

––––––––

 

 

Większy Katechizm rzymsko-katolicki Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego (djvu, 12.1 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

SPIS RZECZY.

 

Wstęp . . . . str. 3

 

CZĘŚĆ PIERWSZA.

 

O Objawieniu Bożym i o Składzie Apostolskim . . . . 5-40

 

I. O Objawieniu Bożym . . . . 5-9

 

O wierze . . . . 7-9

 

II. O Składzie Apostolskim . . . . 9-40

 

Pierwszy artykuł wiary . . . . 10-19

 

1. O Panu Bogu . . . . 10-12

 

2. O Trójcy Przenajświętszej . . . . 13-14

 

3. O Bogu Stworzycielu . . . . 14-19

 

A) O Aniołach . . . . 15

 

B) O stworzeniu pierwszych ludzi . . . . 16

 

C) O grzechu pierworodnym . . . . 17

 

D) O obietnicy Odkupiciela . . . . 17-19

 

Drugi artykuł wiary . . . . 19-22

 

Trzeci artykuł wiary . . . . 22-24

 

Czwarty artykuł wiary . . . . 25-26

 

Piąty artykuł wiary . . . . 27

 

Szósty artykuł wiary . . . . 27-29

 

Siódmy artykuł wiary . . . . 28-29

 

Ósmy artykuł wiary . . . . 29-30

 

Dziewiąty artykuł wiary . . . . 30-38

 

1. O założeniu Kościoła . . . . 30-32

 

2. O celu Kościoła . . . . 32-34

 

3. Kościół rzymsko-katolicki jest jedynie prawdziwym Kościołem Chrystusa Pana . . . . 34-37

 

4. O Świętych Obcowaniu . . . . 37-38

 

Dziesiąty artykuł wiary . . . . 38

 

Jedenasty i dwunasty artykuł wiary . . . . 38-40

 

1. Śmierć. Sąd szczegółowy . . . . 39

 

2. Zmartwychwstanie ciała. Sąd ostateczny. Żywot wieczny . . . . 40

 

CZĘŚĆ DRUGA.

 

O przykazaniach . . . . 41-87

 

I. Dwa przykazania miłości . . . . 41-45

 

1. O miłości Boga . . . . 42-43

 

2. O miłości siebie samego . . . . 43-44

 

3. O miłości bliźniego . . . . 44-45

 

II. Dziesięcioro przykazań Boskich . . . . 45-70

 

Pierwsze przykazanie Boskie . . . . 46-54

 

1. O wierze w Boga . . . . 46-47

 

2. O nadziei w Bogu . . . . 47-48

 

3. O miłości Boga . . . . 48-49

 

4. O czci należnej Bogu . . . . 49

 

5. O modlitwie . . . . 50-52

 

6. O ofierze . . . . 52-53

 

7. O czci świętych . . . . 53-54

 

8. O obrzędach . . . . 54

 

Drugie przykazanie Boskie . . . . 55-56

 

1. O czci Imienia Bożego . . . . 55

 

2. O przysiędze . . . . 55

 

3. O ślubach . . . . 56

 

Trzecie przykazanie Boskie . . . . 56-57

 

Czwarte przykazanie Boskie . . . . 58-60

 

Piąte przykazanie Boskie . . . . 60-62

 

Szóste i dziewiąte przykazanie Boskie . . . . 62-64

 

Siódme i dziesiąte przykazanie Boskie . . . . 65-67

 

Ósme przykazanie Boskie . . . . 67-70

 

1. O prawdomówności i kłamstwie . . . . 67-69

 

2. O dobrej sławie . . . . 69-70

 

III. Przykazania kościelne . . . . 71-87

 

Pierwsze przykazanie kościelne . . . . 71-72

 

Drugie przykazanie kościelne . . . . 72

 

Trzecie przykazanie kościelne . . . . 72-76

 

Przepisy postne . . . . 75

 

Czwarte przykazanie kościelne . . . . 76-77

 

Piąte przykazanie kościelne . . . . 77

 

IV. O obowiązkach stanu . . . . 77-78

 

V. O sumieniu . . . . 78-79

 

VI. O grzechu . . . . 79-82

 

VII. O dobrych uczynkach i o cnocie . . . . 82-87

 

CZĘŚĆ TRZECIA.

 

O łasce i sakramentach . . . . 88-125

 

I. O łasce . . . . 88-92

 

1. O łasce uczynkowej . . . . 89-90

 

2. O łasce uświęcającej . . . . 90-92

 

II. O Sakramentach . . . . 92-125

 

O Chrzcie . . . . 94-97

 

O Bierzmowaniu . . . . 97-99

 

O Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej . . . . 99-106

 

1. O ustanowieniu Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej . . . . 99-101

 

2. O Mszy świętej . . . . 101-104

 

3. O Komunii świętej . . . . 104-105

 

4. O nawiedzaniu Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie . . . . 106

 

O Sakramencie Pokuty . . . . 106-117

 

1. O rachunku sumienia . . . . 108-109

 

2. O żalu za grzechy . . . . 109-112

 

3. O postanowieniu poprawy . . . . 113

 

4. O spowiedzi . . . . 113-115

 

5. O zadośćuczynieniu . . . . 115-116

 

6. O odpuście . . . . 116-117

 

O Ostatnim Namaszczeniu . . . . 117-119

 

O Kapłaństwie . . . . 119-121

 

O Małżeństwie . . . . 122-123

 

III. O błogosławieństwach i poświęceniach kościelnych czyli sakramentaliach . . . . 123-125

 

ZAKOŃCZENIE.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa . . . . 126-131

 

DODATEK.

 

A) Rachunek sumienia . . . . 132-134

 

B) Modlitwy . . . . 135-140

 

C) Ministrantura . . . . 141-144

 

Spis rzeczy . . . . 145-148

 

––––––––––

 

 

Większy Katechizm rzymsko-katolicki Archidiecezji Lwowskiej obrz. łać. Lwów – 1927. NAKŁADEM TOWARZYSTWA "BIBLIOTEKA RELIGIJNA" IM X. ARCYBISKUPA BILCZEWSKIEGO, str. 148. (1)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Większy Katechizm polecony do szkół Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. dla V, VI i VII-go roku nauki Kurendą Kurii Metropolitalnej, rok 1927, Nr. XII. L. 5295.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) "Katechizm Lwowski", a) Kościół rzymsko-katolicki jest jedynie prawdziwym Kościołem Chrystusa Pana. b) O dobrej sławie.

 

2) Ks. Dr Maciej Sieniatycki, a) Dogmatyka katolicka. b) Etyka katolicka.

 

3) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony.

 

4) Ks. M. Noel, Nowy wykład katechizmu z ambony.

 

5) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. (Compendium Doctrinae Christianae). b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy). (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

7) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

10) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

11) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

12) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

13) Ks. Józef Stagraczyński, Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła.

 

14) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

Większy Katechizm rzymsko-katolicki Archidiecezji Lwowskiej obrz. łać. Lwów – 1927. NAKŁADEM TOWARZYSTWA "BIBLIOTEKA RELIGIJNA" IM X. ARCYBISKUPA BILCZEWSKIEGO.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: