ETYKA KATOLICKA

 

PODRĘCZNIK SZKOLNY

 

KS. DR MACIEJ SIENIATYCKI

 

PROFESOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

 

––––––––

 

 

Etyka katolicka. Podręcznik szkolny. (djvu, 31.4 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

SPIS RZECZY

 

         WSTĘP . . . . Str. 5-6

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

         ETYKA OGÓLNA . . . . 7-56

 

                   I. Wolna wola i jej ograniczenia . . . . 7-15

 

§ 1. Wolna wola . . . . 7-9

 

§ 2. Ograniczenie wolnej woli . . . . 9-11

 

§ 3. Poczytalność skutku czynu . . . . 11-12

 

                   II. Cel ostateczny człowieka na ziemi . . . . 12-15

 

                   III. Normy moralności . . . . 15-34

 

I. Prawdziwe normy moralności . . . . 15-29

 

A) Prawo Boskie i ludzkie . . . . 16-24

 

§ 1. Prawo Boskie . . . . 16-23

 

§ 2. Prawo ludzkie . . . . 23-24

 

B) Sumienie . . . . 24-29

 

§ 1. Pojęcie i podział sumienia . . . . 24-26

 

§ 2. Zasady zachowania się wobec sumienia . . . . 26-28

 

§ 3. Wolność sumienia . . . . 28-29

 

II. Fałszywe lub niewystarczające normy moralności . . . . 29-34

 

1. Utylitaryzm czyli eudajmonizm . . . . 30-32

 

2. Kategoryczny imperatyw Kanta . . . . 32-34

 

                   IV. Dobry uczynek i cnota . . . . 34-43

 

A) Dobry uczynek . . . . 35-38

 

B) Cnota . . . . 38-43

 

§ 1. Pojęcie i podział cnoty . . . . 38-39

 

§ 2. Podział cnót wlanych . . . . 39-42

 

§ 3. Wartość cnoty . . . . 42-43

 

                   V. Grzech . . . . 43-56

 

§ 1. Pojęcie grzechu, pokusa i okazje . . . . 43-47

 

§ 2. Siedem grzechów głównych . . . . 47-54

 

§ 3. Złość grzechu . . . . 54-56

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

         ETYKA SZCZEGÓŁOWA . . . . 57-173

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

 

         Obowiązki względem Boga, siebie i bliźnich . . . . 57-135

 

                   I. Obowiązki względem Boga . . . . 57-86

 

§ 1. Cześć wewnętrzna . . . . 58-70

 

a) Wiara . . . . 58-68

 

1. Pojęcie wiary . . . . 58-60

 

2. Potrzeba i przymioty wiary . . . . 61-62

 

3. Grzechy przeciw wierze . . . . 62-65

 

4. Zakaz czytania złych książek. – Index. – Wolność prasy. – Wolność nauczania . . . . 65-68

 

b) Nadzieja . . . . 68-69

 

c) Miłość . . . . 69-70

 

§ 2. Cześć zewnętrzna . . . . 71-86

 

a) Cześć zewnętrzna zwyczajna . . . . 71-80

 

1. O modlitwie . . . . 71-74

 

2. Święcenie dnia świętego . . . . 74-78

 

3. Cześć Świętych, relikwij i obrazów . . . . 78-80

 

b) Cześć zewnętrzna nadzwyczajna . . . . 80-86

 

1. Przysięga . . . . 80-82

 

2. Ślub . . . . 82-84

 

§ 3. Grzechy przeciw czci zewnętrznej . . . . 84-86

 

                   II. Obowiązki względem siebie samego . . . . 86-102

 

§ 1. Miłość siebie samego . . . . 86-87

 

§ 2. Obowiązki względem duszy . . . . 87-94

 

a) Pojęcie doskonałości chrześcijańskiej . . . . 88

 

b) Środki wiodące do doskonałości chrześcijańskiej . . . . 89-93

 

1. Środki ogólne . . . . 89-91

 

2. środki szczególne: rady ewangeliczne . . . . 91-93

 

3. O zakonach . . . . 93-94

 

§ 3. Obowiązki względem ciała . . . . 94-95

 

§ 4. Grzechy przeciw obowiązkom względem ciała . . . . 95-100

 

a) Samobójstwo . . . . 95-97

 

b) Grzechy nieczystości . . . . 97-100

 

§ 5. Stosunek sztuki do moralności . . . . 100-102

 

                   III. Obowiązek względem bliźnich . . . . 102-136

 

§ 1. Miłość bliźniego . . . . 102-109

 

§ 2. Prawdomówność . . . . 109-111

 

§ 3. Cześć czyli dobre imię bliźniego . . . . 111-115

 

§ 4. Obowiązki względem ciała i życia bliźniego . . . . 115-120

 

1. Zabójstwo . . . . 115-118

 

2. Pojedynek . . . . 118-120

 

§ 5. Poszanowanie prawa własności . . . . 120-135

 

1. Prawo własności . . . . 120-125

 

2. Różne sposoby nabycia prawa własności . . . . 125-127

 

3. Kontrakty (umowy) . . . . 127-131

 

4. Grzechy przeciw VII i X przykazaniu . . . . 131-133

 

5. Zwrot (restytucja) . . . . 133-135

 

ROZDZIAŁ DRUGI

 

§ 1. Małżeństwo i jego przymioty . . . . 136-139

 

§ 2. Wzajemne obowiązki małżonków . . . . 139-141

 

§ 3. Obowiązki rodziców względem dzieci . . . . 141-143

 

§ 4. Obowiązki dzieci względem rodziców . . . . 143-144

 

§ 5. Wzajemny stosunek chlebodawców i służby domowej . . . . 144-146

 

§ 6. Celibat . . . . 146-149

 

ROZDZIAŁ TRZECI

 

         Państwo . . . . 149-166

 

§ 1. Pojęcie, początek państwa i władzy państwowej . . . . 149-153

 

§ 2. Prawo i obowiązki władzy państwowej na poszczególnych polach życia społecznego . . . . 153-161

 

I. Na polu moralności . . . . 153

 

II. Na polu religijnym . . . . 153-157

 

III. Na polu wychowania i nauczania . . . . 157-161

 

§ 3. Obowiązki obywateli względem państwa i państwa względem swych obywateli . . . . 161-162

 

§ 4. Miłość Ojczyzny . . . . 162-164

 

§ 5. Stosunki wzajemne państw do siebie . . . . 164-166

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

 

         Kościół katolicki . . . . 166-173

 

§ 1. Ustanowienie, władza prawodawcza Kościoła . . . . 166-168

 

§ 2. Pięć przykazań kościelnych . . . . 168-172

 

§ 3. Obowiązki wiernych względem Kościoła . . . . 172-173

 

–––––––––––

 

Ks. Dr. M. Sieniatycki, Prof. Uniw. Jagiel. w Krakowie, Etyka katolicka. Podręcznik szkolny. Wydanie siódme poprawione. Kraków 1931. NAKŁADEM AUTORA, str. 176. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska.

 

2) Ks. Dr Jan Szymeczko, Etyka katolicka.

 

3) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

4) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

5) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

6) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauki Chrześcijańska krótko zebrana (Compendium Doctrinae Christianae). b) Wykład nauki chrześcijańskiej. Katechizm większy (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

 

7) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

8) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie nauki o przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie. d) Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie.

 

9) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

10) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

11) Ks. Wiktor Cathrein SI, a) Katolicki pogląd na świat. b) Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości.

 

12) Ks. Franciszek Kwiatkowski SI, Filozofia wieczysta w zarysie.

 

13) Ks. Dr Alojzy Jougan, a) Historia Kościoła katolickiego. b) Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego.

 

14) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku spowiedników.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

Ks. Dr Maciej Sieniatycki, Etyka katolicka. Kraków 1931.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: