"FIDES CATHOLICA"

 

TOM I

 

KOŚCIÓŁ WIARY NASZEJ

 

KS. LUDWIK KÖSTERS SI

 

––––––––––

 

 

Kościół wiary naszej (djvu, 23.5 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Od wydawcy. 5

 

Spis treści. 7

 

Wstęp. 9

 

Wiara w Kościół. 13

 

Psychologia wiary (16) – Wiara jest łaską (17)

 

Pewność wiary. 19

 

Pewność aktu wiary (19) – Pewność faktu objawienia (20) – Odrębność religijnej pewności (22) – Syntetyczna i analityczna metoda (23) – Świadectwo własne Kościoła (29)

 

ANALITYCZNY PRZEGLĄD WIARY

 

Obraz Zbawiciela w Kościele katolickim. 35

 

Jezus prawdziwym człowiekiem (36) – Jezus jedynym człowiekiem (38) – Charakter Chrystusa (40) – Nauka Zbawiciela (42) – Prawzór wielkości moralnej (44) – Ideał ludzkości (47) – Bóg-człowiek (49) – Poza historią religii (51)

 

Znamię Boże na Kościele. 56

 

"Przeżycie" Kościoła (56) – Analiza kościelnego przeżycia (57) – Cyfry (60) – Rozkrzewienie ocenione krytycznie (62) – Misje wśród pogan, konwersje (70) – Bezbronny, a jednak niezwyciężony (72) – Kultura (78) – Cuda (81) – Męczennicy (86) – Święci (90) – Nieporównana jedność (94) – Ostateczne świadectwo (96)

 

SYNTETYCZNA BUDOWA WIARY

 

Podstawy. 101

 

Wierzący badacz (101) – Liberalna interpretacja źródeł (102) – Naukowe badania źródeł (104) – Ewangelie synoptyczne (107) – Ewangelia św. Jana (110) – Wiarogodność Ewangelii (112) – Historyczne świadectwo własne Jezusa (115) – Słowo Jego jest prawdą (121)

 

Nauka Jezusa o Królestwie Bożym. 124

 

Słowo Pańskie i ludzkie tłumaczenie (125) – Bogactwo znaczeń (127) – Podstawy do zrozumienia (128) – Królestwo ostateczne (132) – Królestwo doczesne (133) – Żadnych celów ziemskich (137) – Zewnętrzne Królestwo Boże (140) – Dla wszystkich czasów i ludów (142) – Kiedy ono nadejdzie (146)

 

Kościół Ewangelii. 151

 

Wielopostaciowy obraz Kościoła (151) – Przesłanki metodyczne (156) – Dwunastu (157) – Piotr (161) – Dzieło Chrystusa według woli Jego (163)

 

Kościół Apostołów. 166

 

Sens i znaczenie (168) – Wspólny Kościół (169) – Apostolska organizacja (170) – Prymat Piotra św. (171) – Poszczególne kościoły (172) – Autorytet hierarchiczny (174)

 

Kościół pierwotny. 176

 

Wszędzie biskupi (177) – Sukcesja apostolska (180) – Piotr w Rzymie (182) – Prymat biskupa rzymskiego (184) – Świadectwo Kościoła pierwotnego (185)

 

Nasz Kościół. 190

 

Nauka o wyznaniach (190) – Kościół pierwotny trwa nadal w dzisiejszym Kościele katolickim (192) – Porównanie Kościoła katolickiego z Kościołem pierwotnym (193) – Una, sancta, catholica, apostolica (194) – Jest nim tylko Kościół katolicki (197) – Połączenie syntezy i analizy: radosna pewność (198)

 

Kościół autorytatywny. 200

 

Sens urzędu kościelnego (200) – Kościelny urząd nauczycielski (202) – Ciąg dalszy urzędu nauczycielskiego Chrystusa (204) – Nieomylność (206) – Ogół biskupów (206) – Nieomylność papieska (208) – Kiedy rozstrzygnięcie jest nieomylne (210) – Autentyczna, nie nieomylna nauka (212) – Obrona i głoszenie nauki (213)

 

Przegląd dogmatyczny istoty Kościoła. 216

 

W zwierciadle słów (217) – Zmiana postaci (222) – Źródło (227) – Kościół prawa i miłości (228) – Mistyczne ciało Chrystusa (230) – O członkach ciała mistycznego (237) – Zadanie życiowe Kościoła (239)

 

–––––––––––

 

Ludwik Kösters, Kościół wiary naszej. Poznań 1939. NACZELNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ, str. 243+[I]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Papież Pius XII, a) Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa (Litterae encyclicae "Mystici Corporis Christi"). b) Encyklika "Sacra Virginitas" o Świętym Dziewictwie (Litterae encyclicae "Sacra virginitas" de sacra virginitate).

 

2) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia (Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870), Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum).

 

3) Papież Pius XI, Encyklika "Mortalium animos". O popieraniu prawdziwej jedności religii.

 

4) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatycznne.

 

5) Św. Cyprian, Biskup Kartagiński, a) O modlitwie Pańskiej (Liber de oratione Dominica). b) O śmiertelności (Liber de mortalitate). c) O uczynkach miłosiernych i jałmużnie. d) O cierpliwości. e) O jedności Kościoła katolickiego (De Catholicae Ecclesiae unitate).

 

6) Ks. Jan Domaszewicz, Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego.

 

7) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

8) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

9) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

10) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. a) O jedności prawdziwej religii. b) Jezus Chrystus potępia tolerantyzm. c) Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

11) Fr. Thomas Maria Zigliara OP, S. R. E. Cardinalis, Propaedeutica ad Sacram Theologiam in usum scholarum, seu Tractatus de ordine supernaturali.

 

12) Ks. Franciszek Perriot, Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

13) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

14) Ks. Paweł Smolikowski CR, Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami).

 

15) Bp Józef Sebastian Pelczar, a) Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. b) Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych.

 

16) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

17) Ks. Aleksander Pechnik, Zarys apolegetyki.

 

18) Ks. Kazimierz Bisztyga SI, Kościół katolicki.

 

19) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

20) Ks. Andrzej Macko, Znaczenie encykliki o modernizmie.

 

21) Ks. Piotr Skarga SI, a) O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy. (De Sancta Ecclesiae Dei Monarchia et de Pastoribus et Ovibus. Concio pro Dominica secunda post Pascha). b) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej (De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa). c) O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego.

 

22) Bp Władysław Krynicki, a) Dzieje Kościoła powszechnego. b) Sobór Watykański. c) Zasady modernizmu.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: