Jan Paweł II, żydzi, poganie i sekciarze.

 

PRAWDA O KOŚCIELE

 

Czy Jan Paweł II jest katolikiem? Czy okupowany przez modernistów Watykan jest centrum Nowej sekty?

 

BP OLIVER ORAVEC

 

––––––

 

Żydzi

 

Przedstawicielom Nowego kościoła nie wystarczyło zwiedzenie katolików, ale oszukali też niekatolików i niechrześcijan. Przez ten fałszywy ekumenizm okłamują niekatolików co do tego jakie jest prawdziwe nauczanie Kościoła katolickiego. Najbardziej zostali okłamani żydzi, wobec których przemilcza się lub zniekształca katolicką prawdę o współczesnej religii żydowskiej, która jest w większej części oparta na Talmudzie, a nie na Piśmie Świętym. Nienawiść Talmudu do Chrystusa może uniemożliwić uczciwym żydom zbawienie wieczne.

 

Naród ten, który zawarł Stare Przymierze z Panem Bogiem, który do przyjścia Chrystusa wyznawał jedyną prawdziwą religię, w decydującym etapie swoich dziejów odrzucił Mesjasza – naszego Boga. Tym samym przestali oni wyznawać prawdziwą religię.

 

To właśnie żydzi ukrzyżowali Boga-człowieka Jezusa Chrystusa i ściągnęli na siebie i swoje dzieci Jego Krew. To przede wszystkim warstwa faryzeuszy szerzyła nienawiść do Chrystusa. Warstwa ta przejęła przywództwo wśród żydów i była siłą napędową odrzucenia Chrystusa przez większość żydów. Faryzeusze byli też w dalszych dziejach siłą napędową prześladowań Kościoła. Żydzi stali również za kulisami wielu ruchów rewolucyjnych i heretyckich. Za swoje odrzucenie Chrystusa żydzi zostali przez Boga najpierw rozproszeni po całym świecie i wielokrotnie karani różnymi pogromami.

 

Oblężenie i zburzenie Jerozolimy, 70 rok.

 

Najbardziej współczesnymi były prześladowania żydów za czasów Hitlera. Zaprzeczanie tym prześladowaniom jest równie śmieszne jak negowanie uczestnictwa żydów w zabójstwie Chrystusa i w prześladowaniach Kościoła. W pierwszym przypadku oznaczałoby to nie uznanie zgubnego charakteru niemieckiego nazizmu, który wyniósł Hitlera i niemiecki naród ponad Chrystusa i Jego Kościół, a w drugim przypadku, poddanie w wątpliwość udziału żydów w ukrzyżowaniu Chrystusa oznacza poważne naruszenie wiarygodności samego Pisma Świętego, a w nim słów samego Chrystusa i Apostołów:

 

Św. Mateusz (23, 13-35): "A biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, że zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi! Sami bowiem nie wchodzicie, ani wchodzącym wejść nie pozwalacie... objeżdżacie morza i lądy, aby uczynić jednego prozelitę, a kiedy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwakroć więcej, niż sami jesteście!... jesteście synami tych, którzy proroków zabili. I wy dopełnicie miary ojców waszych!... aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, która rozlana jest na ziemi...".

 

Św. Jan (7, 1): "Potem zaś chodził Jezus po Galilei, gdyż nie chciał po Judei chodzić, bo żydzi starali się Go zabić". Św. Jan (8, 39-44): "Jeśliście synami Abrahama, czyńcież uczynki Abrahama. Lecz teraz staracie się zabić mnie, człowieka, który wam mówiłem prawdę... Wy z ojca diabła jesteście i pożądania ojca waszego czynić chcecie. On był zabójcą od początku...".

 

Dzieje Apostolskie (2, 22-23): "Mężowie izraelscy!... Jezusa Nazareńskiego... umęczywszy rękoma niezbożnych, zgładziliście...".

 

Dzieje Apostolskie (7, 51-52): (Św. Szczepan): "Którego z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? I zabili tych, co przepowiadali przyjście Sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i zabójcami".

 

Św. Paweł do Tesaloniczan I (2, 14-15): "... gdyż to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od żydów, którzy i Pana Jezusa zabili... i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom...".

 

Przez to, że ściągnęli Krew Chrystusową na siebie i swoje dzieci, żydzi ściągnęli również na siebie gniew Boży, który im towarzyszył w ciągu dziejów ludzkości. Również dziś widzimy, że w Izraelu nie ma pokoju. Katolicki Kościół świadomy tych faktów, zawsze uważał współczesną talmudyczną żydowską religię za fałszywą i wrogą. Religia ta opiera się na nienawiści do Chrystusa.

 

Jednakże nie można wszystkich żydów zaliczać do jednej kategorii. Wierzymy, że również dzisiaj działa wśród nich łaska Boża, gdyż Pan Bóg chce zbawić każdego człowieka. Wielu żydów odrzuca talmudyczne wartości i pozytywnie przyczynia się do dobra ogólnoludzkiego. Przeważająca większość żydów jest religijnie obojętna.

 

Straszne jest to, że ci uczciwsi żydzi, a także inni niekatolicy albo niechrześcijanie nie poznają dzisiaj prawdziwego katolicyzmu, jeżeli nie natrafią na nasze małe wspólnoty. Ci, którzy podają się za przedstawicieli katolicyzmu są kłamcami i nie mówią im prawdy o zdeformowanym charakterze talmudycznego judaizmu. Kościół w przeszłości zawsze miał odwagę mówić im, choćby nawet nieprzyjemną prawdę, a jednocześnie był przeciwny gwałtom, jakich doznawali żydzi od nie-żydów.

 

Dobrym przykładem tego jest list biskupów słowackich do rządu słowackiego z 12.3.1942:

 

"Do Rządu SR! Będąc świadomi krzywd wyrządzonych narodowi słowackiemu przez talmudyczne żydostwo, nie uważaliśmy za celowe wspominać o zarządzeniach Rządu SR, mających na celu wykluczenie żydów z życia gospodarczego i kulturalnego naszego narodu, aby stare krzywdy zostały naprawione a nowe powstrzymane. Najnowsze zarządzenie przewiduje, ... że żydzi mają być wyrzuceni za granice SR...

 

Jako głosiciele i strażnicy nie tylko objawionego, ale też naturalnego prawa Bożego, uważamy za swoją powinność stwierdzić, że takie zarządzenie sprzeciwia się naturalnemu prawu Bożemu".

 

(...)

 

Watykan. Psudopapież Bergoglio, żyd i szatan.

 

Współcześni "papieże" i żydzi

 

Jan XXIII: Zaraz po swoim wyborze zmienił tradycyjną modlitwę za żydów z Wielkiego Piątku usuwając wyrażenia "perfidis  Judaeis" ("wiarołomnych żydów") i "judaicam perfidiam" ("żydowskiego wiarołomstwa") i zastąpił je odpowiednio słowami: "Judaeis" ("żydów") i "Judaeos" ("judajczyków").

 

Mason Roncalli. Pseudopapież Jan XXIII.

 

Jan XXIII i konwertyci

 

Przy przyjmowaniu poganina, żyda, muzułmanina albo heretyka do Kościoła katolickiego byli oni przy chrzcie wzywani do porzucenia swoich błędów, modlitw, żydowskiej wiarołomności itd. Jan XXIII zlikwidował ten logiczny wymóg. Nasuwa się tu pytanie, dlaczego go zlikwidował. Jakiż bowiem ma dla poganina sens przyjmowanie chrztu i jednoczesne oddawanie czci starym bałwanom i bożkom? Albo, jaki by miało sens dla żyda dać się ochrzcić, a jednocześnie uznawać Talmud pełen nienawiści do Chrystusa?

 

Jan XXIII udowodnił tylko, że był indyferentystą tzn., że nie uznawał bałwochwalstwa, judaizmu, czy też islamu za fałszywe wyznania.

 

Jan XXIII i Boskie Serce

 

Papież Pius XI w swojej encyklice Quas primas z 11 grudnia 1925 zalecał katolikom, aby dokonali Poświęcenia ludzkości Boskiemu Sercu w święto Chrystusa Króla. Wierni mają to uczynić przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu brzmi:

 

"O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi; zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Królem bądź tym, których błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

 

Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa albo islamizmu, i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów tego narodu, który niegdyś był narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta krew, której oni niegdyś wzywali na siebie.

 

Zachowaj Kościół swój, o Panie; użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen".

 

Jan XXIII nakazał usunąć z tej uroczystej modlitwy wszystkie słowa, które napisano pogrubioną kursywą.

 

Nasz komentarz: Tym aktem Jan XXIII dowiódł tylko, że nie uważał życia w bałwochwalstwie, mahometanizmie i w judaizmie za życie w ciemnościach. Tak nie może postępować katolicki papież. Jan XXIII całkowicie znieważył autorytet Piusa XI, a to nigdy nie miało miejsca w Kościele katolickim.

 

Kolejni papieże odnosili się zawsze z największym szacunkiem do uroczystych definicji wiary, wyznań wiary i modlitw. Gdyby jeden papież działał wbrew innemu papieżowi według wzoru Jana XXIII, stanowiłoby to wyraz pogardy wobec samego Ducha Świętego, który kieruje Kościołem w prawdzie poprzez papieży. Dlatego nie należy się dziwić, że coraz więcej ludzi nie uznaje Jana XXIII za legalnego papieża. To właściwie on rozpoczął destrukcyjną rewolucję przeciw Kościołowi.

 

Jan Paweł II w synagodze rzymskiej, 1986 r.

 

Jan Paweł II i żydzi

 

Zaraz po swoim nielegalnym objęciu tronu papieskiego rozpoczął antychrześcijański dialog z żydami:

 

Wszystkie poniższe cytaty pochodzą z angielskiej wersji watykańskiego "L'Osservatore Romano" z dnia 29.4.1985:

 

"15.2.1985 JPII przyjął delegację amerykańskich żydów, którym powiedział między innymi: "Witam was gorąco w tym domu, który jak wiecie jest zawsze otwarty dla członków ludu żydowskiego".

 

Komentarz: Nie każdy katolik, a zwłaszcza katolik tradycyjny jest tak przyjmowany w Watykanie. Wielu znanym katolikom tradycyjnym albo biskupom, którzy w czasie komunizmu działali w podziemiu nie było dane spotkać się z "papieżem".

 

"Przybyliście tu, aby uczcić dwudziestą rocznicę soborowego dekretu «Nostra aetate»".

 

Komentarz: To dziwny przypadek, gdy żydzi wychwalają dokument Nowego kościoła. Dowodzi to, że dokument ten nie może być katolickim.

 

"... z drugiej strony taki dialog zachowuje tożsamość tych wyznań...".

 

Komentarz: JPII nie chce żydów nawrócić do Chrystusa, lecz przeciwnie chce, aby zostali żydami, a to jest zdradą jego apostolskiego powołania.

 

"przede wszystkim teraz między nami panuje miłość...".

 

Komentarz: O jakiej miłości JPII mówi tu żydom, którzy odrzucają Chrystusa? Kto odrzuca Syna, odrzuca również Ojca.

 

19.4.1985 JPII przyjmując członków żydowskiej loży wolnomularskiej B'nai Brith, powiedział:

 

"... musimy być wdzięczni Panu, że wierzymy w niego zarówno jako żydzi jak i chrześcijanie".

 

Komentarz: Tak więc podobno żydzi mają być wdzięczni Bogu, że odrzucają Chrystusa, że wyszydzają Jego Bóstwo, a w Talmudzie nie znajdują ani jednego dobrego słowa dla Niego albo dla Jego świętej Matki Maryi Panny. Mają rzekomo dziękować za to, że już w ogóle nie kierują się Starym Testamentem. Ta wypowiedź JPII pozostaje w totalnej sprzeczności z dwutysiącletnim nauczaniem Kościoła i jest jednocześnie najgorszym przejawem antyżydostwa [utwierdzając żydów w ich błędach].

 

"... o naszych powołaniach, czy to jako chrześcijan czy też jako żydów".

 

Komentarz: Zawsze wierzyliśmy, że Bóg wszystkich ludzi wzywa do Chrystusa i do Jego prawdy, a tu niespodziewanie Bóg rzekomo wzywa również do wyznania, które nienawidzi Chrystusa. Tak jak gdyby Bogu nie zależało na Prawdzie o ukrzyżowaniu Jego Syna.

 

Tymi wypowiedziami JPII dowiódł tylko, że nie tylko nie jest katolikiem, a już tym bardziej nie jest papieżem.

 

W 1980 roku JPII w czasie swojej wizyty we Francji przyjął "kapłańskie błogosławieństwo" w języku hebrajskim od naczelnego rabina Kaplana ("La Croix", 4.6.1980).

 

13.4.1986 JPII odwiedził synagogę w Rzymie. Podczas tej wizyty JPII zachowywał się tak, jakby nie wierzył w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wymieniał uściski z tymi, którzy kwestionują Jego Boskie pochodzenie i którzy również dzisiaj podają się za następców arcykapłanów i faryzeuszy, którzy ukrzyżowali Chrystusa.

 

Nie była to jego pierwsza wizyta w żydowskiej synagodze, albowiem już wcześniej, jako "kardynał" nawiedzał ją w Krakowie, gdzie uczestniczył w szabasowych żydowskich obrzędach. W czasie tych wizyt potępiał "antysemityzm" poprzednich papieży i całego Kościoła. Obwiniał Kościół katolicki za prześladowania żydów w czasie ostatnich dwóch tysięcy lat.

 

JPII nigdy nie miał odwagi powiedzieć żydom tego, co im powiedzieli słowaccy biskupi w 1942 roku ("Katolicke noviny" 26.4.1942):

 

"Tragedia żydowskiego narodu polega na tym, że nie uznał on Odkupiciela, a zgotował Mu haniebną i straszną śmierć na krzyżu. Sam Odkupiciel wylewał łzy z powodu zatwardziałości ludu żydowskiego i przepowiedział mu rozproszenie po całym świecie. I rzeczywiście, po upadku Jerozolimy zostali żydzi rozproszeni po całym świecie. Już prawie 2000 lat żyją w mniejszych lub większych gromadach między innymi narodami świata. Przez cały ten długi okres nigdzie nie zasymilowali się z innym narodem, lecz pozostają osamotnieni, jako obcy element. Swojej wrogiej do chrześcijaństwa postawy nigdy nie zmienili, a także ostatnimi czasy przy krwawych prześladowaniach chrześcijan w Rosji oraz Hiszpanii mieli żydzi swój znaczący udział.

 

Temu zachowaniu można przypisywać, że narody czasami wyrażały swoją niechęć i rozgoryczenie w stosunku do żydów przeganiając ich ze swoich krajów, co było rozwiązaniem surowym i okrutnym, przeciwnym chrześcijańskiej moralności.

 

Również u nas wpływ żydów był szkodliwy. W ciągu krótkiego czasu umocnili się nieomal w całym naszym gospodarczym i finansowym życiu ze szkodą dla naszego narodu. Nie tylko gospodarczo, ale też kulturalnie i moralnie szkodliwie oddziaływali na naród...".

 

Ci sami biskupi wymogli na prezydencie Tiso wstrzymanie deportacji żydów ze Słowacji.

 

Dzisiejszy Nowy kościół ustępuje żydom we wszystkim. Co za to otrzymuje? W Oświęcimiu katolicy już nie mogą nawet postawić krzyża.

 

Krzyże na Żwirowisku w Oświęcimiu

 

Rozwiązanie "kwestii" żydowskiej

 

Najlepszą odpowiedź jak uniknąć antyżydostwa znajdujemy w dokumencie doktora Hoffmana (byłego żyda) "Večny návrat" ("Wieczny powrót"), wydanym w książce Katolícka Cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch (Kościół katolicki i tragedia słowackich żydów w dokumentach), z roku 1994. Jest to dokument pierwotnie wydany 10.6.1947, z którego cytuję:

 

"... chcemy przypomnieć uniwersalność przyczyn żydowskiej kwestii trwającej od wieków na większości ziem, mającej nieraz fatalne konsekwencje dla żydów, którzy nie przyjęli do wiadomości przyjścia Jezusa Chrystusa i na przestrzeni 2000 lat nie znaleźli do Niego drogi, aby naprawili krzywdę jakiej dopuścili się przodkowie...

 

Mówmy otwarcie o żydach, czy też o tzw. żydowskim problemie. Każdy z nas czuje i wie, że ten problem istnieje, wisi nam nad głową jak miecz Damoklesa. Milcząc o tym nie unikniemy go. Problem ten wywołało przyjście Chrystusa... Każdy, komu leży na sercu dobro ludzkości... buduje na fundamentach położonych przed dwudziestoma wiekami przez Chrystusa. W życiu żydów brak tego pozytywnego elementu, a przez to będzie ich życie, moralność, religia... przedmiotem stałych sporów... Musimy otwarcie powiedzieć, że i żydzi muszą się poddać regułom czasów i rozwoju... z wyżej powiedzianego wypływa krótki wniosek: żydzi, jeżeli chcą skończyć z antysemityzmem... muszą się stać najpierw uczniami, towarzyszami a potem mistrzami chrześcijańskiej kultury. Czyli muszą się asymilować... i w ten sposób naprawi się dwutysiącletnia krzywda, tak wypełni się wielka luka rozwojowa w życiu żydów... i tylko tak, a nie inaczej może zostać wykorzeniony dwutysiącletni antysemityzm...

 

Bylibyśmy tchórzami gdybyśmy chcieli powiedzieć, że w państwie demokratycznym czymś lepszym i bardziej ludzkim byłoby o tej prawdzie milczeć. Dlatego też będziemy wiecznie powracać do tego problemu, dopóki zmuszeni potężniejącym i kajającym głosem nie oznajmią: Jesteśmy przygotowani i chętni do naprawy krzywdy, jakiej dopuścili się przed dwoma tysiącami lat nasi przodkowie".

 

Ecclesia et synagoga. Kościół i synagoga.

 

Epilog

 

Jestem przeświadczony, że jednym z pięknych momentów przy końcu dziejów ludzkości będzie chwila, kiedy szczerzy żydzi i ich przywódcy uznają Jezusa Chrystusa za swojego Mesjasza i Zbawiciela. Cieszyłbym się gdybym dożył tej chwili, albowiem wiem, że to musi nastąpić. Pismo Święte również w tym nie może się mylić:

 

Św. Paweł do Rzymian (11, 25-26): "... zaślepienie po części spadło na Izraela, dopóki poganie nie wejdą w pełności, i tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano: «Przyjdzie z Syjonu, który wyrwie i odwróci bezbożność od Jakuba...»".

 

Ewangelia wg św. Mateusza (23, 38-39): "Oto wam zostanie dom wasz pusty. Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż rzeczecie: «Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie»".

 

Wierzymy, że już dzisiaj ta Boża łaska działa w duszach niektórych żydów, którzy oczekują od nas przykładu dobrego katolika chcącego im pomóc.

 

Bp Oliver Oravec

 

–––––––––––

 

 

Fragment książki J. Exc. ks. biskupa Olivera Oraveca: PRAVDA O CIRKVI (pełny tytuł w tłumaczeniu polskim: PRAWDA O KOŚCIELE. Czy Jan Paweł II jest katolikiem? Czy Watykan jest centrum Nowej sekty?), wydanej w 1998 r. (1)

 

Z języka słowackiego tłumaczył Mirosław Salawa.

 

––––––––––––

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Totalna wolność? c) O współczesnym tzw. ekumenizmie. d) Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? e) Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX). f) Osculator Alkoranis. g) Watykan i wolnomularstwo. h) Klątwy obowiązujące. i) Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Panny. j) Najczęściej stawiane nam zarzuty. k) Bergoglio – wielka kara na całą ludzkość!

 

2) Ks. Marian Morawski SI, Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki.

 

3) O. Parteniusz Minges OFM, O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa.

 

4) Ks. Józef Gliwa SI, O kwestii żydowskiej.

 

5) Ks. Michał Morawski, Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce.

 

6) "Tygodnik Katolicki". Ks. A. K., Der Talmudjude von Prof. Dr. August Rohling.

 

7) Leon Radziejowski, Judaizm wobec chrześcijaństwa.

 

8) Św. Jan Chryzostom Arcybiskup Konstantynopolitański, Doktor Kościoła, Mowy przeciwko żydom. Mowa pierwsza. Synagoga żydowska – siedlisko demonów.

 

9) Św. Franciszek Salezy Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła, Traktat o miłości Bożej. Bóg odrzucił naród żydowski.

 

10) Dr Anna Danuta Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu.

 

11) Ks. Jerzy Patiss SI, Żydzi zostali odrzuceni przez Boga (Judaei a Deo rejecti sunt).

 

12) Ks. Piotr Skarga SI, Żywoty Świętych. Męczeństwo pacholęcia Symona Trydenckiego, od żydów umęczonego.

 

13) O. Florian Jaroszewicz OFM, Matka Świętych Polska. Męczeństwa niektórych dziatek zamordowanych od żydów.

 

(Przypisy i ilustracje od red. Ultra montes).

 

Pax vobis. Pokój wam.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, MMXXI, Kraków 2014, 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: