Apostazja modernistycznych sekciarzy

 

Wirus fa連zywego ekumenizmu

 

KS. KEVIN VAILLANCOURT

 

––––––––

 

Od czasu przeformu這wania tego aspektu wiary rzymskokatolickiej, który dotyczy zbawienia niekatolików jakie znalaz這 odzwierciedlenie w dokumentach Drugiego Soboru Watyka雟kiego i w Novus Ordo Missae, dzisiejsi katolicy systematycznie poddawali si, za porednictwem modernistycznego kleru, gor鉍zce ekumenicznej. Ta gor鉍zka – ten wirus – zosta powszechnie zaakceptowany i zdaje si, 瞠 katolicy nie pragn przeciw niemu 瘸dnego lekarstwa.

 

Od czasów apostolskich wyznawcy Jezusa Chrystusa zawsze wierzyli, 瞠 zbawienie jest dost瘼ne tylko dla tych, którzy s cz這nkami Jego Kocio豉: "...kto uwierzy i ochrzci si, b璠zie zbawiony; a kto nie uwierzy, b璠zie pot瘼iony" (Ew. w. Marka 16, 16). Ta myl z章czona z nakazem Chrystusa nawracania wszystkich by豉 inspiracj niezliczonych misjonarzy aby i g這si Ewangeli, przyprowadzaj鉍 do katolickiej Wiary tylu ludzi ilu tylko by這 mo磧iwe. Oni zarazili si "wirusem" Prawdy, który nape軟i ich bez reszty prawdziwym mi這sierdziem dla biednych grzeszników i mi這ci do Boga i Jego Kocio豉. Oni wiedzieli, 瞠 stawk jest zbawienie dusz, i 瞠 chocia Chrystus umar za wszystkich ludzi, to jednak tylko ci zostan zbawieni, którzy uwierz, b璠 ochrzczeni i umr w 豉sce Bo瞠j. Ta prawda katolickiej wiary by豉 nieustannie powtarzana przez Papie篡, Sobory i Doktorów Kocio豉, jako zawsze spójna, konsekwentna nauka, zawsze wierna Ewangelicznemu przes豉niu.

 

To naszym czasom przypad這 w udziale widzie zaprzeczenie w tak ra蕨cy i blunierczy sposób tej istotnej prawdzie katolickiej. Jakkolwiek, zanim wirus fa連zywego ekumenizmu móg wybuchn寞 z ca章 swoj si章, musia on zosta wprowadzony (mo積a rzec dawkowany po 造瞠czce) stopniowo i to w taki sposób aby zosta 豉two zaabsorbowany przez wszystkich katolików na wiecie. Oto jak si to dokona這:

 

Duch antysoboru Vaticanum II

 

B喚dne Dokumenty Vaticanum II

 

Du穎 ju zosta這 powiedziane w tym przedmiocie przez tradycyjnych katolickich autorów od czasu proklamacji Lumen gentium i Gaudium et spes, dwóch niezwykle skandalicznych dokumentów wydanych [rzekomo] w imieniu "Magisterium Kocio豉 katolickiego". Te dwa dokumenty wyra瘸j heretycki pogl鉅, 瞠 "dobro i zbawienie" mo積a odnale w innych religiach (judaizmie, protestantyzmie, mahometanizmie, itd.), oraz 瞠 Koció katolicki przyjmuje to za prawd. W rzeczywistoci, Koció nie czyni tego ani nie mo瞠 czyni takiej rzeczy, poniewa taki pogl鉅 stoi w sprzecznoci z natur naszej Wiary objawionej nam przez Jezusa Chrystusa. Wierzy w taki fa連zywy ekumenizm (stare s這wo z now interpretacj) jest b喚dem, a co najmniej grzechem przeciw Wierze. W najgorszym wypadku jest to herezja.

 

Tak wi璚, umieszczaj鉍 te dokumenty w r瘯ach wszystkich katolików, przygotowano grunt dla wprowadzenia nast瘼nego elementu tego miertelnego dla duszy wirusa: now wiar na temat niekatolików i zbawienia. Nie wystarcza這 zaproponowanie nowego nauczania w soborowych dokumentach; o nie, wierni powinni modli si w nowy sposób, u篡waj鉍 liturgii b璠鉍ej wyrazem tych nowych pogl鉅ów. W 1967, dwa lata po zako鎍zeniu Soboru, wprowadzono Novus Ordo Missae i w 1969 zosta這 ono powszechnie zalecone.

 

New Mess - Nowy Ba豉gan czyli "Nowa Msza"

 

"Msza" fa連zywego ekumenizmu

 

Ci, którzy promulgowali Novus Ordo pope軟ili dwie zbrodnie przeciw Wierze: wprowadzili niewa積 liturgi jako form kultu dla rzymskich katolików i zmienili formu喚 modlitw na takie, które mia造 odzwierciedla gronego wirusa fa連zywego ekumenizmu.

 

Wystarczy tu wspomnie, 瞠 fa連zywy ekumenizm nie poczyni豚y takich post瘼ów wród rzymskich katolików gdyby wi瘯szo z nich nie modli豉 si, 瞠 Chrystus przela [efficaciter (1)] Swoj Krew za wszystkich ludzi – sformu這wanie otwarcie pot瘼ione przez Sobór Trydencki. Zaprawd, jak si modlimy, tak wierzymy. Doktryn naszej Wiary jest, 瞠 Chrystus umar za wszystkich; jednak瞠, owoce Jego M瘯i i mierci (wieczne zbawienie) maj zastosowanie tylko dla wielu, dla tych, którzy przyjmuj Jego nauczanie i 篡j i umieraj jak prawdziwi katolicy. Tylko dla tych wielu Nasz Pan przela Swoj Krew na Kalwarii [efficaciter (2), dla wszystkich innych natomiast tylko sufficienter (3)]. To równie stanowi doktryn Wiary. Herezja fa連zywego ekumenizmu celowo gmatwa rozró積ienie mi璠zy tymi dwoma doktrynami.

 

W 1969 zosta wstrzykni皻y do cia豉 rzymskich katolików zasadniczy element tego heretyckiego wirusa. Zgodnie ze swoj natur wirus ten rozwija si powoli i niewielu go dostrzeg這. Kiedy na przestrzeni lat wierni katolicy bili na alarm, zw豉szcza 瞠 choroba zaczyna豉 przybiera rozmiary nie do zniesienia, przewa瘸j鉍a wi瘯szo katolików by豉 ju uko造sana we nie. Byli oni zaka瞠ni ekumenicznym szale雟twem, i niezwykle trudne by這 uwiadomienie im w jak op豉kanym stanie si znaleli.

 

Jan Pawe II manifestuje apostazj

 

Kolejne symptomy wirusa

 

Od momentu zako鎍zenia Vaticanum II i wprowadzenia Novus Ordo Missae, przejawy fa連zywego ekumenizmu, jeden za drugim, manifestowa造 si na widok publiczny. Wzajemne u篡czanie sobie ambon mi璠zy katolickimi i niekatolickimi kaznodziejami, ekumeniczne spotkania modlitewne w Asy簑, w Canterbury, w 篡dowskiej synagodze w Rzymie, w miejscowych kocio豉ch parafialnych i jeszcze gdzie indziej, wszystko to demonstruje, 瞠 wirus rós i mutowa przybieraj鉍 takie formy wyrazu niekatolickiej wiary jakich by mo瞠 nawet nie wyobra瘸liby sobie nigdy jego twórcy.

 

W miar jak zbli瘸my si do ko鎍a tego wieku, wirus rozprzestrzenia si ponad wie瘸mi katolickich wi靖y. Ostatnia "katolicko" – lutera雟ka Deklaracja o Usprawiedliwieniu, nawet w jej skorygowanej wersji, wyra瘸 doktryn sprzeczn z doktryn Soboru Trydenckiego i apostolskiej wiary Kocio豉 rzymskokatolickiego. Przewidywane plany dla nowego tysi鉍lecia zawieraj: odbycie nowego "Asy簑" w Rzymie, wydanie wspólnego [cerularia雟ko-lutera雟ko-wojtylia雟kiego] Martyrologium ze schizmatyckimi a nawet protestanckimi "wi皻ymi", opublikowanie wspólnej Deklaracji wiary z 篡dami i muzu軛anami na Górze Synaj oraz kontynuowanie przeprosin i prób o przebaczenie za "krzywdy" pope軟ione przez Koció w przesz造ch wiekach. I, jak gdyby tego nie by這 dosy dla katolików, na horyzoncie pojawia si nowa liturgia maj鉍a wykorzysta Novus Ordo dla ekspresji fa連zywego ekumenizmu w sposób dot鉅 niespotykany w soborowych kocio豉ch. Musimy modli si i czyni ofiar jak nigdy dot鉅 aby po這篡 kres tej duchowej milenijnej pluskwie.

 

Ks. Kevin Vaillancourt

 

 

Z j瞛yka angielskiego t逝maczy Miros豉w Salawa

 

 

Artyku ten po raz pierwszy ukaza si w r. 1999, we wrzeniowym numerze The Catholic Voice, P.O. Box 130, Mead, WA 99021 USA.

 

(Tytu oryginalny: MILLENNIAL VIRUS HAS STRUCK: IT IS FALSE ECUMENISM; obecny tytu, ilustracje a tak瞠 tekst w nawiasach [...] oraz przypisy od red. Ultra montes; w artykule dokonano nieznacznych skrótów).

 

Przypisy:

(1) efficaciter – skutecznie; tutaj w heretyckim znaczeniu, 瞠 wszyscy ludzie b璠 zbawieni. Por. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu. Rozdzia III. Kto uzyskuje usprawiedliwienie przez Chrystusa. "W rzeczywistoci chocia [Chrystus Pan] «umar za wszystkich» (2 Kor. 5, 15), to jednak nie wszyscy uzyskuj dobrodziejstwo wynikaj鉍e z Jego mierci, ale jedynie ci, którzy maj udzia w zas逝dze Jego m瘯i (...)". (Decretum de iustificatione. Cap. 3. Qui per Christum iustificantur. "Verum etsi ille «pro omnibus mortuus est» [2 Cor 5, 15], non omnes tamen mortis eius beneficium recipiunt, sed ii dumtaxat, quibus meritum passionis eius communicantur") – Denzinger-Bannwart, n. 795.

 

(2) efficaciter – w sposób skuteczny, tzn. 瞠 tylko ci b璠 zbawieni, którzy wspó責zia豉j z 豉sk Bo蕨. Por. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu.

 

(3) sufficienter – w sposób wystarczaj鉍y, dostateczny, tzn. 瞠 ka盥emu moc zas逝g Chrystusowych udzielona jest 豉ska wystarczaj鉍a do zbawienia; jednak瞠 wszyscy ci, którzy z t 豉sk nie wspó責zia豉j, nie dost雷i zbawienia. Por. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu.

 

(4) Por. 1) Ks. Kevin Vaillancourt, a) Obchody "Roku Wiary" a destrukcja 篡cia liturgicznego. b) Modernistyczny "Rok Wiary": Manifestacja Nowej Religii. c) Masoneria i "Nowa Ewangelizacja". d) Czy "Summorum Pontificum" rzeczywicie jest wyrazem Tradycji katolickiej? e) Wspó販zesna liturgia: nowa forma kultu dla nowego pokolenia. f) Poga雟two nadal niepowstrzymanie szerzy si w modernistycznym Neokociele. g) Modernistyczny program ukryty za tzw. "Rokiem Eucharystii". h) Uczczenie stulecia encykliki "Pascendi Dominici gregis". i) Asy III: "Pielgrzymka" indyferentyzmu. j) Abymy nie zapomnieli: G這s sprzeciwu wobec "kanonizacji" Jana Paw豉 II. k) Abymy nie zapomnieli. Sprawa przeciwko "kanonizacji" Jana Paw豉 II. l) wi皻owanie b喚du w "Roku Wiary". m) Tak zwana "Nowa Ewangelizacja" zaprzeczeniem Boskiego Zamys逝. n) Redemptionis Sacramentum: Nowe wytyczne dla Nowej Liturgii. o) "Dialog" ekumeniczny – priorytetowe narz璠zie modernistów. p) B章d fa連zywego ekumenizmu i odrzucenie wczeniejszego nauczania.

 

2) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylno a dzisiejszy kryzys w Kociele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do cz這nków Bractwa w. Piusa X (FSSPX). d) Uderzaj鉍e podobie雟two reform Paw豉 VI do reformy anglika雟kiej 1549 roku. e) Katolicka Msza wi皻a a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest wa積 msz? f) Czy Jan Pawe II jest modernist? g) Zdemaskowanie braku autorytetu w豉dzy Neokocio豉.

 

3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) A on znowu swoje! Bergoglio wywo逝je zgorszenie wród katolików nonszalanckim podejciem do ma鹵e雟twa. b) Zaniechanie pot瘼ienia: Bergoglio zaniedbuje obowi頊ek pot瘼ienia z豉. c) Franciszek okazuje wzgl璠y dla ruchu charyzmatycznego. d) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pi耩dziesi璚iu latach. e) Neopapie – fa連zywy papie. e) Ci篹kie zaniedbanie: Ca趾owita pora磬a soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych. f) Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje koniunktur na "zmiany klimatyczne". g) Nowa Religia Cz這wieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przes豉niach". h) "Papie" Franciszek kontra w. Franciszek. Haniebna karykatura Wielkiego wi皻ego. i) Milczenie pasterzy. j) Wielomówstwo. Dlaczego modernici publikuj takie rozwlek貫 dokumenty? k) Papie Pius XII – w pi耩dziesi靖 rocznic mierci. l) "...ale nas zbaw ode z貫go...". Czy modernistyczny koció jest w stanie wyrzuci diab豉? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowoci Vaticanum II.

 

4) Ks. Anthony Cekada, a) Tradycjonalici, nieomylno i Papie. b) Czy ekskomunikowany kardyna mo瞠 zosta wybrany na papie瘸? c) Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi si zmieni. d) Msza w jednoci z "piratem-«papie瞠m»": kilka zagadnie. e) "Stanowisko Bractwa" jako surogat Magisterium. f) Wyznanie modernistycznej herezji pseudopapie瘸 ba逕ochwalcy ("Papa Pachamama").

 

5) O. Miko豉j Jamin OSB, Myli ci鉚aj鉍e si do b喚dów tegoczesnych. a) O jednoci prawdziwej religii. b) Jezus Chrystus pot瘼ia tolerantyzm. c) Poza Kocio貫m nie ma zbawienia.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, MMXX, Kraków 2004, 2020

POWRÓT DO STRONY GÓWNEJ: