Biskup Piotr Marcin Ngô-dinh-Thuc

 

Declaratio

 

Archiepiscopi Petri Martini Ngô-dinh-Thuc

 

Deklaracja doktrynalna

 

Arcybiskupa Piotra Marcina Ngô-dinh-Thuca

 

––––––

 

            Goszcząc w Monachium na zaproszenie niemieckich katolików wietnamski hierarcha arcybiskup Piotr Marcin Ngo-dinh-Thuc ogłosił 25 lutego 1982, podczas sprawowanej przez siebie Mszy pontyfikalnej, następującą deklarację:

 

Qualis est aspectus Ecclesiae Catholicae in conspectu nostro, his diebus? Romae, regnat "Papa" Joannes Paulus secundus, circumdatus coetu Cardinalium et multorum Episcoporum et praelatorum. Extra Romam, Ecclesia Catholica apparet florida, cum suis Episcopis et Sacerdotibus. Numerus catholicorum immensus est. Quotidie Missa celebratur in tantis ecclesiis, et die Dominica, ecclesiae recipiunt permultos fideles ad Missam audiendam et ad Sacram communionem accipiendam.

 

Sed in conspectu Dei, qualis est aspectus hodiernae Ecclesiae? Missae – quotidiana et dominicalis in quibus assistunt – placentne Deo? Nequaquam: quia ista Missa, eadem est pro catholicis et pro protestantibus – ideo non placet Deo et invalida est. Unica Missa quae placet Deo est Missa Sancti Pii quinti, quae celebratur a paucis sacerdotibus et episcopis, in quibus sum Ego.

 

Ideo, in quantum possum, aperiam seminarium pro candidatis ad sacerdotium quod placet Deo.

 

Praeter illam "Missam" non placentem Deo, multae sunt res quas rejicit Deus, exempli gratia: in ordinatione sacerdotum, in consecratione episcoporum, in sacramento confirmationis et extremae unctionis.

 

Insuper illi "sacerdotes"colunt:

 

1. modernismum,

 

2. falsum oecumenismum,

 

3. adorationem hominum,

 

4. libertatem amplectendi qualemcumque religionem;

 

5. nolunt condemnare hereseos, et expellere hereticos.

 

Ideo, quatenus episcopus Ecclesiae Catholicae Romanae, judico sedem Ecclesiae Catholicae Romae vacantem esse, et oportet me, uti episcopus, omnia facere ut Ecclesia Catholica Romae perduret ad salutem aeternam animarum.

 

Hic adjungo titulum quorumdam documentorum praeclarum:

 

1. Bulla "Quo primum" Pii V.

 

2. Concilium Tridentinum, sess. XXII.

 

3. Breve "Adorabile eucharistiae" Pii VII., et Florentinum: Decretum pro Armenis (Dz. 698); Decretum pro Jacobitis (Dz. 715).

 

4. Missale Romanum Pii V.: De defectibus in celebratione Missarum: "De defectibus formae".

 

5. Constitutio "Auctorem fidei" Pii VI.; Decretum "Lamentabili" Pii X.; Encyclica "Pascendi dominici gregis" Pii X.

 

6. Florentinum: Decretum pro Jacobitis; Encyclica "Quanta Cura" Pii IX.; Bulla "Unam sanctam" Bonifatii VIII.

 

7. Codex Juris Canonici, can. 1322.

 

8. Bulla "Cum ex apostolatus officio" Pauli IV.; Codex Juris Canonici, can. 188, n. 4.

 

9. Pontificale Romanum: De consecratione electi in episcopum: "Forma juramenti" et "Examen".

 

Monachii die 25 Februari 1982

(sig.:) Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc

Archiepiscopus

 

––––––

 

Jak przedstawia się [powierzchownie] w naszych oczach dzisiejszy stan Kościoła Katolickiego? W Rzymie panuje "papież" Jan Paweł II otoczony zgromadzeniem kardynałów, licznych biskupów i prałatów. Poza Rzymem Kościół Katolicki wydaje się być kwitnącym, wraz ze swoimi biskupami i kapłanami. Liczba katolików jest bardzo wielka. Codziennie w tak wielu kościołach odprawiana jest Msza, a w niedziele w kościołach gromadzi się niezliczona liczba wiernych, którzy słuchają Mszy i przystępują do komunii świętej.

 

Lecz jak przedstawia się w oczach Boga sytuacja dzisiejszego Kościoła? Czy podobają się Bogu te msze, w których ludzie codziennie, i w niedziele biorą udział? W żadnym wypadku, albowiem ta msza jest taka sama dla katolików, jak i dla protestantów. Dlatego nie może się ona podobać Bogu i jest nieważna. Jedyną Mszą jaka miła jest Bogu jest Msza św. Piusa V (1), którą celebruje niewielu kapłanów i biskupów, do których i ja się zaliczam.

 

Dlatego w miarę możliwości, będę się starał otworzyć seminarium dla kandydatów do takiego kapłaństwa, które podoba się Bogu.

 

Prócz owej niemiłej Bogu "mszy", wiele jest również [innych] rzeczy [w Nowym "Kościele"], które Bóg odrzuca, na przykład nowe ryty konsekracji kapłanów i biskupów, a także sakramentów bierzmowania i ostatniego namaszczenia.

 

Ponadto owi "kapłani" głoszą:

 

1. modernizm,

 

2. fałszywy ekumenizm,

 

3. kult człowieka,

 

4. wolność przyjęcia jakiejkolwiek religii;

 

5. wzdragają się przed potępieniem herezji i usunięciem tych którzy propagują błędne nauki (heretyków).

 

Dlatego, jako biskup Katolickiego Kościoła Rzymskiego, stwierdzam że Stolica Kościoła Katolickiego w Rzymie jest wakująca, co zobowiązuje mnie jako biskupa do czynienia wszystkiego, aby zapewnić trwanie Kościoła Rzymsko-Katolickiego dla wiecznego zbawienia dusz.

 

Załączam wykaz niektórych najważniejszych dokumentów [kościelnych, które stanowią doktrynalne uzasadnienie dla podjętych kroków; zawierają one wyraźne potępienie współczesnych błędów]:

 

1. Bulla papieża Piusa V Quo primum.

 

2. Sobór Trydencki, XXII sesja.

 

3. Breve papieża Piusa VII Adorabile eucharistiae; Sobór Florencki, Dekret dla Ormian (Denzinger-Bannwart n. 698); Dekret dla Jakobitów (DB 715).

 

4. Instrukcja De defectibus formae ([fragment rozdziału] De defectibus in celebratione Missarum) z Mszału Rzymskiego Piusa V.

 

5. Konstytucja papieża Piusa VI Auctorem fidei; dekret papieża Piusa X Lamentabili; encyklika Piusa X Pascendi dominici gregis.

 

6. Sobór Florencki, Dekret dla Jakobitów; encyklika papieża Piusa IX Quanta Cura; bulla papieża Bonifacego VIII Unam sanctam.

 

7. Kodeks Prawa Kanonicznego [1917 r.], kanon 1322.

 

8. Bulla papieża Pawła IV Cum ex apostolatus officio; Kodeks Prawa Kanonicznego [1917 r.], kanon 188, n. 4.

 

9. Pontyfikał Rzymski: [rozdział] De consecratione electi in episcopum: "Forma juramenti" oraz "Examen".

 

Monachium, dnia 25 lutego 1982 r.,

Piotr Marcin Ngô-dinh-Thuc,

Arcybiskup

 

–––––––

 

Declaratio Archiepiscopi Petri Martini Ngô-dinh-Thuc

 

Declaratio Archiepiscopi Petri Martini Ngô-dinh-Thuc

 

Declaratio Archiepiscopi Petri Martini Ngô-dinh-Thuc

 

Plenitudo potestatis Archiepiscopi Petri Martini Ngô-dinh-Thuc

 

–––––––––

 

 

Declaratio Petri Martini Ngo-dinh-Thuc quondam Archiepiscopi Huensis in Vietnam, nunc Archiepiscopi titularis Bullae Regiae, "Einsicht" 28 Jg., Sondernummer, April 1998, ss. 3-4. (2)

 

Tłumaczył Tomasz Niecikowski

 

(Tekst w nawiasach [...] od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) Chodzi tu o jedyny ryt powszechny dla całego Kościoła Zachodniego.

 

(2) Por. 1) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

2) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie wiary katolickiej (Professio Catholicae Fidei).

 

3) Św. Pius X, Papież, a) Encyklika "Pascendi dominici gregis" o zasadach modernistów. b) Przysięga antymodernistyczna. c) Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu. d) Encyklika "Acerbo nimis" o wykładzie nauki chrześcijańskiej.

 

4) Papież Pius XII, a) Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa. b) Encyklika "Sacra Virginitas" o Świętym Dziewictwie.

 

5) "Trento", Stanowisko Teologiczne Trydenckiego Bractwa Kapłańskiego.

 

6) Bp Moises Carmona Rivera, a) Jak wygląda sytuacja po oszukańczym "soborze" pompatycznie nazwanym Soborem Watykańskim II? b) W obronie moich święceń biskupich.

 

7) Ks. Daniel A. Perez Gómez, Homilia z konsekracji biskupiej Jego Ekscelencji Martina Dávila Gandara.

 

8) Bp Martin Dávila Gandara, Nowe metody światowej rewolucji. Obojętność i niedowiarstwo religijne.

 

9) "The Reign of Mary", Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI).

 

10) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Kościół katolicki i jurysdykcja. b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. g) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. h) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. i) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. j) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". k) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). l) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). m) Papiestwo. n) Zapowiedź "kanonizacji" Jana Pawła II – człowieka, który odstąpił od wiary katolickiej łamiąc pierwsze przykazanie Dekalogu.

 

11) Katolickie Przymierze Biskupów, Deklaracja doktrynalna.

 

12) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. Część I. Zbójecki Kościół. Część II. Zbójecki Kościół. Część III. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

13) John Kenneth Weiskittel, a) Wolnomularze a kościół soborowy. b) Akta Bugniniego. Analiza przewrotu w Kościele. c) Trzecie oko Wojtyły. Pielgrzymka Jana Pawła II do Indii. d) Jan Paweł II i voodoo.

 

14) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Ecône – koniec, kropka. c) List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX). d) Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. e) Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą? f) Czy Jan Paweł II jest modernistą? g) Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła.

 

15) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

16) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

17) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. b) Syllabus w wieku XX.

 

18) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół.

 

19) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny. (Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).

 

20) Ks. Jan Nepomucen Opieliński, a) Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis". b) Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników. c) Ekskomunika na schizmatyków.

 

(Przypisy i ilustracje od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, MMXIX, Kraków 2004, 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: