Giovanni Gerolamo Albani, kardynał świętego Kościoła rzymskiego

 

Księga o władzy Papieża i Soboru

 

JAN HIERONIM KARDYNAŁ ALBANI

 

––––––––

 

Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)

 

Teraz abyśmy wszystko co dotychczas zostało powiedziane zebrali w krótkie podsumowanie, to treściwie podajemy, że sobór nie ma absolutnie żadnej władzy nad tym, kto jest prawowitym Papieżem. A chociaż są trzy przypadki, w których na pierwszy rzut oka co innego może się wydawać (pierwszy: kiedy liczni pretendenci spierają się o godność Papieską przypisując ją sobie; drugi: kiedy wybór Papieża jest nieważny; trzeci: kiedy byłby heretycki Papież), to jednak żaden z tych przypadków nie stoi na zawadzie naszej konkluzji.

 

Albowiem na początku stwierdziliśmy, że wtedy, kiedy jasno nie okazuje się kto jest Papieżem, mamy do czynienia z taką samą sytuacją, jak gdyby Papieża nie było, gdyż za to samo jest uważane nieistnienie (non esse) co i nieokazywanie się (non apparere).

 

Natomiast na drugim miejscu omawiane było, że kto nie jest prawowicie wybranym, ten ani nie zasługuje na nazywanie go Papieżem, ani nie posiada autorytetu władzy Papieskiej.

 

Następnie zaś, że kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.

 

Wszystkiego tego powyżej dowiedliśmy oczywistymi racjami i za pomocą autorytetu wielkich mężów w ten sposób, że wydaje się zbędną rzeczą dodawać coś więcej.

 

–––––––––––

 

 

Co. Io. Hieronymi Albani equitis et iuris utriusque consulti, ac sereniss. Venetorum Dominii collateralis generalis, Libri de potestate Papae et Concilii novissima editio multis aucta lucubrationibus eiusdem autoris. Cum amplissimo repertorio. Venetiis. Apud Cominum de Tridino Montisferrati. MDLXI (1561), Prima pars, n. 214, s. 83. (2)

 

Z języka łacińskiego tłumaczył Mariusz Gruszeczka

 

Przypisy:

(1) Tytuł od red. Ultra montes.

 

(2) Por. 1) Ioannes Hieronymus Cardinalis Albanus, Libri de potestate Papae et Concilii. Recapitulatio de Papa dubio, non legitime electo et haeretico.

 

2) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny (Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).

 

3) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej (Professio Catholicae Fidei).

 

4) Św. Pius X Papież, a) Przysięga antymodernistyczna (Iusiurandum contra errores modernismi). b) Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów. c) Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu.

 

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

6) Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV, Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich (Professio Fidei Orientalibus praescripta).

 

7) Ks. Piotr Semenenko CR, a) O Wierze. b) O nieomylności Kościoła. c) O gorszeniu się z prawdy Bożej. d) Poza Kościołem nie ma zbawienia. e) Skład Kościoła. f) O Chrystusie w Kościele. g) Męka i śmierć Jezusa Chrystusa Pana naszego. Chrystus zelżony w Kościele. h) Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie (Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter).

 

8) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

9) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

 

10) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

11) Ks. Franciszek Hettinger, Nieomylność Papieża.

 

12) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

13) Ks. Antoni Krechowiecki, a) Nieomylność papieska w stosunku do historii i państwa. b) Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne. c) Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła.

 

14) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

Co. Io. Hieronymi Albani equitis et iuris utriusque consulti, ac sereniss. Venetorum Dominii collateralis generalis, Libri de potestate Papae et Concilii novissima editio multis aucta lucubrationibus eiusdem autoris. Cum amplissimo repertorio. Venetiis. Apud Cominum de Tridino Montisferrati. MDLXI (1561)

 

Co. Io. Hieronymi Albani equitis et iuris utriusque consulti, ac sereniss. Venetorum Dominii collateralis generalis, Libri de potestate Papae et Concilii novissima editio multis aucta lucubrationibus eiusdem autoris. Cum amplissimo repertorio. Venetiis. Apud Cominum de Tridino Montisferrati. MDLXI (1561), p. 83.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: