Najświętsza Maryja Panna z Dzięciątkiem Jezus

 

Boskie Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny (1)

 

BP MARK A. PIVARUNAS CMRI

 

––––––––

 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

 

Październik obfituje liturgicznie w wiele wyjątkowych świąt: Świętych Aniołów Stróżów, św. Teresy z Lisieux, św. Franciszka z Asyżu, Różańca Świętego Najświętszej Maryi Panny i Chrystusa Króla. Jednakże ten miesiąc jest bardzo szczególny dla naszego seminarium i uczelni, ponieważ obchodzimy nasze tytularne święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Dziewicy.

 

Papież Pius XI ustanowił to święto w 1931 roku dla upamiętnienia tysiąc pięćsetnej rocznicy Soboru Efeskiego (431).

 

W encyklice Lux veritatis, Papież Pius XI wspaniale wyeksponował trzy wielkie dogmaty naszej katolickiej wiary: zjednoczenie hipostatyczne (unio hypostatica) w Jezusie Chrystusie dwu natur: Boskiej i ludzkiej w jednej Osobie Boskiej; Boskie Macierzyństwo Najświętszej Maryi Dziewicy; oraz najwyższy nauczający autorytet rzymskiego Papieża w sprawach wiary i moralności (przedstawiony światu zatwierdzeniem przez Papieża Celestyna I dekretów Soboru Efeskiego).

 

Najświętsza Maryja Panna z Dzięciątkiem Jezus

 

Pięknie nawiązał do nauki o Boskim Macierzyństwie Papież Pius IX w bulli Ineffabilis Deus (8 grudnia 1854) gdy ogłosił dogmat Niepokalanego Poczęcia:

 

"Na samym tedy początku i przed wszystkimi wiekami wybrał Bóg i swemu Synowi przeznaczył Matkę, z której wcielony po szczęśliwym wypełnieniu się czasów miał się narodzić... Kościół katolicki, który ustawicznie pouczany przez Ducha Świętego jest ostoją i utwierdzeniem prawdy zawsze uznawał za objawioną przez Boga i stale obecną w depozycie Boskiego objawienia tę prawdę o pierworodnej niewinności czcigodnej Dziewicy – naukę tak doskonale harmonizującą z Jej podziwu godną świętością oraz przenajwyższą godnością Matki Boga – i nigdy nie zaprzestał wyjaśniania, głoszenia i popierania z dnia na dzień tej prawdy wielorakimi ciągle sposobami i chwalebnymi dziełami".

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Co więcej, gdy Papież Pius XII zdefiniował dogmat Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (1 listopada 1950), to powtórzył również, że przywileje i prerogatywy Naszej Pani wypływają z "niezrównanej godności Jej Boskiego Macierzyństwa".

 

Jak można wyraźnie zauważyć, miłość i cześć okazywana Najświętszej Maryi Dziewicy przez Kościół katolicki na przestrzeni wieków jest wypełnieniem proroctwa Ewangelii według św. Łukasza. Kiedy św. Elżbieta "napełniona Duchem Świętym" wysławiała Maryję Pannę słowami "Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. A skądże mi to, że Matka Pana mego przyszła do mnie?" (Łk. 1, 42-43) Błogosławiona Dziewica odpowiedziała jej hymnem pochwalnym na cześć Boga – Magnificat: "Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Iż wejrzał na niskość służebnicy swojej, albowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody" (Łk. 1, 46-48).

 

Matka Boża z Góry Karmel

 

My również wypełniamy to proroctwo, gdy czcimy Bogarodzicę pobożnym noszeniem Jej brązowego szkaplerza i wiernym odmawianiem Jej różańca. Ponieważ misją naszego seminarium jest duchowa formacja naszych seminarzystów by jako kapłani stawali się drugimi Chrystusami (Sacerdos alter Christus), jakże odpowiednie jest, że naszą patronką jest Matka Jezusa Chrystusa, Bogurodzica i nasza ukochana Matka!

 

Z modlitwą i błogosławieństwem

 

Bp Mark A. Pivarunas CMRI

 

 

Artykuł z czasopisma "Adsum", October 2012, s. 1 ( www.cmri.org ) (2)

 

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł artykułu i trzy ilustracje od red. Ultra montes.

 

(2) Por. 1) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Sedewakantyzm. b) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. c) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? d) O Przysiędze antymodernistycznej. e) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. f) Fatima, negocjacje FSSPX z modernistami i stanowisko arcybiskupa Lefebvre. g) Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Seminarium Mater Dei.

 

2) O. Franciszek Kwiatkowski SI, Matka Boga. (Wykład sodalicyjny w rocznicę Soboru Efeskiego).

 

3) Ks. Maciej Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej.

 

4) Ks. Leon Cieślak, a) Objawienia fatimskie. b) Ratunek ludzkości w Niepokalanym Sercu Maryi. c) Nasza tajemnica Maryjna.

 

5) Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

 

6) Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków.

 

7) O. Czesław Lacrampe OP, Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny.

 

8) Ks. Jakub Górka, Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

 

9) Ks. Jan Domaszewicz, Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. a) Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore). b) Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia).

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, MMXXII, Kraków 2012, 2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: