LISTY

 

ŚW. PAWŁA

 

APOSTOŁA

 

PRZEŁOŻYŁ

 

KS. FRANCISZEK ALBIN SYMON

 

ARCYBISKUP

 

–––––

 

TEKST NA NOWO ROZŁOŻYŁ, WSTĘPY I OBJAŚNIENIA NAPISAŁ

 

KS. JAN KORZONKIEWICZ

 

––––––––––

 

 

Listy św. Pawła Apostoła (djvu, 30.5 Mb)

 

  Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

–––––––––––

 

 

Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył X. Fr. A. Symon, Arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. Jan Korzonkiewicz. Kraków. SKŁAD GŁÓWNY "KSIĘGARNIA KRAKOWSKA". DRUKARNIA "GŁOSU NARODU". 1928, str. XLVI+267+[2]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Nowy Testament w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J., Wydanie nowe, przejrzane i objaśnione. Kraków [1936]. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

2) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, [z] objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, ozdobione przeszło 1000 ilustracjami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego. Nagrodzone przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Leona XIII listem pochwalnym i złotym medalem. Wydanie nowe pod kierunkiem X. Henryka Kossowskiego Biskupa-Sufragana Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Zgodność i wierność tekstu z pierwotnym przekładem X. Wujka, przy zastosowaniu dzisiejszej pisowni, sprawdzana przez JM. Xiędza Rocha Filochowskiego Prałata Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Warszawa [1895].

 

3) Novum Testamentum latine. Vulgatae versionis Clementinae. Textui breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid, Gymnasii Hadamariensis olim conrector. Editio altera. CUM APPROBATIONE REV. ARCHIEP. FRIBURGENSIS. Friburgi Brisgoviae. SUMPTIBUS HERDER, TYPOGRAPHI EDITORIS PONTIFICII. MCMI (1901).

 

4) R. P. Jacobi Tirini S. J. in universam S. Scripturam commentarius, cui praeter Sacrorum Bibliorum textum ad exemplar Vaticanum exactum accedunt prolegomena Levini Lemnii et Francisci Ruei et notationes quamplurimae P. Zachariae et P. Josephi Brunengo, qui praestantissimum opus auxerunt, correxerunt, illustrarunt. Tom. IV. Taurini. EX TYP. PONTIF. ET ARCHIEPISCOPALI EQ. PETRI MARIETTI. 1883.

 

5) a) Ks. Dr. Edward Górski, Profesor Pisma św. w Seminarium Sandomierskiem, Listy świętego Pawła. Radom. Druk J. Grodzicki i S-ka. 1917, str. XV+279, wraz z mapą podróży św. Pawła. b) Ks. Dr. Edward Górski, Jezus Chrystus w świetle Ewangelii. Sandomierz. Składy Główne: Gebethner i Wolff Warszawa-Łódź-Lublin; Gebethner i S-ka w Krakowie; Pp. Chodakowskie w Sandomierzu. 1918. c) Ks. Dr. Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930.

 

6) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

 

7) Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa. Wydał Ks. Feliks. St. Feldheim, proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, Evanston, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Kielce. WYDAWNICTWO PRZEGLĄDU HOMILETYCZNEGO. 1924.

 

8) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I-IV. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896-1898.

 

9) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

10) Ks. Biskup Dr. Antoni Szlagowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakóba Wujka T. J., Wydanie czwarte. Kraków 1928. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

11) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: