ROK CHRYSTUSOWY

 

CZYLI

 

ROZMYŚLANIA NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

 

O ŻYCIU I NAUCE

 

PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

O. MIKOŁAJ AVANCINI SI

 

–––––––––

 

DZIAŁ I.

 

O wcieleniu Chrystusa Pana

 

––––––––

 

NA NIEDZIELĘ PIERWSZĄ ADWENTU

 

O przedwiecznym pochodzeniu Słowa

 

I. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo (Jan I, 1). Syn Boży jest Słowem Ojca Przedwiecznego, współistotnym Jego obrazem. W Nim jaśnieją wszystkie nie­skończone doskonałości Boże, wieczność, niezmierność, mądrość, dobroć itd., które Bóg Ojciec wlewa w Boga Syna, przez wiedzę sa­mego siebie, przez tę wiedzę przedwiecznie Syna swego rodząc. Wierz w to silną i nie­zachwianą wiarą. Wierz także, żeś stworzon na obraz i podobieństwo Boże. Przez grzech niestety! skaziłeś ten obraz, utraciłeś podo­bieństwo z Bogiem, utraciłeś Boga. O szkodo niezmierna! o utrato niewymowna! Jeśli chcesz odzyskać Boga, jeśli chcesz odzyskać podobień­stwo z Bogiem, wpatruj się w Boga wiarą żywą i miłością żywą; a przez wiarę, nadzieję i miłość krusząc serce swoje, wyglądaj od Boga przebaczenia grzechów.

 

II. Wszystko się przez Nie stało: A bez Niego nic się nie stało, co się stało (Jan I, 3). Uważ, iż wszystko z niczego stworzone i utrzymuje się mocą Słowa Bożego, bez której nic by nie powstało, a wszystko by się w nic obróciło. Wyznawaj żywą wiarą, że jak wszystko, tak i ty tymże sposobem od Boga pochodzisz i za­leżysz. Uwielbiaj i wysławiaj potęgę Jego. Wszystkie stworzenia wzywaj do uczczenia Boga: one też ciebie wzywają. Dziwuj się do­broci Boskiej, która, pomimo to, iż tyle innych istot, które stworzyć mogła, nie stworzyła, tobie, nędznemu grzesznikowi, dała byt i życie. Poznaj także jak wiele mógłbyś był uczynić przy pomocy Bożej, a jak mało uczyniłeś. Upo­kórz się i wyznaj, iż nic bez Boga nie mo­żesz. Chwyć się Wszechmocnej ręki Jego, przez którą jedynie wszystko możesz, a staniesz się bohaterem w rzeczach trudnych i przykrych.

 

III. W Nim był żywot (Jan I, 4). Wzleć nad stworzenia ku Stwórcy. Myśl, iż wszystkie rzeczy stworzone w sposobie wyższym są w Bo­gu, i mają w Nim niejako istnienie Boskie a żywe. Więc i ty byłeś w Słowie, żyłeś ży­wotem. A teraz, żyjeszli żywotem Boskim? Co na to odpowiadają uczynki twoje, te znamiona życia twojego? O! dziękuj za odebrane łaski. Żałuj, żeś ich tyle zmarnował. Ufaj, że cię Bóg podniesie do żywota Słowa, bylebyś tego pra­gnął szczerze, a sercem skruszonym i kocha­jącym. (*)

 

–––––––––––

 

Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez O. M. Awancina. Z łacińskiego przerobił i do użytku wszystkich zastosował Ksiądz ***. Wydanie siódme. W Krakowie. NAKŁADEM KSIĘGARNI KATOLICKIEJ Dra Władysława Miłkowskiego. 1896, ss. 1-3. (**)

(Pisownię nieznacznie uwspółcześniono; przypisy od red. Ultra montes).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I M P R I M A T U R.

Poznań, dnia 13 marca 1850.

ARCYBISKUP GNIEŹNIEŃSKI I POZNAŃSKI,

L E O N.

 

––––––––

 

Dzieło pod tytułem: ROK CHRYSTUSOWY, czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa, oparte na słowach Ewangelii św., służyć może wiernym do codziennego postępu w doskonałości chrześcijańskiej, obojętnym zaś do wnijścia w siebie i do poprawy żywota; nadto zawiera w sobie wiele ustępów, przydatnych dla ka­znodziejów i spowiedników. Powodowany wielostronną pożytecznością tego dzieła, wzywam Prześwietny Konsystorz uprzejmie, iżby przez pośrednictwo JJXX. Dziekanów i rządców kościołów o upowszechnienie jego najusilniej starać się zechciał.

Poznań, dnia 26 lutego 1851.

ARCYBISKUP GNIEŹNIEŃSKI I POZNAŃSKI,

LEON PRZYŁUSKI.

 

Do Prześwietnego Konsystorza Jeneralnego

w Gnieźnie i w Poznaniu.

N. 365. D. P.

 

–––––––––––––––––

 

Nr. 2914.

 

R E I M P R I M A T U R.

Cracoviae, die 16 decembris 1884.

(L. S.)

† ALBINUS.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(*) Por. tekst łaciński: P. Nicolaus Avancinus SJ, Vita et doctrina D. N. Jesu Christi. Meditatio 1. De aeterna Verbi generatione.

 

(**) Por inne wydanie:

 

"I. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo (Jan I, 1). Syn Boży jest Słowem Ojca Przedwiecznego, współistotnym Jego obrazem. W Nim jaśnieją wszystkie nieskoń­czone doskonałości Boże, wieczność, niezmierność, mądrość, dobroć itd., które Bóg Ojciec wlewa w Boga Syna, przez wiedzę samego siebie, przez tę wiedzę przedwiecznie Syna swego rodząc. Wierz w to silną i niezachwianą wiarą. Wierz także, że cię Bóg stworzył na obraz i podobieństwo swoje. Przez grzech, niestety! skaziła dusza twoja ten obraz, utraciła podobieństwo z Bogiem, utraciła Boga. O szkodo niezmierna! o utrato niewymowna! Jeśli chcesz odzyskać Boga, jeśli chcesz odzyskać podobieństwo z Bogiem, wpatruj się w Boga wiarą żywą i miłością gorącą: a przez wiarę, nadzieję i miłość kru­sząc serce twoje, miej nadzieję uzyskać od Boga prze­baczenie grzechów.

 

II. Wszystko się przez Nie stało, a bez Nie­go nic się nie stało, co się stało (Jan I, 3). Rozważ, iż wszystko z niczego stworzone i utrzymuje się mocą Słowa Bożego, bez której nic by nie powstało, a wszystko by się w nic obróciło. Wyznawaj żywą wiarą, że jak wszystko, tak i ty tymże sposobem od Boga po­chodzisz i zależysz. Uwielbiaj i wysławiaj potęgę Jego. Wszystkie stworzenia wzywaj do uczczenia Boga: one też ciebie wzywają. Dziwuj się dobroci Boskiej, która pomimo to, iż tyle innych istot, które stworzyć mogła, nie stworzyła, tobie, nędznej istocie, dała byt i życie. Poznaj także, jak wiele można było uczynić w położeniu twoim przy pomocy Bożej, a jak mało uczynione. Upokórz się i wyznaj, iż nic bez Boga nie możesz. Chwyć się Wszechmocnej ręki Jego, przez którą jedynie wszystko możesz; odniesiesz mężne zwy­cięstwo w rzeczach trudnych i przykrych.

 

III. W Nim był żywot (Jan I, 4). Wzleć przez stworzenia ku Stwórcy. Myśl, iż wszystkie rzeczy stworzone w sposobie wyższym są w Bogu i mają w Nim niejako istnienie Boskie a żywe. Więc i ty byłeś Słowem, żyłeś żywotem. A teraz żyjesz żywotem Boskim? Co na to odpowiadają uczynki two­je, te dowody życia twojego? O! dziękuj za odebrane łaski. Żałuj zmarnowania ich tylu. Ufaj, że cię Bóg podniesie do żywota Słowa, byle były szczere pragnie­nia twoje a serce skruszone i pełne miłości".

 

Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa przez X. M. Awancina. Tłumaczył z łacińskiego X. Al. Jełowicki. Wydanie nowe, przejrzał i do użytku osób wszelkiego stanu zastosował O. Prokop, kapucyn. Warszawa. NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA. KRAKÓW – G. GEBETHNER I SP. 1911, ss. 35-36.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROBATUR.

 

Varsaviae die 13/25 Aprilis 1898 a.

Judex Surogatus,

Cubicularius Suae Sanctitatis

Leopoldus Łyszkowski.

 

Secretarius

J. Podbielski.

Nr. 1731.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVII, Kraków 2007

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: