INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O niektórych, do głębi wzruszających słowach Pańskich

1. O co za fałsz nad fałszami i próżność nad wszystkie próżności, myśleć, że w stanie grzechu ciężkiego pracować można na Mą chwałę!

2. Jakże będę mógł się chlubić z uczynków sługi Mego w dniu objawienia Mej chwały, jeśli on nie strzegł przykazań Moich?

3. Wielu jest takich, co zdają się działać, gdy w rzeczy samej, co jedną ręką zbudowali, to drugą ręką burzą.

4. Bardziej Mnie boli jeden grzech człowieka, który mnie zowie Panem i Mistrzem, niż tysiąc grzechów Mych nieprzyjaciół.

5. Bądźcie świętymi jako Ja jestem świętym, a będziecie prawdziwymi apostołami i płodne będą uczynki wasze, a w gorliwości waszej podziwiać będą ludzie iskrę Bożą.

6. Kto otwarcie przyznaje się do Mych wrogów, ten grzesząc, samemu sobie krzywdę wyrządza; jeżeli jednak grzeszy i nie poprawia się człowiek, co chce uchodzić za ucznia Mojego, ten nie tylko sobie, ale i Mnie szkodę przynosi!

7. Nie myśl, że przysłużyłeś się czymkolwiek Kościołowi Memu, jeżeli nie możesz w szczerości i prawdzie łasce Mojej przypisać powodzenia.

8. Mało znaczy że ktoś dawniej grzeszył, jeżeli zmazał winy należną pokutą; ale bardzo jest ważnem dla dobrego imienia Mej sprawy aby żył nadal bez grzechu.

9. A więc strzeż swoich myśli i uważaj na słowa: miej w nienawiści nieład swych pragnień i złość swych uczynków.

10. Ja wiem czego żądam od ciebie, a ty patrz byś zadość uczynił Mej woli, bo Moje cele są bardzo wysokie i nie poznałeś Mnie jeszcze aż dotąd.

11. Jeśli się czujesz strapionym, Ja jeden mogę cię prawdziwie pocieszyć; jeśliś spokojny i szczęśliwy, wiedz, że Ja jeden mogę ci dać pełnię rozkoszy.

12. Słuchaj i rozbieraj słowa Moje, a znajdziesz Mnie wszędzie.

13. Jeśli dobrze czynisz, w słowach Moich znajdziesz wesele; jeśli źle postępujesz, znajdziesz w nich lekarstwo.

14. Słowo Moje, miecz obosieczny; ono zadaje rany i leczy zarazem, a wszystko dla dobra przyjaciół Moich.

15. Niech cię nie trwożą próżne obawy. Jeśli nie rozumiesz co się dzieje w twej duszy, upokórz się i odkryj sumienie swoje, a pokora odsłoni ci to, czego pojąć nie mogła twa wiedza.

16. Czasem z ciała pochodzi cierpienie ducha, czasem na odwrót w duszy rodzi się ból, który udziela się ciału.

17. Nie wszystkim dano zrozumieć te rzeczy: Ja daję poznać pokornym, co często bywa zakryte nadętym mędrcom.

18. Ja wielce miłuję prawdziwą wiedzę i dlatego daję ją pokornym, by była pewną, bezpieczną i wolną od przymieszki próżności i błędu.

19. Bądź bardzo pokornym, a będziesz czystym, sprawiedliwym i mądrym, a uczynki twoje będą prawdziwe i płodne.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 33-36.

Powrót do Spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: