PRZEWODNIK

 

PRAWDZIWEJ POBOŻNOŚCI

 

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

 

na każdy dzień roku

 

o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

ku użytkowi wiernych,

 

którzy, żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości

 

O. BRUNON VERCRUYSSE SI

 

––––––––

 

1 WRZEŚNIA (2 PAŹDZIERNIKA)

 

Uroczystość śś. Aniołów Stróżów (*)

 

I. Prel. Patrz w duchu na młodego Tobiasza, idącego w towarzystwie Rafała Anioła.

 

II. Prel. Proś o łaskę, abyś rozbudził w sercu swoim prawdziwe i stateczne do Anioła stróża nabożeństwo.

 

 

I PUNKT

 

Jaka jest godność naszego Anioła stróża

 

Rozważanie. Jednym z największych dobrodziejstw, jakimi nas Pan Bóg obdarzył w tym życiu, jest bez wątpienia to, że nam pozwolił obcować ze śś. Aniołami, przydając każdemu z nas jednego z tych błogosławionych duchów za opiekuna i pośrednika. Aniołom swoim przykazał o tobie, mówi Psalmista, aby cię strzegli w drogach twoich (Ps. 90, w. 11). A któż to są ci Aniołowie święci? Duchy najczystsze, stworzone na wyobrażenie Boże, obdarzone rozumem, pięknością, potęgą przechodzącą wszelkie pojęcie ludzkie. Są to książęta i najpierwsi dygnitarze królestwa, wobec Boga-Króla i dworu Jego. A więc ten Anioł stróż, który ciągle jest przy mnie – i we dnie i w nocy, ten Anioł jest książęciem dworu niebieskiego, przechodzącym nieskończenie potęgą i godnością wszystkich mocarzy tego świata!

 

Zastosowanie. Wierzę w to wszystko, a jednak wcale na to nie pamiętam. Gdy sam jestem, tak postępuję, jakby nikt na mnie nie patrzył, jakbym nie miał żadnego świadka pracy, trudów, i uczynków moich. Gdyby wiara moja była żywsza, jakąż bym znalazł pociechę w obcowaniu i w rozmowach z tym najlepszym, niezrównanym przyjacielem – zwierzając mu wszystkie troski i niepokoje, prosząc o radę w wątpliwościach, o siłę, o obronę w cierpieniach i w pokusach. Czytamy w żywotach wielu Świętych, iż wiara żywa, połączona z wielkim nabożeństwem do Anioła stróża, wyjednała im łaskę widzenia go i rozmawiania z nim często. Szczególniejszą o tym wzmiankę znajdujemy w żywocie Kamila z Lellis, św. Franciszka i św. Róży Limańskiej.

 

Uczucia. Dziękuj Bogu, że ci dał Anioła za stróża. Proś twego dobrego Anioła stróża o przebaczenie, żeś tak mało o nim pamiętał, żeś tak mało miał uszanowania dla jego obecności.

 

Postanowienia. Wzywajmy i radźmy się naszego Anioła stróża. Rozszerzajmy nabożeństwo do śś. Aniołów.

 

 

II PUNKT

 

Jakie usługi oddaje nam Anioł Stróż

 

Rozważanie. Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli w drogach twoich (Ps. 90, w. 11). Na mocy tego przykazania nasz stróż Anioł: 1) czuwa troskliwie nad ciałem, zdrowiem i życiem naszym, narażonym na tyle niebezpieczeństw; 2) czuwa z większą jeszcze troskliwością nad duszą nieśmiertelną, nad sprawą zbawienia naszego; oświeca nas, podaje święte myśli i natchnienia, odkrywa nam zasadzki nieprzyjaciela naszego; broni nas i dodaje odwagi w walce z pokusami; karci zboczenia nasze, budząc w sercu zbawienne wyrzuty i głosem wewnętrznych natchnień wiedzie na drogę obowiązku; 3) czyni dla nas to, co archanioł Gabriel uczynił dla młodego Tobiasza: służy nam za przewodnika w trudnej pielgrzymce ziemskiej; 4) broni nas osobliwie w godzinę śmierci.

 

Zastosowanie. Chceszli się podobać twemu dobremu Aniołowi? Naśladuj o ile możesz: 1) jego świętą obojętność, z jaką zawsze gotów spełnić wszystkie rozkazy Boże; 2) jego skupienie i czystość wpośród wrzawy i zepsucia świata; 3) jego pokój niewzruszony, chociaż w spełnieniu obowiązków swoich doznaje tak częstych niepowodzeń.

 

Uczucia. Proś ustawicznie Boga o łaskę, abyś doszedł, o ile to możliwe, do tej doskonałości, jaką podziwiasz w twoim świętym Aniele stróżu.

 

Postanowienie. W tym celu powtarzaj często to pobożne westchnienie: Aniele Boży, który stróżem jesteś moim, mnie tobie z dobroci Boskiej poleconego, oświecaj, strzeż, rządź i sprawuj. (Za każde pobożne odmówienie tej modlitewki, Papież Pius VI i Pius VII nadał sto dni odpustu).

 

 

III PUNKT

 

Jakie są obowiązki nasze względem Anioła stróża

 

Rozważanie. Św. Bernard wymienia trzy najgłówniejsze: uszanowanie, miłość, ufność. Uszanowanie dla jego obecności; miłość połączona z wdzięcznością za jego troskliwą nad nami opiekę, za usługi, które nam oddaje; nareszcie ufność w jego potężną obronę. Te obowiązki są nieodzowne. A jednak mało kto o nich myśli, nawet w dniu tej uroczystości, ustanowionej przez Kościół ku czci śś. Aniołów stróżów.

 

Zastosowanie. Ty zaś z podwójną gorliwością staraj się okazać twemu Aniołowi: 1) uszanowanie, zachowując się zawsze, a osobliwie gdy sam jesteś, jakby w obecności jakiejś znakomitej osoby. Powinna cię zachęcić do tego ta jedna myśl: mój Anioł stróż świadczy w dzień sądu przeciw mnie lub za mną, com w tej chwili czynił; 2) miłość i wdzięczność, okazując wielkie posłuszeństwo na głos natchnień jego i dziękując mu codziennie, każdego wieczora za to, co dla ciebie uczynił; 3) ufność, wzywając jego pomocy i rady w niebezpieczeństwach i w wątpliwościach z tym silnym przekonaniem, że prośby twoje nie mogą być niewysłuchane.

 

Rozmowa duszy ze św. Aniołem stróżem naszym.

 

–––––––––––

 

 

Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych, którzy, żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości. Przez O. Brunona Vercruysse T. J., z III wydania franc. przetłóm. za pozwoleniem autora J. d'A[bancourt]. Dodane są niektóre nowenny, medytacje na pierwsze piątki każdego miesiąca i na dnie Komunii świętej, nowy sposób słuchania Mszy świętej i praktyczne uwagi o rozmyślaniu. Wydanie II, przejrzane, z ostatnią edycją oryginału starannie porównane. Tom II (od 1-go lipca do 31-go grudnia). We Lwowie. DRUKARNIA LUDOWA. GUBRYNOWICZ i SCHMIDT. 1886, ss. 215-218. (1)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Gdy książka pod tytułem: "Przewodnik prawdziwej pobożności czyli Nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa" zgodną jest we wszystkim z przepisami wiary św. katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

OD ORDYNARIATU METROPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

 

† Seweryn

Arcybiskup.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(*) Tę medytację, jeśli chcesz, odłóż na pierwszą niedzielę miesiąca, tymczasem używaj następnych.

 

W trzecią niedzielę obchodzi się pamiątkę siedmiu boleści Najświętszej Panny Maryi. (Zobacz medytację tom 1, str. 254).

 

(1) Por. 1) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności. a) Dzień zaduszny. b) O śmierci.

 

2) Ks. Maciej Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej.

 

3) Ks. M. Dietz SI, Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu.

 

4) Bp Teodoret z Cyru, Kazanie o Opatrzności.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: