LIST DO KS. EDWARDA PODOLSKIEGO

 

WYDAWCY I REDAKTORA PRZEGLĄDU LWOWSKIEGO

 

PAPIEŻ PIUS IX

 

Otrzymać pochwałę, zachętę i błogosławieństwo od Najwyższej po Bogu na ziemi powagi, bo od Chrystusowego Namiestnika, naj­większe to dla każdego kapłana i szczęście i zaszczyt. Podobało się Ojcu Świętemu obdarzyć nas maluczkich i niegodnych listem, który tutaj z uczuciem niewypowiedzianej radości podajemy. Słowa Wiel­kiego Papieża będą zawsze dla nas nie tylko wyrocznią i nowym bodźcem do mężnego bronienia zasad wiary, prawdy, sprawiedliwości, i tego wszystkiego co polskiemu sercu drogim, zbawiennym i świętym, ale największą zarazem w trudnym naszym zawodzie pociechą i nagrodą!

 

––––––––––––––––

 

Dilecto Filio Eduardo Podolski, Vicario Metropolitanae Ecclesiae Leopoliensis et sacrae theologiae Magistro, Scriptori ephemeridis cui titulus: Przegląd Lwowski

Leopolim.

 

PIUS P. P. IX.

 

Dilecte Fili Salutem et Apostolicam Benedictionem.

 

Officia tua, Dilecte Fili, multo gratiora nobis fecerunt ephemerides a te editae, cum nihil magis optemus, quam ut in tanta errorum colluvie sana illa propagetur doctrina, quae cujusvis nescia labis emanat ab hac veritatis cathedra divinitus constituta. Quod sane si necessarium est ad ea conterenda impietatis commenta, quibus a religione et ab ipsa naturali justitia abducuntur populi et in corruptionis abyssum compelluntur; necessarium quoque est, ut in primis ad retundendam earum opinionum versutiam, quae rectae fidei adhaerere simulantes, honestos saepe decipiunt vitiantque principiis latente semine gravibus malorum omnium praesentium, animosque sic illecebris liberalismi delinitos, ad hostium Ecclesiae partes sensim adducunt. Cum itaque perniciosissimae sint hujusmodi doctrinae, mentes retrahant a vero, dissidia serant inter eos qui esse deberent unius moris in domo, disgregent voluntatum conjuctionem, in qua vis est posita, viamque ita sternant osorum Ecclesiae consiliis; eas te strenue oppugnandas suscepisse summopere gaudemus. Ipsarum enim malitia detecta, non modo plurimorum saluti consules, sed unitati catholicae firmius compingendae efficaciter adlaborabis, et utilissime decertabis pro Ecclesiae causa. Necessaria ad hoc opus gratiae coelestis auxilia tibi toto corde adprecamur, auspicem et paternae nostrae benevolentiae pignus Apostolicam Benedictionem tibi permanenter impertimus.

 

Datum Romae apud S. Petrum die 21 Martii Anno 1872.

Pontificatus Nostri Anno Vicessimo sexto.

 

PIUS P. P. IX.

 

–––––––––––

 

 

Ukochanemu Synowi Edwardowi Podolskiemu, Wikariuszowi przy Metropolitalnym kościele Lwowskim, Magistrowi św. Teologii, Redaktorowi czasopisma p. t. Przegląd Lwowski

we Lwowie.

 

PIUS PAPIEŻ IX.

 

Ukochanemu Synowi pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie.

 

Usługi Twoje Kochany Synu o wiele droższymi nam uczyniłeś wydawanym przez Ciebie pismem; niczego bowiem bardziej nie pra­gniemy, jak aby wśród potoku tylu błędów rozkrzewiała się ta zdrowa, żadnej nieznająca skazy nauka, która z tej katedry od Boga ustanowionej, wypływa. Jeśli konieczną przeto jest rzeczą zgnieść kłamliwe bezbożności wymysły, które nie tylko od wiary ale i zasad prostej sprawiedliwości odprowadzają ludy i w przepaść zepsucia wtrącają, to równie koniecznym jest zwalczać przewrotność tych opinii, które z prawdziwą wiarą godząc się rzekomo, prawych często ludzi uwodzą, zasadami w których tkwi zaród wszystkich tegoczesnych nieszczęść napawają, a powabami liberalizmu nęcąc ich umysły, do obozu wrogów Kościoła zwolna przenoszą. Gdy więc do tyla przewrotne są tego rodzaju doktryny, że od prawdy odwodzą, niezgodę sieją między tymi którzy jednej powinni być myśli, rozrywają jedność w działaniu w której cała tkwi siła i ułatwiają robotę nieprzyjaciołom Kościoła, dlatego cieszymy się wielce, że je wytrwale zwalczać przedsięwziąłeś. Wykrywszy bowiem ich szkodliwość, nie tylko zapobiegniesz ruinie dusz wielu ale nadto do silniejszego spojenia katolickiej jedności skutecznie się przyłożysz i z pożytkiem będziesz walczył za sprawę Kościoła. O konieczną zaś do tego łaskę i pomoc nieba, z całego serca Dawcę onych dla Cie­bie upraszamy i jako dobrą wróżbę i ojcowskiej naszej życzliwości zadatek Apostolskie udzielamy Ci błogosławieństwo.

 

Dan w Rzymie u św. Piotra dnia 21 marca 1872.

Papiestwa Naszego roku Dwudziestego szóstego.

 

PIUS P. P. IX.

 

~~~~~~~~~~~

 

 

Z czasopisma "Przegląd Lwowski", Rok drugi (1872). Tom III. Wydawca i Redaktor X. Edward Podolski. Lwów 1872, ss. 433-435.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: