Błażej Pascal

 

KS. ZYGMUNT CHEŁMICKI

 

 

Pascal Błażej filozof urodził się 19 czerwca 1623 w Clermont Ferrand. Pascal obdarzo­ny szczególnymi zdolnościami już w la­tach chłopięcych, studiując w Paryżu, zasłynął jako niepospolity matematyk i fizyk. Rozgłosu wielkiego nabrał jego wynalazek maszyny rachunkowej, któ­rego dokonał podczas pobytu przy ojcu swoim w Rouen. Tutaj wraz z siostrą Jakobiną uległ wpływowi jansenistów, którzy na jego filozoficzny, lecz w rze­czach teologicznych mało przygotowany umysł, wywarli wpływ fatalny. Stosun­ki te z początku chwiejne, chwilowo na­wet przerwane skutkiem wstąpienia sio­stry do Port-Royal, ostatecznie od r. 1646 zacieśniły się tak dalece, że sam Pascal celem uspokojenia wewnętrznych rozte­rek dłuższy czas przemieszkiwał w Port-Royal. (Por. W. Clark, Pascal and the Port Royalist, Edinb. 1902).

 

Stylista pierwszorzędny 23 stycznia 1656, wystąpił z początku anonimowo jako Louis de Montalte ze swymi tryskającymi sprytem i kąsającym dowcipem Lettres a un provincial, zwanymi krótko Les provinciales w obronie jansenistów, pragnąc prze­szkodzić potępieniu Arnold'a (zob.) przez Sorbonę. Stara się on tam wszelkimi sposobami zohydzić przeciwników Arnol­da, zwłaszcza dominikanów. Wnet zwrócił się też przeciwko jezuitom i walkę z pola dogmatycznego przeniósł na moral­ne. Materiału do tych napaści dostarczały mu pamflety jansenistowskie i ró­żne kłamliwe publikacje wrogów Kościoła, a zwłaszcza kalwinistowskie, Catalogue ou denombrement des traditions romaines, Genève 1632, ziejące nienawiścią ku wszystkiemu co katolickie. Pierwo­tnie mógł to Pascal uczynić z dobrą wiarą, nie zapuszczając się w głębszą krytykę źródeł, lecz gdy o. Nouet wystąpił z obroną Reponses i odkrył cały odmęt kłamstw, oszczerstw i fałszów, Pascal już z całą złą wiarą prowadził rozpoczętą wal­kę, przez którą stworzył wykrętne poję­cia o moralności jezuitów, do dziś służące wrogom Kościoła za podatne źródło do ohydnych napaści. Jezuici wytykali Pascalowi wszystkie kłamstwa, fałsze tak dalece, że był zmuszony z 18-stym li­stem 1657 r. zaprzestać dalszej walki. Pomimo zakazów, jakie Kościół i państwo wydał przeciwko listom Pascala, znalazły one ol­brzymie rozpowszechnienie i stały się poniekąd poprzednikami tej walki, jaką w XVIII wieku Voltaire i encyklopedyści pro­wadzili nie tylko z Kościołem, ale w ogóle z religią objawioną. Sam Pascal stawał się ofiarą coraz większej rozterki wewnętrz­nej.

 

Smutne doświadczenie z listami za­miast go opamiętać popchnęło do rosnące­go ustawicznie rozgoryczenia przeciwko Kościołowi. Wmieszał się tedy w spór o potępienie "Augustyna" Janseniusza, a gdy doszła go wieść o potępieniu jego listów przez Stolicę Apostolską apelował od papieża do Chrystusa, – słowem wielki talent szedł w po­niewierkę, szarpany pychą i zapamięta­niem doktrynerskim. Powoli zaczął też Pascal upadać na zdrowiu. Osiadł na stałe w Paryżu, gdzie nie przestał wydawać w dalszym ciągu pism ulotnych w obronie jansenistów i przeciwko jezuitom. We­dług zapisek siostry Pascala Gilberty, miał on ostatnie lata spędzić na ćwiczeniach się w cnocie i pobożności, wśród umar­twień i dzieł miłosierdzia. Pomimo to z Kościołem się nie pojednał, a nawet na łożu śmiertelnym miał odmówić przyjęcia kapłana, odwołując się do sądu Chry­stusa: "Ad tuum Domine Jesu tribunal appello". Umarł w Paryżu 19 sierpnia 1662 r., w 39 wiośnie życia, nie zaznawszy, jako powiedział, w ciągu ostatnich lat 19 ani jednego dnia bez boleści.

 

Wydane po jego śmierci, a zebrane z różnych pism i notatek Pensées sur la religion, pomimo niektórych apolo­getycznych klejnotów i silnej wiary w boskość Chrześcijanizmu, roją się od jansenistowskich błędów.

 

(Por. Nourison, Pascal Physicien et Philosophe, Paris 1885; F. Strowski, Pascal et son temps, 8 t., Paris 1907; E. Janssens, La philosophie et l'apologétique de Pascal, Louvain 1906; Saint Beuve, Port Royal, t. 2 i 3, Paris 1901. Wydanie kompletne dzieł Pascala Oeuvres najnow. p. Boutroux i L. Brunschweig, Paris 1908).

 

Ks. Zygmunt Chełmicki

 

–––––––––––

 

 

Artykuł z: "Podręczna Encyklopedia Kościelna" opr. pod kierunkiem ks. ks. Stan. Galla, Jerzego Gautier, Rom. Jałbrzykowskiego, Jana Niedzielskiego, Marcelego Nowakowskiego, Henr. Przezdzieckiego, Czesł. Sokołowskiego, Ant. Szlagowskiego i redaktora ks. Zygmunta Chełmickiego. N.–O.–P. Tom XXIX–XXX. Warszawa 1913, ss. 361-362.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: