Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską

 

Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, któryś wszystko z miłości stworzył i w nieskończonej dobroci wspie­rasz każdego człowieka łaską Swą najświętszą, racz Polskę, Ojczyznę naszą odrodzić w Chrystusie, Sy­nu Twoim, a nas uczyń tej wielkiej sprawy narzę­dziem.

 

Daj nam taki żar modlitwy i taką głębię chrze­ścijańskiego życia, abyśmy wyjednali sobie, Wszech­mogący Boże, wszelkie potrzebne dla nas i Ojczyz­ny naszej pomoce i dary. A że to zgadza się z wo­lą Twoją przenajświętszą, przeto Cię o nie gorąco błagamy.

 

– Światło wiary żywej, która niechybnie pro­wadzi nas drogą Twoją, Ogień Twojej miłości, któ­ra stanie się siłą sprawczą wszelkiego naszego działania – zapal w nas, Panie!

 

– Miłość rodzinną i głębokie zrozumienie woli Twojej, która ku uświęceniu naszemu życie ro­dzinne ustanowiła – pomnóż w nas, Panie!

 

– Czynną miłość bliźniego we wszystkich prze­jawach współżycia z ludźmi oraz głęboki szacunek dla ich dusz nieśmiertelnych – wzbudź w nas, o Panie!

 

– Najgłębszą, istotną i nieprzemijającą jednością w świętym, rzymsko-katolickim Kościele Twoim – połącz nas, Panie!

 

– Narodowi naszemu, który był przedmu­rzem chrześcijańskim i jego tarczą obronną, aby stał się mocą zwycięską i czołowym hufcem, walczącym o ideały Chrystusowe – przeznaczone Mu przez Ciebie drogi powołania – ukaż, o Panie!

 

– Wodzu i apostole odrodzenia duchowego, tych którzy Polskę, a z nią inne narody rzucą pod stopy Twoje – powołaj, o Panie!

 

– Sprawiedliwy, bo na Twoim świętym prawie oparty, wolny od krzywd i wyzysku ustrój społecz­ny – pomóż nam wprowadzić, o Panie!

 

– Miłość Ojczyzny powszechną, czynną, ofiarną – rozpal w nas, Panie!

 

– Naród nasz ku jedności i zgodzie nakłoń, o Panie!

 

– Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu – daj nam, o Panie!

 

– Postępowaniu naszemu tak osobistemu, jak i zbiorowemu, aby mu stale towarzyszyły roztropność i wytrwałość – błogosław, o Panie!

 

– Życie nasze kulturalne, obyczajowe – i Chrystusowym i Polskim – uczyń, o Panie!

 

– Wszystkie dziedziny życia narodu spod ob­cych i wrogich nam wpływów – wyzwól, o Panie!

 

– Państwo nasze i wojsko które jest Jego wiel­kości i mocy ostoją – opieką Twoją otaczaj, Panie!

 

– Katolickie prawodawstwo i katolickie rządy na całym świecie – utwierdzaj, o Panie!

 

Błagamy Cię Ojcze, uczyń nas dziećmi Twymi, rozpłomień w sercach naszych ogień Twojej miłości i racz wysłuchać korne prośby, które zanosimy do Ciebie, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Jego Przenajświętszej Matki, Maryi Królowej Korony Polskiej, Patronki Polskiej Młodzieży Akademickiej. Amen.

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryja, Chwała Ojcu.

 

(Poznań, 18 listopada 1945 r. – w dziewiątą roczni­cę akademickich ślubowań jasnogórskich, odnowionych w Poznaniu w obecności J. E. Ks. Kard. Dr Augusta Hlonda, Prymasa Polski).

 

 

Z broszury: Ks. Cieślak Leon P. S. M., Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu Marii. Pamiątka dni ślubowań parafialnych, diecezjalnych, ogólnopolskich. Częstochowa 1946. WYDAWNICTWO KSIĘŻY PALLOTYNÓW, ss. 24-25. (BIBLIOTEKA SAMOWYCHOWANIA T. 1).

(Pisownię nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

NIHIL OBSTAT

Ks. W. Patykiewicz, cenzor.

Nr. 1736.

 

IMPRIMATUR

Częstochowa, dn. 15 czerwca 1946.

 

Stan. Czajka Eppus, Vic. Gen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: