KATOLICKA DOGMATYKA OGÓLNA

 

KS. ALOJZY JOUGAN

 

CZĘŚĆ TRZECIA

Nauka o boskości Kościoła katolickiego

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

O własnościach Kościoła katolickiego

 

§ 55. Reguła wiary

 

1. Pojęcie reguły wiary. Pismo św. i Tradycja zawierają prawdy objawione od Boga, zowią się przeto słusznie źró­dłem Objawienia, skąd je czerpać można. Aby jednak Boskie objawienie można także niezłomną wiarą przyjąć, musi je nie­omylny urząd nauczycielski Kościoła ogłosić jako prawdę obja­wioną, to znaczy musi je do wierzenia podać. Nauka tedy Kościoła katolickiego, z której poznać można prawdy objawione i znaczenie, w jakim je rozumieć należy, jest i nazywa się regułą wiary.

 

2. Jej potrzeba. Taka reguła wiary jest nieodzownie po­trzebną, gdyż:

 

a) Chrystus Pan ogłosił swą naukę nie tylko dla apostołów i ludzi współczesnych, lecz dla wszystkich ludzi i na wszystkie czasy. Musiał przeto postarać się o to, by naukę Jego obja­wioną i jej należyte znaczenie mogli poznać wszyscy ludzie, zawsze i wszędzie, z zupełną pewnością i bez wszelkiej obawy pobłądzenia; b) Chrystus Pan podał tylko jedną naukę, musiał przeto postarać się o to, by jedność tej nauki i wiara w nią zachowała się wszędzie niesfałszowaną, to znaczy, by żadna prawda objawiona nie była w głoszeniu pominiętą, by żadna nieobjawiona do niej nie była dodaną, ani też by jakiekolwiek błędy do wiary prawdziwej nie były domieszane.

 

3. Nadanie reguły wiary. Chrystus Pan dał istotnie taką zupełnie wystarczającą regułę wiary przez to właśnie, że w swym Kościele ustanowił żywy i nieomylny urząd nauczycielski i zobowiązał wszystkich ludzi, aby go słuchali. Dla wierzącego katolika jest przeto nic innego, tylko nauka Kościoła katolickiego jedyną regułą, w co ma wierzyć i jak wierzyć.

 

4. Uzasadnienie. Chrystus Pan nie dał żadnej innej reguły wiary prócz nauczania Kościoła. Okazuje się to z Jego i apo­stołów postępowania. I tak:

 

a) Chrystus Pan głosił swą naukę z Boską władzą, której się wszyscy mieli poddać, i władzę tę przeniósł na apostołów.

 

b) apostołowie na mocy posłannictwa Chrystusowego gło­sili dalej ewangelię i przelewali władzę nauczania na innych, a w ten sam sposób miało się to odbywać dalej aż do końca świata.

 

5. Krótkie streszczenie nauki o Kościele zamyka się w następujących prawdach: Chrystus Pan założył rzeczywiście jeden tylko Kościół widzialny, z jedną widzialną głową na to, aby wszystkim ludziom głosił nieomylnie prawdy objawione i by wszystkich uświęcił i doprowadził do zbawienia. W tym celu nadał mu ustrój, władzę i urzędy odpowiednie do jego zadania i przeznaczenia, wyróżnił go przez znaki zewnętrzne od innych fałszywych społeczności religijnych, zabezpieczył mu niespożytość co do trwania i nieomylność w nauczaniu. Zaczem wszyscy ludzie są obowiązani wierzyć w jego naukę i słuchać go, jeżeli pragną osiągnąć zbawienie wieczne, w nim tylko i przez niego zapewnione. Tym prawdziwym Kościołem Chrystu­sowym jest tylko rzymsko-katolicki.

 

Zakończenie

 

Słusznie przeto zowią katolicy Kościół ten swoją Matką. On ich we Chrzcie św. duchowo odradza i synami Bożymi czyni, karmi ich słowem Bożym i Chlebem anielskim, wychowuje ich w bojaźni Pańskiej, towarzyszy im przez drogę życia doczesnego aż do ostatniego tchnienia, a nawet po śmierci niesie im przez swe modlitwy pomoc duchowną. Jakież to szczęście żyć na łonie tego jedynie prawdziwego i zbawiającego Kościoła, jego nauką się karmić, jego środkami łaski wzmacniać, krzepić danymi mu obietnicami, słuchać go i kochać jako najlepszą z matek, by w nim i przezeń zapewnić sobie zbawienie, przyjście do Ojca w niebie i oglądanie Go na wieki. Gdyż wedle zapewnienia wielkiego Ojca Kościoła (Cypr. de unit. Eccl. 1, 19):

 

Nie może ten mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę.

 

–––––––––

 

X. Dr. Jougan, Katolicka dogmatyka ogólna dla szkół średnich. Lwów 1898, ss. 180-181.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: