Meditatio

 

De verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo

 

P. NICOLAUS LANCICIUS SI

 

 

Medytacja

 

O słowach Symeona i Anny Prorokini o Chrystusie

 

O. MIKOŁAJ ŁĘCZYCKI SI

 

––––––––

 

I. Considera Jesum etsi esset natus ad salvandum tamen ut praedixit S. Simeon, positus est etiam "in ruinam multorum" (1). 1. In ruinam Judaeorum, quos ob ingratitudinem repulit. 2. In ruinam aliorum infidelium, qui in eum non credunt. 3. In ruinam fidelium, qui in sceleribus vitam traducunt. His omnibus Christus Jesus ruinam adfert, culpa ipsorum: quia fonte salutis uti nolunt. Cum ergo melior non sis multis eorum, qui bene credentes et viventes aliquandiu mali sunt mortui, time, et delibera, quid tibi faciendum sit vel cavendum, ne excidas a gratia Dei, quod solum ruinae immediata est causa.

 

1. P. Uważ, że Pan Jezus, acz się narodził na zbawienie, jednak (jako przepowiedział św. Symeon) położon jest i na upadek wielu. Naprzód, na upadek żydów, których dla niewdzięczności odrzucił. Po wtóre, na upadek innych niewiernych, którzy weń nie wierzą. Po trzecie, na upadek wiernych, którzy w nieprawościach żywot wiodą. Tym wszystkim Chrystus Jezus upadek przynosi, za winą ich, że źródła zbawienia nie chcą na dobre zażyć. A ponieważeś nie lepszy niżeli wiele z tych, którzy dobrze wierząc i dobrze przez niejaki czas żyjąc, źle pomarli, bój się, a pomyśl co masz czynić i czego się strzec, abyś nie wypadł z łaski Bożej, co samo bliską przyczyną jest upadku.

 

 

II. Considera Christum esse positum in resurrectionem multorum, eorum scilicet, qui ejus doctrinam et media salutis ab eo tradita amplectuntur. Tu horum eris e numero, si eadem tibi cordi erunt. An autem sint cordi, hinc disces. Media ad tuam salutem data, sunt leges Dei, Ecclesiae, tui Ordinis, directio Superiorum, usus Sacramentorum, exercitium virtutum, internae inspirationes, bona exempla, beneficia Dei, adversitates hujus vitae, omnes denique creaturae. Si his bene utaris, id est eo modo et fine, quo Deus et tuus Ordo te illis vult uti, spera Christum esse natum in tuam resurrectionem; sin minus, time et rebus tuis consule, nec enim securior es angelis, qui in coelo corruerunt.

 

2. P. Uważ, że Chrystus jest położon na powstanie wielu tych, którzy się Jego nauki i środków zbawienia od Niego podanych chwytają; ty będziesz z tych liczby, jeśli się o to będziesz starał. A poznasz stąd, czy się o nie starasz, jeżeli środków do zbawienia danych dobrze używasz, to jest tym sposobem i końcem, którym Bóg i Zakon twój chce, aby ich używano; a na ten czas miej nadzieję, że się Chrystus narodził na powstanie twoje; jeżeli inaczej, obawiaj się, a radź o sobie, boś nie jest bezpieczniejszym, niżeli Aniołowie, którzy upadli w Niebie. Środki zaś podane do zbawienia, których masz dobrze używać, te są: Boskie ustawy, Kościelne, twego Zakonu, rządy starszych, zażywanie Sakramentów, ćwiczenie się w cnotach, wnętrzne natchnienia, dobre przykłady, Dobrodziejstwa Boskie, przeciwności tego żywota, na ostatek wszystkie stworzenia.

 

 

III. Considera Christum fuisse praeterea positum in gladium, qui animam B. Virginis pertransisse debebat, eo quod occasio futurus erat intensissimi doloris Matri suae, tot ejus incommoda, labores, persecutiones, flagella, mortem denique crudelissimam aspecturae. Ita suos dilectos tractat Christus. Haec est tessera carorum Dei et praedestinatorum. Dum ergo omnia adversa et tuis commodis, voluntati judicio, honori contraria refugis, non vis esse in numero electorum Dei. Hoc ponderans incusa tuam caecitatem et te emenda.

 

3. P. Uważ, że Chrystus Pan jest nad to położony za miecz, który miał przeniknąć duszę Panny Przenajświętszej, przeto, że miał być okazją bardzo ciężkiego bólu, Matce swej patrzącej na tak wiele niewczasów, prac, prześladowania, biczowania, na koniec, na śmierć Jego bardzo okrutną. Tak częstuje Chrystus owych, których miłuje! cecha to jest miłych Bogu i przeznaczonych do chwały. Gdy tedy wszelkich rzeczy tobie przeciwnych i twym wczasom, woli, rozsądkowi i czci twej uchodzisz, nie chcesz być w liczbie Wybranych Bożych. To rozważając, utyskuj na twą ślepotę, a popraw się.

 

 

IV. Considera Annae Prophetissae de Christo sermones, quae "non discedens de templo, et jejuniis ac obsecrationibus dedita, die ac nocte confitebatur Domino, et loquebatur de illo omnibus, qui exspectabant redemptionem Israel" (2). Haec pondera et imitare.

 

4. P. Uważ mowy o Chrystusie Anny Prorokini, która nie odchodząc z kościoła, postami i modlitwami się bawiąc we dnie i w nocy, chwaliła Pana, i powiadała o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Izraelskiego. To rozbieraj, a naśladuj.

 

–––––––––––

 

 

Nicolai Lancicii S. J. Opusculum Spirituale. De piis erga Deum et Coelites affectibus. Insinuatis in quaternis punctis meditationum pro singulis diebus totius anni. Novam editionem curavit et textum recognovit Carolus Moser (presbyter curatus in Pill). Cum approbatione reverendissimi et celsissimi Episcopi Brixinensis Joannis de Leiss. Oeniponte 1881, ss. 49-50.

 

Koło Rycerskie Rocznego Obrotu, Zbawiennemi Radami, abo codziennemi Medytacjami, przedtym po Łacinie od W. X. Mikołaja Lancycego Soc. Jesu, zagajone; teraz po Polsku pod Krzyżową Chorągwią Wielmożnego Jego-Mości Pana Kazimierza Hieronima z Kołowratow de Raesa Podczaszego Witebskiego, na pożytek Dusz pobożnych w Ciele wojujących, osobliwie jednak dla Braci w Towarzystwie Jezusowym zostających, reassumowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiej Societ. Jesu. R. P. 1727, ss. 61-62.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Luc. 2, 34.

 

(2) Luc. 2, 37-38.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: