ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

––––

 

Rozdział XXIII

 

Jak Zbawiciel pytał uczniów co o Nim mówią

 

Przyszedłszy Jezus w stronę Cezarei Filipowej, pytał uczniów co o Nim mówią ludzie, a także co oni sami o Nim mniemają. Na to odrzekli Mu niektórzy, że jedni sądzą, że jest Janem Chrzcicielem, a drudzy, że Eliaszem albo jednym z proroków. Co do samych zaś uczniów, Piotr we własnym i w ich imieniu odpowiadając rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A na to mu Zbawiciel: A Ja tobie powiadam, iżeś ty jest Opoką, a na tej Opoce zbuduję Kościół Mój. I wtedy dał i jemu samemu i jego następcom klucze królestwa niebieskiego, z władzą związywania i rozwiązywania wszystkiego na ziemi (1), to jest rządzenia całym Kościołem.

 

Patrz więc tu na Zbawiciela i na uczniów, według wyżej podanego prawidła. A w szczególności zauważaj, że Piotra którego przy tej rozmowie najszczytniejszym obdarzył przywilejem, niedługo potem nazwał szatanem, dlatego, że on ulegając uczuciu ludzkiego przywiązania jakie miał do Pana Jezusa, odwodził Go od poniesienia męki. Podobnież i ty, za przykładem Zbawiciela, poczytuj za wroga duszy każdego, któryby pod pozorem najlepszych dla ciebie chęci, odwodził cię od życia pobożnego i chciał pozbawić pożytków duchowych.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, ss. 223.

 

Przypisy:

(1) Mt. 16, 13-19.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: