Meditatio

De Judae proditione

P. Nicolaus Lancicius SI

Rozmyślanie

O zdradzie Judasza

O. Mikołaj Łęczycki SI

I. Considera, quis fuerit Judas antequam Christum vendidisset. A Christo ad veram fidem conversus, ab ipso Christo edoctus fidei mysteria, Christi miraculorum et Sanctitatis spectator, forte etiam miraculorum et ipse patrator, doctor ac praedicator fidei, et tamen tantum scelus admisit. Pondera, an tu ei sis comparandus in ejus officiis ac muneribus, et quam timendus sit tibi lapsus gravis.

1. Rozważ, kim był Judasz zanim zaprzedał Chrystusa. Przez Chrystusa do prawdziwej wiary nawrócony, przez samego Chrystusa wyuczony tajemnic wiary, widział na własne oczy cuda i Świętość Chrystusa, pewnie i on sam [mocą Chrystusa] cuda czynił, był nauczycielem i głosicielem wiary, a jednak takiej zbrodni się dopuścił. Zważ, czy ty możesz być z nim przyrównany w jego powołaniu i obowiązkach, i jak powinieneś się obawiać ciężkiego upadku.

II. Considera non statim Judam ad hanc impietatem esse delapsum sed sensim: et discurre, per quas vias et pravos affectus eo devenerit, ut similes caveas.

2. Rozważ, że Judasz nie od razu popadł w taką bezbożność, ale stopniowo: i zbadaj, jakimi drogami i występnymi uczuciami do tego doszedł, [w tym celu] abyś się podobnych [im] wystrzegał.

III. Considera quam vilis res fuerint triginta argentei Christo Deo et Domino rerum omnium comparati. Et pondera, quam saepe tu res pejores et viliores anteposueris Deo et creatori tuo, ob illas eum offendendo: unde dolorem de tuis peccatis concipies, et te Juda pejorem esse agnosces.

3. Rozważ jak marną rzeczą było trzydzieści srebrników w porównaniu z Chrystusem – Bogiem i Panem wszechrzeczy. I zważ, jak często ty sam przedkładasz rzeczy gorsze i mniejszej wartości [od tych trzydziestu srebrników] nad Boga i Stwórcę twego, kiedy ze względu na nie Go obrażasz: tym sposobem zrodzi się w tobie boleść z powodu twoich grzechów, i uznasz się za gorszego od Judasza.

IV. Considera Christi humilitatem et patientiam, qui sciens se minoris habitum a Juda quam essent triginta denarii, non tulit aegre se ita contemptum. Hinc disce, quam debeas Dei tui causa contentus esse, ut et personae aliae pluris fiant quam tu, et officia vilia tibi injungantur, siquidem nunquam illae, et illa, ita erunt vilia et abjecta, et indigna te, sicut fuerunt hae Judae pecuniae cum Christo vero Deo et Domino coeli et terrae collatae.

4. Rozważ pokorę i cierpliwość Chrystusa, który wiedząc że jest uważany przez Judasza za mniej wartościowego od trzydziestu srebrników, nie odbierał ze smutkiem [tego] iż jest tak wzgardzonym. Ucz się stąd, jak powinieneś ze względu na Boga być zadowolonym [z tego], że i inne osoby wyżej stoją od ciebie, i [że] jesteś obarczany zajęciami pospolitymi, gdyż nigdy owe [osoby] i te [zajęcia] nie będą tak mało znaczące i nikczemne, i niegodne ciebie, jak były [nic niewarte] owe Judaszowe srebrniki porównane z Chrystusem – prawdziwym Bogiem i Panem nieba i ziemi.

P. Nicolaus Lancicius SI

[R. P.] Nicolai Lancicii S. J. [(1574-1653)] Opusculum Spirituale. De piis erga Deum et Coelites affectibus. Insinuatis in quaternis punctis meditationum pro singulis diebus totius anni. Novam editionem curavit et textum recognovit Carolus Moser (presbyter curatus in Pill). Cum approbatione reverendissimi et celsissimi Episcopi Brixinensis Joannis de Leiss. Oeniponte 1881, ss. 130-131. (Rozmyślanie na czwartek po Środzie Popielcowej – Feria Quinta. Post Cineres).

Z języka łacińskiego tłumaczył Mariusz Gruszeczka


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2004

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: