WYKŁAD TAJEMNIC

 

RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

BP KAROL LUDWIK GAY

 

Sufragan Diecezji Poitiers

 

––––––––––

 

List J. E. Kardynała Parocchi, Wikariusza Jego Świętobliwości

 

do Autora.

 

––––––

 

Illustrissime ac Reverendissime Domine.

 

Singularis in me benevolentiae humanitatisque tuae significationem accepi nuper amplissimam, quum libro de SS. Rosario a Te exarato donatum me voluisti. De quo pietatis tuae erga Deiparam perquam nobili monimento, ingentes pro dono Tibi grates persolvens, non possum quin paribus gratulationibus, utut invitum qua es modestia, Te prosequar; quippe: "Dei opera revelare honorificum est".

 

Equidem existimo, illud opus, praeterquam quod de divinis totum est, quoddam etiam coeleste blandimentum iis, qui talia sapiant et meditentur, posse sufficere: nec aliter sperare jusserat jam pluribus pietatis doctrinaeque testimoniis Auctor clarissimus.

 

Quem enim praetereat, tanta scientiae mysticae Te laude commendari, ut in ea vere magister et princeps excellas? Tali vero aliisque egregiis tum ingenii tum ad animarum regimen dotibus pertinentibus, merita carissimus et magno in pretio fuisti Eminentissimo Pie, planeque dignus inventus, qui eidem a ministerio episcopali juvando fores.

 

Jam vero in primis callidus, quibus maxime vulneribus afflictetur societas, aeque sagax enituisti in medela eligenda, notis obtemperans et incitamentis validissimis Summi Antistitis Leonis XIII, qui perpaucis abhinc annis, pietatis formam, Gusmano datam divinitus, amplius propagavit.

 

Proposuisti scilicet Christi fidelibus piam Sacratissimi Rosarii praxim, probe conscius, ex ea illustrata uberrimos in Ecclesiam Dei divinorum munerum effluere fontes. Quod quidem consilium, ob doctrinae soliditatem, perfectionem et amplitudinem, ob plurimam inde manantem spiritus suavitatem, ob styli denique vim atque pulchritudinem, ea nunc felicitate absolutum conspicio, qua fuerat conceptum.

 

Cujus pretiosi laboris illa utinam sit merces, ut Christiadum mentes Fidei dogmata, qua decet reverentia amplectantur, in eisque magis ac magis firmentur, et ad horum radium compositis moribus, tenerrimo erga Beatissimam Virginem amore longe lateque corda inflammentur.

 

Eadem porro piissimae voluntati tuae saltem par referens, gratiolis suis blanditiisque omnibus Te accumulet, qualibus fidos sibi clientes ditare solet; illi vero tuis ipse precibus commendari vehementer opto.

 

Romae, die XV Maii.

 

An. MDCCCLXXXVII.

 

Amplitudinis Tuae

 

Addictissimus uti Frater

 

L. M. Card. Vic.

 

Illustrissimo et Reverendissimo Domino Carolo Ludovico Gay, Episcopo Tit. Anthedonensi, Auxiliario Pictaviensi.

 

–––––

 

Najdostojniejszy i Najprzewielebniejszy Panie.

 

Wysoki dowód szczególnej dla mnie życzliwości i uprzejmości twojej świeżo otrzymałem, gdy książką o Św. Różańcu przez Ciebie napisaną obdarzyć mię raczyłeś. Świetnego tego twojej ku Matce Boskiej pobożności pomnika, najgorętsze za dar twój dzięki Ci składając, nie mogę zarazem równie gorąco, choć może skromność twoja tym się obrazi, Ci nie powinszować: albowiem "sprawy Boże objawiać poczciwa rzecz jest".

 

Sadzę bowiem, że dzieło to, pominąwszy że całe jest o rzeczach Bożych, pociechę także i słodkość z nieba przynieść może tym, którzy w takich rzeczach smakują i o nich rozmyślają; jak się tego i spodziewać należało po Autorze, niejednym już dowodem nauki i pobożności wsławionym.

 

Wiadomo bowiem każdemu, jak wielką nauki mistycznej umiejętnością się odznaczasz, i prawdziwie w niej jako mistrz i przodownik celujesz. Z tego też powodu, jak również ze względu na inne umysłu twego zalety i zdolności twoje w prowadzeniu dusz, słusznie byłeś szczególnie drogim J. E. Kardynałowi Pie i w wielkim u niego poważaniu, zaczem i godnym tego Cię uznał, byś był jego w posługiwaniu biskupim pomocnikiem.

 

Obecnie zaś, obok wysokiego zrozumienia ran, dolegających społeczeństwu, równą okazałeś trafność sądu w wyborze lekarstwa, idąc za gorącym życzeniem i usilnym zaleceniem Najwyższego Pasterza Leona XIII, który kilka lat temu, sposób nabożeństwa objawiony od Boga św. Dominikowi, szerzej po świecie rozpowszechnił.

 

Podajesz więc wiernym Chrystusowym pobożne Różańca Świętego ćwiczenie, dobrze o tym wiedząc, że z należnego onegoż objaśnienia hojne na Kościół Święty darów Bożych zdroje spływają. Zamiar twój, szczęśliwie poczęty, równie szczęśliwie, ze względu na gruntowność, doskonałość i szerokość nauki, ze względu na wypływającą z niej obfitość słodkości duchownej, ze względu wreszcie i na siłę i piękność stylu, dziś oglądam dokonany.

 

Niechże tej drogocennej pracy twojej ta będzie nagroda, aby dusze chrześcijańskie dogmatów wiary z należną im czcią się trzymały, i coraz mocniej w nich się utwierdzały, a iżby, do ich prawideł stosując obyczaje swoje, wszystkie wszędy serca najczulszą dla Panny Najświętszej miłością zapłonęły.

 

Ciebie zaś, równą co najmniej wzajemnością za pobożne twe dla Niej serce Ci odpłacając, niech też Najświętsza Panna obficie darzy wszystką hojnością tych łask swoich i pociech, którymi wiernych sług swoich zbogacać zwykła. Mnie także, usilnie proszę, w modlitwach twoich Jej polecaj.

 

Rzym, 15 maja r. 1887.

 

Przewielebności twojej

 

Najoddańszy jako Brat

 

Ludwik Maria Parocchi Kardynał Wikary.

 

Najdostojniejszemu i Najprzewielebniejszemu Panu Karolowi Ludwikowi Gay, Biskupowi tytularnemu Antedońskiemu, Sufraganowi Diecezji Poitiers.

 

–––––––––––

 

 

Wykład tajemnic Różańca świętego, przez X. Karola Ludwika Gay, B. Biskupa Diecezji Poitiers. Z drugiego wydania francuskiego przełożył Biskup Henryk Piotr Kossowski. Tom pierwszy. Warszawa 1895, ss. XV-XVII.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści książki biskupa Karola Ludwika Gay pt.
Wykład tajemnic Różańca świętego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: