WYKŁAD TAJEMNIC

 

RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

BP KAROL LUDWIK GAY

 

Sufragan Diecezji Poitiers

 

––––––––––

 

Breve Jego Świętobliwości Leona XIII, Papieża

 

do Autora.

 

––––––

 

LEO PP. XIII.

 

Venerabili Fratri Ludovico Carolo Gay, Episcopo titulari Anthedonensi, Parisiis.

 

Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem. Qui tibi sunt de Marialis Rosarii mysteriis instituti sermones, iidemque ad communem utilitatem in lucem editi, non ingenii dumtaxat facultatem, sed etiam episcopalem charitatem tuam perspicue testantur.

 

Profecto per haec tam infesta catholico nomini tempora nihil est expetendum vel curandum magis, quam ut homines ad contemplationem vocentur beneficiorum, quae per Jesum Christum Servatorem parta sunt, et ad pietatem erga Deiparam Virginem excitentur.

 

Quod quidem cum effici posse nominatim per hujusmodi precandi rationem intelligas, eam diligenter ac plane exponere et illustrare contendis, multa edisserens non minus ad cognitionem quam ad pietatem opportuna.

 

Quapropter cum libenter tibi opus tuum gratulamur, tum maxime cupimus, ut inde lector eam percipiat utilitatem, cujus potissimum spes te ad suscipiendum scribendi laborem impulit.

 

Interea coelestium munerum auspicem et Nostrae benevolentiae testem, tibi, Venerabilis Frater, benedictionem apostolicam peramanter in Domino impertimus.

 

Datum Romae apud S. Petrum die XI Junii Anno MDCCCLXXXVII, Pontificatus Nostri decimo.

 

Leo PP. XIII.

 

–––––

 

LEON PAPIEŻ XIII.

 

Wielebnemu Bratu Ludwikowi Karolowi Gay Biskupowi tytularnemu Antedońskiemu w Paryżu.

 

Wielebny Bracie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo. Nauki o tajemnicach Różańca Najświętszej Maryi Panny, przez ciebie ułożone, i na pożytek ogólny drukiem ogłoszone, nie tylko o umysłu twego bogactwie ale i o biskupiej miłości twojej jawne dają świadectwo.

 

W tych czasach, katolickiemu imieniu tak wrogich, nie masz nic zaiste czego by więcej pragnąć, o co by więcej starać się należało niż o to, by ludzie dali się skłonić do rozważania dobrodziejstw, przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela zgotowanych, i do pobożności ku Pannie Bożej Rodzicielce pobudzić.

 

Rozumiejąc zatem że do osiągnięcia tego celu głównie przyczynić się może ten sposób modlitwy, pilnie takowy i dokładnie wyłożyć i objaśnić usiłujesz, obszernie go tłumacząc w wywodach, zarówno ku nauce jak i ku pobożności pomocnych.

 

Ochotnie więc winszując tobie dzieła twego, najmocniej życzymy, aby czytelnik osiągnął z niego ten pożytek, którego nadzieja głównie cię do podjęcia tej pracy pobudziła.

 

Na teraz, jako zadatek darów niebieskich i przychylności Naszej świadectwo, Błogosławieństwo Apostolskie Tobie, Wielebny Bracie, z całego serca w Panu udzielamy.

 

Dan w Rzymie u Św. Piotra, d. 11 czerwca roku 1887, Papiestwa Naszego, dziesiątego.

 

Leon XIII Papież.

 

–––––––––––

 

 

Wykład tajemnic Różańca świętego, przez X. Karola Ludwika Gay, B. Biskupa Diecezji Poitiers. Z drugiego wydania francuskiego przełożył Biskup Henryk Piotr Kossowski. Tom pierwszy. Warszawa 1895, ss. XIII-XIV.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści książki biskupa Karola Ludwika Gay pt.
Wykład tajemnic Różańca świętego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: