DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ VI

 

O POKORZE

 

ROZDZIAŁ II

 

RÓŻNE RODZAJE POKORY

 

Święty Biskup rozróżniał dwa rodzaje pokory, tj. zewnętrzną i wewnętrzną. Jeżeli pokora ze­wnętrzna nie pochodzi z pokory wewnętrznej, albo przynajmniej nie jest z nią złączona: naten­czas jest ona bardzo niebezpieczną i łatwo nawet przemienia się w występek. Przestaje bowiem być pokorą, której zatrzymując tylko pozory, sta­je się prawdziwą obłudą.

 

Przeciwnie zaś, jeżeli upokorzenie zewnętrzne pochodzi z serca i jest owocem pokory we­wnętrznej, wtedy jest ono dobrym i budującym.

 

Dzielił dalej św. Biskup pokorę wewnętrzną na pokorę rozumu i na pokorę woli. Pierwsza z nich nie jest zbyt rzadką; mało jest bowiem ludzi, którzy by nie znali swego początku. Stąd też tyle się mówi o próżności rzeczy ludzkich i o znikomości wszystkich stworzeń. Ale pokora woli rzadko się w kim znajduje, bo mało jest ta­kich, co by podobali sobie w upokorzeniach. Te­go rodzaju pokora ma swoje stopnie:

 

Pierwszym z nich jest kochać się w upokorzeniu; drugi pragnąć upokorzenia; trzecim ćwiczyć się w upokorzeniu, już to szukając do niego sposo­bności, już to przyjmując chętnie i dobrym sercem to, które nam Opatrzność nadarzy. Cierpieć, ko­chać, szacować i przyjmować z radością upoko­rzenia, jakie się nam przytrafiają, bez wyboru: w przekonaniu naszego Świętego, było to, jak o tym mówiliśmy, szczytem doskonałej pokory. Do naszego bowiem własnego wyboru, często miesza się miłość własna, zwłaszcza wtedy, jeżeli nie szu­kamy przede wszystkim woli Bożej.

 

Mieć wreszcie upodobanie, z wielkiej miłości Boga, w poniżeniu, wzgardzie i zelżywościach, znosić je z wielką radością i opływać wtedy, jak mówi Apostoł, w nadmiarze szczęścia: jest naj­wznioślejszą pokorą.

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 179-180.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: