DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER QUARTUS

 

De Sacramento Altaris

 

KSIĘGA CZWARTA

 

O Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej

 

––––––

 

CAPUT VIII.

 

De oblatione Christi in cruce, et propria resignatione

 

ROZDZIAŁ VIII.

 

O ofiarowaniu się Chrystusa na Krzyżu, i o ofiarowaniu Jemu nas samych

 

Vox Dilecti.

 

1. Sicut ego me ipsum, expansis in cruce manibus et nudo corpore, pro peccatis tuis Deo Patri sponte obtuli, ita ut nihil in me remaneret, quin totum in sacrificium divinae placationis transierit: ita debes et tu temet ipsum mihi voluntarie in oblationem puram et sanctam, quotidie in Missa cum omnibus viribus et affectibus tuis, quanto intimius vales, offerre. Quid magis a te requiro, quam ut te studeas mihi ex integro resignare? Quidquid praeter te ipsum das, nihil curo; quia non quaero datum tuum, sed te.

 

Głos Chrystusa.

 

1. Jako ja z wyciągnionymi na krzyżu rękami, w nagości ciała, ofiarowałem się dobrowolnie Bogu Ojcu, za grzechy twoje, tak iżby nic we mnie nie pozostało, czego bym nie poświęcił w ofierze na przebłaganie gniewu Bożego; tak i ty powinieneś dobrowolnie i jako możesz najserdeczniej, codziennie przy Mszy świętej, na ofiarę czystą i świętą, ofiarować mi siebie, z ciałem i z duszą, ze wszystkimi siłami i uczuciami twoimi. Czegóż więcej wymagam po tobie, jak ażebyś usiłował oddać mi zupełnie samego siebie? Cokolwiek byś mi dawał nie dając siebie, niczym jest dla mnie; albowiem nie darów twoich, ale ciebie samego szukam.

 

 

2. Sicut non sufficeret tibi omnibus habitis, praeter me: ita nec mihi placere poterit, quidquid dederis, te non oblato. Offer te mihi, et da te totum pro Deo, et erit accepta oblatio. Ecce, ego me totum obtuli Patri pro te; dedi etiam totum Corpus meum et Sanguinem in cibum, ut totus tuus essem, et tu meus permaneres. Si autem in te ipso steteris, nec sponte te ad voluntatem meam obtuleris: non est plena oblatio, nec integra erit inter nos unio. Igitur omnia opera tua praecedere debet spontanea tui ipsius in manus Dei oblatio, si libertatem consequi vis et gratiam. Ideo enim tam pauci illuminati et liberi intus efficiuntur, quia se ipsos ex toto abnegare nesciunt. Est firma sententia mea: Nisi quis renuntiaverit omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus. Tu ergo si optas meus esse discipulus, offer te ipsum mihi cum omnibus affectibus tuis.

 

2. Jak tobie, na nic by się nie przydało mieć wszystko, a mnie nie posiadać: tak żadna ofiara twoja podobać mi się nie może, jeśli mi nie ofiarujesz sam siebie. Ofiaruj mi sam siebie, i cały oddaj się Bogu, a będzie przyjęta ofiara twoja. Oto ja cały ofiarowałem się Ojcu za ciebie; i całe ciało moje, i wszystką krew moją, dałem ci na pożywienie, ażebym cały był twoim, i abyś ty stał się moim na wieki. Jeśli zaś sobie samemu się oddasz, a nie poświęcisz się dobrowolnie mojej woli, ofiara twoja nie będzie zupełna, i połączenie twoje ze mną zupełnym nie będzie. Przetoż, wszystkie sprawy twoje, dobrowolnym a zupełnym oddaniem się w ręce Boga, rozpoczynać powinieneś, jeśli chcesz pozyskać swobodę i łaskę. I dlatego to, tak mało jest ludzi wewnątrz swobodnych i oświeconych duchem łaski, bo samych siebie zupełnie zaprzeć nie umieją. Oto jest mój wyrok niewzruszony: który nie odstępuje wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem (1). Jeśli więc chcesz być uczniem moim, ofiaruj mi zupełnie siebie ze wszystkimi uczuciami twoimi.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 314-316.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 377-379.

 

Przypisy:

(1) Łk. XIV, 33.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: