DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER QUARTUS

 

De Sacramento Altaris

 

KSIĘGA CZWARTA

 

O Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej

 

––––––

 

CAPUT XVIII.

 

Quod homo non sit curiosus scrutator Sacramenti, sed humilis imitator Christi, subdendo sensum suum sacrae fidei

 

ROZDZIAŁ XVIII.

 

Człowiek winien być pokornym naśladowcą Chrystusa, a w zgłębianie tajemnicy Najświętszego Sakramentu na próżno zaciekać się nie ma; lecz rozum swój wierze świętej poddać powinien

 

Vox Dilecti.

 

1. Cavendum est tibi a curiosa et inutili perscrutatione hujus profundissimi Sacramenti, si non vis in dubitationis profundum submergi. Qui scrutator est majestatis, opprimetur a gloria. Plus valet Deus operari, quam homo intelligere potest. Tolerabilis est pia et humilis inquisitio veritatis, parata semper doceri, et per sanas Patrum sententias studens ambulare.

 

Głos ucznia.

 

1. Strzeż się ciekawego a daremnego zgłębiania tego niezgłębionego Sakramentu, jeśli w przepaściach wątpienia zaprzepaść nie chcesz. Kto się wiele bada o Majestacie Bożym, będzie zatłumion od chwały (1). Więcej Bóg zdziałać, niżeli człowiek zrozumieć może. Pobożne i pokorne poszukiwanie prawdy, nie jest zabronionym; byle tylko zawsze było gotowym dać się nauczyć, i iść za zdrowym zdaniem Ojców świętych.

 

 

2. Beata simplicitas, quae difficiles quaestionum relinquit vias, et plana ac firma pergit semita mandatorum Dei. Multi devotionem perdiderunt, dum altiora scrutari voluerunt. Fides a te exigitur et sincera vita, non altitudo intellectus neque profunditas mysteriorum Dei. Si non intelligis nec capis, quae infra te sunt, quomodo comprehendes, quae supra te sunt? Subde te Deo, et humilia sensum tuum fidei, et dabitur tibi scientiae lumen, prout tibi fuerit utile ac necessarium.

 

2. Błogosławiona prostota, która omija przepaściste ścieżki trudnych zagadnień, a idzie równą i pewną drogą przykazań Bożych. Wielu utraciło pobożność, przez chęć zgłębienia rzeczy niezgłębionych. Bóg wymaga po tobie wiary i czystego żywota; nie zaś górnego pojęcia i zgłębienia tajemnic Jego. Jeśli nie rozumiesz, ani pojmujesz tych rzeczy, które są niżej od ciebie, jakże chcesz zrozumieć i pojąć te, które są wyżej? Poddaj się Bogu, uniż twój umysł przed wiarą, a dane ci będzie światło umiejętności, w miarę, jak ci to pożytecznym i potrzebnym będzie.

 

 

3. Quidam graviter tentantur de fide et Sacramento; sed non est hoc ipsis imputandum, sed potius inimico. Noli curare, noli disputare cum cogitationibus tuis, nec ad immissas a diabolo dubitationes responde; sed crede verbis Dei, crede Sanctis ejus et Prophetis, et fugiet a te nequam inimicus. Saepe multum prodest, quod talia sustinet Dei servus. Nam infideles et peccatores non tentat, quos secure jam possidet; fideles autem devotos variis modis tentat et vexat.

 

3. Niektórzy doznają wielkich pokus w przedmiocie wiary i Najświętszego Sakramentu; lecz to raczej nieprzyjacielowi dusz ludzkich, aniżeli im samym, przypisywać należy. Nie zważaj na to, nie rozprawiaj z myślami twoimi, i nie odpowiadaj na wątpliwości, które ci szatan poddaje; lecz wierz słowom Bożym, wierz Świętym i Prorokom Bożym, a złośliwy nieprzyjaciel pierzchnie przed tobą. Częstokroć wielce to jest pożytecznym dla sługi Bożego, że tym sposobem bywa doświadczany. Szatan bowiem nie kusi niewiernych i grzeszników, których już ma za swoich; lecz wiernych i pobożnych rozmaitymi sposobami kusi i dręczy.

 

 

4. Perge ergo cum simplici et indubitata fide, et cum supplici reverentia ad Sacramentum accede. Et quidquid intelligere non vales, Deo omnipotenti secure committe. Non fallit te Deus; fallitur, qui sibi ipsi nimium credit. Graditur Deus cum simplicibus, revelat se humilibus, dat intellectum parvulis, aperit sensum puris mentibus, et abscondit gratiam curiosis et superbis. Ratio humana debilis est et falli potest, fides autem vera falli non potest.

 

4. A przeto idź z wiarą prostą i niezłomną, i z pokornym uszanowaniem przystępuj do Najświętszego Sakramentu. A czegokolwiek pojąć nie zdołasz, odnoś to wszystko do wszechmocności Bożej. Bóg nie zwodzi; lecz ten się zwodzi, kto zbytnie zawierza sam sobie. Bóg chodzi z prostymi, objawia się pokornym, daje wyrozumienie maluczkim (2); otwiera pojęcie duszom czystym; a przed pysznymi i ciekawymi kryje łaskę swoją. Rozum ludzki jest slaby i może omylić, lecz wiara prawdziwa omylić nie może.

 

 

5. Omnis ratio et naturalis investigatio fidem sequi debet, non praecedere nec infringere. Nam fides et amor ibi maxime praecellunt, et occultis modis in hoc sanctissimo et superexcellentissimo Sacramento operantur. Deus aeternus et immensus infinitaeque potentiae facit magna et inscrutabilia in coelo et in terra, nec est investigatio mirabilium operum ejus. Si talia essent opera Dei, ut facile ab humana ratione caperentur, non essent mirabilia nec ineffabilia dicenda.

 

5. Rozum i wszelkie badania jego powinny iść za wiarą, nie zaś wiarę wyścigać albo przełamywać. Wiara i miłość tu nade wszystko celują, i w tym Najświętszym Sakramencie działają tajemnymi sposoby. Bóg jest przedwieczny i niezmierzony, i nieskończona jest moc i potęga Jego; wielkie i niezbadane czyni rzeczy na Niebie i na ziemi: i nie masz sposobu przeniknienia cudownych spraw Jego. Gdyby dzieła Boże były takimi, iżby je rozum ludzki łatwo obejmował, któżby je cudownymi i niewypowiedzianymi nazywał?

 

KONIEC.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 348-351.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 412-415.

 

Przypisy:

(1) Przyp. XXV, 27.

 

(2) Psalm CXVIII, 130.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: