DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER QUARTUS

 

De Sacramento Altaris

 

KSIĘGA CZWARTA

 

O Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej

 

––––––

 

CAPUT XII.

 

Quod magna diligentia se debeat communicaturus Christo praeparare

 

ROZDZIAŁ XII.

 

Do Komunii świętej z wielkim staraniem gotować się należy

 

Vox Dilecti.

 

1. Ego sum puritatis amator et dator omnis sanctitatis. Ego cor purum quaero, et ibi est locus requietionis meae. Para mihi coenaculum grande stratum, et faciam apud te Pascha cum discipulis meis. Si vis, ut veniam ad te et apud te maneam, expurga vetus fermentum, et munda cordis tui habitaculum. Exclude totum saeculum et omnem vitiorum tumultum; sede tanquam passer solitarius in tecto, et cogita excessus tuos in amaritudine animae tuae. Omnis namque amans suo dilecto amatori optimum et pulcherrimum praeparat locum, quia in hoc cognoscitur affectus suscipientis dilectum.

 

Głos Chrystusa.

 

1. Ja jestem miłośnikiem czystości, i dawcą wszelkiej świątobliwości. Ja szukam serca czystego, i tam jest odpocznienie moje (1). Przygotuj mi wieczernik wielki usłany, a będę jadł u ciebie Paschę z uczniami moimi (2). Jeśli chcesz, abym przyszedł do ciebie, i mieszkał w tobie, wyrzuć stary kwas (3), i oczyść przybytek serca twojego. Wygnaj z niego świat cały, i całą zgraję złości: stań się jako wróbel sam jeden na dachu (4), i w gorzkości duszy twojej (5), rozpamiętywaj przestępstwa twoje. Albowiem, każdy miłośnik swojemu ukochanemu miłośnikowi przygotowuje najlepsze i najpiękniejsze miejsce, bo w tym się okazuje miłość, z jaką przyjmuje miłego swego.

 

 

2. Scito tamen, te non posse satisfacere huic praeparationi ex merito tuae actionis, etiamsi per integrum annum ita te praeparares, ut nihil aliud in mente haberes. Sed ex sola pietate et gratia mea permitteris ad mensam meam accedere; ac si mendicus ad prandium vocetur divitis, et ille nihil aliud habeat ad retribuendum beneficiis ejus, nisi se humiliando et ei gratias agendo. Fac ergo, quod in te est, et diligenter facito, non ex consuetudine, non ex necessitate; sed cum timore, reverentia et affectu accipe Corpus dilecti Domini Dei tui, dignantis ad te venire. Ego sum qui vocavi, ego jussi fieri; ego supplebo, quod tibi deest: veni, et suscipe me.

 

2. Wiedz jednak, że temu przygotowaniu nie wydołasz z własnej zasługi i siły, choćbyś rok cały na to jedynie pracował, i nic innego w myśli twej nie miał. Lecz że tylko z mojej dobroci i łaski wolno ci przystępować do Stołu mojego: jako żebrakowi wezwanemu na ucztę bogacza, i nie mającemu innego sposobu wypłacenia mu się za dobrodziejstwa jego, jak przez pokorę i dzięki. Czyń co tylko jest w twojej mocy, i pilnie czyń; nie ze zwyczaju ani z potrzeby, lecz z bojaźnią, ze czcią i z miłością, przyjmij Ciało najmilszego Pana Boga twojego, który oto raczy przychodzić do ciebie. Jam jest, który wezwałem, jam rozkazał, abyś się zbliżył; ja dopełnię czego ci nie dostaje: przyjdź, przyjmij mię.

 

 

3. Cum gratiam devotionis tribuo, gratias age Deo tuo: non quia dignus es, sed quia tui misertus sum. Si non habes devotionem, sed magis te aridum sentis, insiste orationi, ingemisce et pulsa; nec desistas, donec merearis micam aut guttam gratiae salutaris accipere. Tu mei indiges, non ego tui indigeo. Nec tu me sanctificare venis, sed ego te sanctificare et meliorare venio. Tu venis, ut ex me sanctificeris, et mihi uniaris; ut novam gratiam recipias, et de novo ad emendationem accendaris. Noli negligere hanc gratiam, sed praepara cum omni diligentia cor tuum, et introduc ad te dilectum tuum.

 

3. Kiedy ci udzielam łaski nabożeństwa, dziękujże Bogu twojemu; i nie myśl, żeś godzien tej łaski, lecz że ja zmiłowałem się nad tobą. Jeśli nie masz łaski nabożeństwa, a owszem oschłym się czujesz, módl się tym usilniej, jęcz i kołataj: dopóki choć odrobinę, choć kropelkę zbawiennej tej łaski sobie nie wysłużysz. Ty mnie potrzebujesz, a nie ja ciebie. Nie ty uświęcić mnie przychodzisz, lecz ja przychodzę ulepszyć i uświęcić cię. Ty przychodzisz, abyś się ze mnie uświęcił, i abyś połączył się ze mną: abyś otrzymał nową łaskę, i zapalił się nową gorliwością ku poprawie twojej. Nie zaniedbujże tej łaski; lecz ze wszelką pilnością przygotuj serce twoje i wprowadź do siebie Najmilszego twego.

 

 

4. Oportet autem, ut non solum te praepares ad devotionem ante Communionem, sed ut etiam te sollicite conserves in ea post Sacramenti perceptionem. Nec minor custodia post exigitur, quam devota praeparatio prius. Nam bona postmodum custodia optima iterum est praeparatio ad majorem gratiam consequendam. Ex eo quippe valde indispositus quis redditur, si statim fuerit nimis effusus ad exteriora solatia. Cave a multiloquio, mane in secreto et fruere Deo tuo; ipsum enim habes, quem totus mundus tibi auferre non potest. Ego sum, cui te totum dare debes: ita ut jam ultra non in te, sed in me absque omni sollicitudine vivas.

 

4. Potrzeba zaś, abyś nie tylko przed Komunią wzbudzał w sobie ducha żarliwej pobożności, lecz żebyś i po Komunii w tejże pobożności pilnie się zachował. I nie mniejszej pilności w pobożnym zachowaniu się po Komunii, jak w pobożnym do niej przygotowaniu się potrzeba. Albowiem to czuwanie nad sobą po Komunii świętej, jest najlepszym znowu gotowaniem się do uzyskiwania coraz większej łaski. A zaś bardzo źle usposobionym do tego się stawa, kto odstąpiwszy od Stołu Pańskiego, natychmiast pociechom zewnętrznym zbytnio się oddaje. Strzeż się wielomówstwa, zamknij się sam w sobie, i ciesz się Bogiem twoim: albowiem posiadasz Tego, którego ci cały świat wydrzeć nie zdoła. Jam jest, któremu całego siebie oddać powinieneś: tak, ażebyś już potem nie w sobie, ale we mnie żył bez żadnej troski.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 331-334.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 394-397.

 

Przypisy:

(1) Mk XIV, 14.

 

(2) Mk XIV, 15. 16.

 

(3) I Kor. V, 7.

 

(4) Psalm CI, 8.

 

(5) Izaj. XXXVIII, 15.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: