DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT LIX.

 

Quod omnis spes et fiducia in solo Deo est figenda

 

ROZDZIAŁ LIX.

 

Całą ufność i nadzieję, w Bogu tylko pokładać należy

 

1. Domine, quae est fiducia mea, quam in hac vita habeo, aut quod majus solatium meum ex omnibus apparentibus sub coelo? Nonne tu, Domine Deus meus, cujus misericordiae non est numerus? Ubi mihi bene fuit sine te? Aut quando male esse potuit praesente te? Malo pauper esse propter te, quam dives sine te. Eligo potius tecum in terra peregrinari, quam sine te coelum possidere. Ubi tu, ibi coelum; atque ibi mors et infernus, ubi tu non es. Tu mihi in desiderio es; et ideo post te gemere, clamare et exorare necesse est. In nullo denique possum plene confidere, qui in necessitatibus auxilietur opportunius, nisi in te solo Deo meo. Tu es spes mea, tu fiducia mea, tu consolator meus et fidelissimus in omnibus.

 

1. Uczeń. Panie, gdzież jest ufanie moje na tym świecie? Albo któraż jest największa pociecha moja pod słońcem? Czyliż nie Ty, Panie i Boże mój, którego miłosierdzie bez miary. Gdzież mi było dobrze bez Ciebie? – Albo kiedyż mogło mi być źle z Tobą. Wolę być ubogim dla Ciebie, aniźli bogatym bez Ciebie. Wolę raczej z Tobą pielgrzymować po ziemi, aniźli Niebo bez Ciebie posiadać. Gdzie Ty, tam Niebo: a tam śmierć i piekło, gdzie Ciebie nie masz. Tyś pożądaniem duszy mojej: dlatego za Tobą jęczeć i wołać, i w modłach moich wzywać Cię będę. Nie masz, komu bym mógł zupełnie zaufać; nie masz, kto by mię mógł wspomóc skutecznie; jedno Ty jeden o Boże mój! Tyś nadzieją moją, Tyś ufnością moją: Tyś pocieszycielem moim, Tyś mi najwierniejszy we wszystkim.

 

 

2. Omnes, quae sua sunt, quaerunt: tu salutem meam et profectum meum solummodo praetendis, et omnia in bonum mihi convertis. Etiamsi variis tentationibus et adversitatibus exponas me, hoc totum ad utilitatem meam ordinas, qui mille modis dilectos tuos probare consuevisti. In qua probatione non minus diligi debes et laudari, quam si coelestibus consolationibus me repleres.

 

2. Wszyscy swego szukają (1); Ty zaś jedynie mojego zbawienia i mojego udoskonalenia pragniesz, i wszystko mi obracasz ku mojemu dobru. A chociaż wystawiasz mię na rozliczne pokusy i przeciwności, wszystko to dla pożytku mojego czynisz, Ty, któryś zwykł tysiącem sposobów doświadczać ukochanych Twoich. A w tym doświadczeniu nie mniej mam Cię miłować i chwalić, jak gdybyś mię napełniał Niebieskimi pociechami.

 

 

3. In te ergo, Domine Deus, pono totam spem meam et refugium, in te omnem tribulationem et angustiam meam constituo; quia totum infirmum et instabile invenio, quidquid extra te conspicio. Non enim proderunt multi amici, neque fortes auxiliarii adjuvare poterunt, nec prudentes consiliarii responsum utile dare, neque libri doctorum consolari, nec aliqua pretiosa substantia liberare, nec locus aliquis secretus contutari: si tu ipse non assistas, juves, confortes, consoleris, instruas et custodias.

 

3. W Tobie więc, Panie i Boże mój, pokładam całą ufność i nadzieję moją: wszelkie uciski i dolegliwości moje Tobie poruczam; albowiem krom Ciebie, wszędzie niestałość i niemoc. Liczni przyjaciele na nic się nie zdadzą, możny pomocnik nie wesprze, mądry doradca nie da mądrej rady, księgi mędrców nie pocieszą, największe skarby nie zbawią, żadne miejsce tajemne i pożądane nie ubezpieczy: jeśli Ty sam nie wspierasz, nie umacniasz, nie pocieszasz, nie nauczasz, nie strzeżesz.

 

 

4. Omnia namque, quae ad pacem videntur esse et felicitatem habendam, te absente nihil sunt, nihilque felicitatis in veritate conferunt. Fons ergo omnium bonorum, et altitudo vitae et profunditas eloquiorum tu es; et in te super omnia sperare, fortissimum solatium servorum tuorum. Ad te sunt oculi mei, in te confido, Deus meus, misericordiarum Pater. Benedic et sanctifica animam meam benedictione coelesti, ut fiat habitatio sancta tua, et sedes aeternae gloriae tuae, nihilque in templo tuae divinitatis inveniatur, quod oculos tuae majestatis offendat. Secundum magnitudinem bonitatis tuae, et multitudinem miserationum tuarum respice in me, et exaudi orationem pauperis servi tui, longe exulantis in regione umbrae mortis. Protege et conserva animam servuli tui inter tot discrimina vitae corruptibilis, ac comitante gratia tua, dirige per viam pacis ad patriam perpetuae claritatis. Amen.

 

4. Albowiem wszystko, co zdaje się nieść pokój i szczęście, bez Ciebie niczym jest, i w rzeczy samej nie przynosi ni pokoju ni szczęścia. A przeto, Tyś jest początkiem i końcem wszelkiego dobra, Tyś pełnością życia, Tyś źródłem nieprzebranym mądrości wszelkiej: w Tobie nade wszystko pokładać ufność i nadzieję, jest najmocniejszą pociechą sług Twoich. Ku Tobie wznoszę oczy moje; w Tobie ufanie moje, Boże mój, Ojcze wiecznego miłosierdzia! Błogosław i poświęć duszę moją błogosławieństwem Niebieskim, aby się stała świętym mieszkaniem Twoim i stolicą wiekuistej chwały Twojej; i aby w tym przybytku świętości Twojej nic się nie znalazło niegodnego oczów Twoich. Według wielkości dobroci Twojej, i według mnóstwa litości Twoich, wejrzyj na mię (2), i wysłuchaj wołania nędznego sługi Twojego, wygnanego daleko w krainę ciemności i śmierci. Broń i zachowaj duszę sługi Twego, wpośród tylu niebezpieczeństw skazitelnego żywota, a wspierając łaską Twoją, doprowadź drogą pokoju, do ojczyzny wiecznej światłości. Amen.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 281-284.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 342-345.

 

Przypisy:

(1) Filip. II, 21.

 

(2) Psalm LXVIII, 17.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: