DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT LVI.

 

Quod nos ipsos abnegare et Christum imitari debemus per crucem

 

ROZDZIAŁ LVI.

 

Nas samych zaprzeć się, a Chrystusa w dźwiganiu krzyża naśladować powinniśmy

 

1. Fili, quantum a te vales exire, tantum in me poteris transire. Sicut nihil foris concupiscere internam pacem facit, sic se interius relinquere Deo conjungit. Volo te addiscere perfectam abnegationem tui in voluntate mea sine contradictione et querela. Sequere me: Ego sum via, veritas, et vita. Sine via non itur, sine veritate non cognoscitur, sine vita non vivitur. Ego sum via, quam sequi debes; veritas, cui credere debes; vita, quam sperare debes. Ego sum via inviolabilis, veritas infallibilis, vita interminabilis. Ego sum via rectissima, veritas suprema, vita vera, vita beata, vita increata. Si manseris in via mea, cognosces veritatem, et veritas liberabit te, et apprehendes vitam aeternam.

 

1. Chrystus. Synu, o ile wynijdziesz sam z siebie, o tyle we mnie wnijść zdołasz. Jako niepożądanie niczego zewnątrz, nadaje pokój wewnętrzny, tak zaprzanie siebie wewnątrz, jednoczy z Bogiem. Chcę cię nauczyć doskonałego zaprzania siebie samego, z oddaniem się woli mojej, bez sprzeciwiania się i bez narzekania. Pójdź za mną (1); Jam jest droga, i prawda, i żywot (2). Bez drogi nie można postępować, bez prawdy nie można wiedzieć, bez żywota żyć nie można. – Jam jest droga, którą iść powinieneś. – Jam jest prawda, której wierzyć powinieneś. – Jam jest żywot, którego masz się spodziewać. Jam jest drogą nieobłędną, prawdą nieomylną, żywotem nieskończonym. Jam jest drogą najprostszą, prawdą najwyższą, żywotem prawdziwym, żywotem błogosławionym, żywotem niestworzonym. Jeśli nie zboczysz z drogi mojej, poznasz prawdę, a prawda cię wyswobodzi (3), i dostąpisz żywota wiecznego (4).

 

 

2. Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. Si vis veritatem cognoscere, crede mihi. Si vis perfectus esse, vende omnia. Si vis esse discipulus meus, abnega temet ipsum. Si vis beatam vitam possidere, praesentem vitam contemne. Si vis exaltari in coelo, humilia te in mundo. Si vis regnare mecum, porta crucem mecum. Soli enim servi crucis inveniunt viam beatitudinis et verae lucis.

 

2. Jeśli chcesz wnijść do żywota, chowaj przykazania (5). Jeśli chcesz poznać prawdę, mnie wierz. Jeśli chcesz być doskonałym, sprzedaj co masz (6). Jeśli chcesz być uczniem moim, zaprzyj samego siebie (7). Jeśli chcesz osiągnąć żywot błogosławiony, pogardzaj życiem niniejszym. Jeśli chcesz być wywyższony w Niebie, uniżaj się na ziemi. Jeśli chcesz królować ze mną, dźwigaj Krzyż ze mną. Albowiem sami tylko słudzy Krzyża, znajdują drogę błogosławieństwa, i prawdziwej światłości.

 

 

3. Domine Jesu, quia arcta est via tua et mundo despecta, dona mihi, te cum mundi despectu imitari. Non enim major est servus domino suo, nec discipulus supra magistrum. Exerceatur servus tuus in vita tua, quia ibi est salus mea et sanctitas vera. Quidquid extra eam lego vel audio, non me recreat nec delectat plene.

 

3. Uczeń. Panie Jezu mój, ponieważ życie Twoje było ostre i od świata wzgardzone, daj abym Cię naśladował i znosił pogardę świata. Bo nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad pana swego (8). Niechże więc sługa Twój ukształca się na wzór żywota Twego; bo w nim jest zbawienie moje i świętość prawdziwa. Cokolwiek bądź innego, jak o tym świętym życiu, czytam lub słyszę, to ani mię pokrzepić, ani nasycić nie zdoła.

 

 

4. Fili, quia haec scis et legisti omnia, beatus eris, si feceris ea. Qui habet mandata mea et servat ea, ipse est, qui diligit me; et ego diligam eum et manifestabo ei me ipsum, et faciam eum consedere mecum in regno Patris mei.

 

4. Chrystus. Synu, ponieważ to wszystko czytałeś i wiesz, błogosławiony będziesz jeśli to uczynisz (9). Kto ma przykazania moje, a chowa je, ten jest, który mię miłuje. I ja go będę miłował, i objawię mu siebie samego (10). I dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, w Królestwie Ojca mojego (11).

 

 

5. Domine Jesu, sicut dixisti et promisisti, sic utique fiat, et mihi promereri contingat. Suscepi, suscepi de manu tua crucem; portabo, et portabo eam usque ad mortem, sicut imposuisti mihi. Vere vita boni monachi crux est, sed dux paradisi. Inceptum est, retro abire non licet, nec relinquere oportet.

 

5. Uczeń. Panie Jezu! jakoś rzekł i obiecał, niech się tak stanie; i obym na to zasłużył! Przyjąłem, przyjąłem krzyż z Twej ręki; będę go dźwigał, i dźwigał aż do śmierci, tak jakeś go na mnie włożył. Zaiste żywot dobrego Zakonnika jest krzyżem, ale krzyżem wiodącym do raju. Zacząłem, umykać nie potrzeba, cofać się nie godzi.

 

 

6. Eia fratres, pergamus simul, Jesus erit nobiscum. Propter Jesum suscepimus hanc crucem; propter Jesum perseveremus in cruce. Erit adjutor noster, qui est dux noster et praecessor. En, Rex noster ingreditur ante nos, qui pugnabit pro nobis. Sequamur viriliter, nemo metuat terrores; simus parati mori fortiter in bello, nec inferamus crimen gloriae nostrae, ut fugiamus a cruce.

 

6. Nuż bracia, idźmy naprzód razem, Jezus będzie z nami. Dla Jezusa wzięliśmy krzyż ten, dla Jezusa w dźwiganiu krzyża wytrwajmy. Ten, który jest wodzem i przewodnikiem naszym, będzie wspomożycielem naszym. Oto przed nami Król nasz, który za nas walczyć będzie. Idźmy śmiało za Nim, niech się nikt nie trwoży, bądźmy gotowi mężnie umrzeć w boju (12), a nie czyńmy tej zelżywości sławie naszej (13), abyśmy Krzyża odstąpić mieli.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 268-271.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 329-332.

 

Przypisy:

(1) Mt. IX, 9.

 

(2) Jan XIV, 6.

 

(3) Jan VIII, 32.

 

(4) I Tym. VI, 12.

 

(5) Mt. XIX, 17.

 

(6) Mt. XIX, 21.

 

(7) Łk. IX, 23.

 

(8) Mt. X, 24.

 

(9) Jan XIII, 17.

 

(10) Jan XIV, 21.

 

(11) Apok. III, 21.

 

(12) II Mach. VII, 2.

 

(13) I Mach. IX, 10.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: