DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT XXXVIII.

 

De bono regimine in externis et recursu ad Deum in periculis

 

ROZDZIAŁ XXXVIII.

 

O dobrym zachowaniu się w rzeczach zewnętrznych, i o uciekaniu się do Boga w niebezpieczeństwach

 

1. Fili, ad istud diligenter tendere debes, ut in omni loco et actione seu occupatione externa sis intus liber et tui ipsius potens, et sint omnia sub te, et tu non sub eis; ut sis dominus actionum tuarum et rector, non servus nec emptitius, sed magis exemptus verusque Hebraeus, in sortem ac libertatem transiens filiorum Dei: qui stant super praesentia et speculantur aeterna, qui transitoria sinistro intuentur oculo et dextro coelestia: quos temporalia non trahunt ad inhaerendum, sed trahunt ipsi magis ea ad bene serviendum, prout ordinata sunt a Deo et instituta a summo opifice, qui nil inordinatum in sua reliquit creatura.

 

1. Chrystus. Synu, ku temu usilnie zmierzać powinieneś, ażebyś w każdym miejscu i w każdej czynności i zabawie zewnętrznej, był wewnątrz swobodnym, i miał moc nad sobą; ażeby wszystkie rzeczy były pod tobą, nie zaś ty pod nimi. Ażebyś był panem i rządcą spraw swoich, nie zaś sługą lub najemnikiem. Lecz raczej, abyś podobien wyzwolonemu i prawemu Hebrajczykowi, dostąpił swobody i dziedzictwa synów Bożych: Którzy wznieśli się nad rzeczy doczesne, a rozmyślają o wiecznych: Którzy na rzeczy przemijające ledwie okiem rzucą, a bezprzestannie wpatrują się w rzeczy Niebieskie: Którzy nie dają się powodować rzeczom doczesnym, nie lgną do nich, lecz owszem kierują nimi i obracają je na dobry użytek: stosownie do tego, jak je postanowił i przeznaczył Bóg, sprawca wszech rzeczy, który wszystko doskonale urządził i przeznaczył w stworzeniu swoim.

 

 

2. Si autem in omni eventu stas non in apparentia externa, nec oculo carnali lustras visa vel audita, sed mox in qualibet causa intras cum Moyse in tabernaculum ad consulendum Dominum: audies nonnunquam divinum responsum, et redies instructus de multis praesentibus et futuris. Semper enim Moyses recursum habuit ad tabernaculum pro dubiis et quaestionibus solvendis, fugitque ad orationis adjutorium pro periculis et improbitatibus hominum sublevandis. Sic et tu confugere debes in cordis tui secretarium, divinum intentius implorando suffragium. Propterea namque Josue et filii Israel a Gabaonitis leguntur decepti: quia os Domini prius non interrogaverunt, sed nimium creduli dulcibus sermonibus, falsa pietate delusi sunt.

 

2. Jeśli zaś w każdej przygodzie stoisz niewzruszony, i nie dajesz się łudzić zwierzchnim pozorom, i nie poglądasz okiem cielesnym na to, co widzisz lub słyszysz: lecz w każdej sprawie na wzór Mojżesza, wnet wchodzisz do przybytku Pańskiego, abyś się Pana poradził: usłyszysz naówczas odpowiedź Bożą, i wrócisz nauczony o wielu rzeczach niniejszych i przyszłych. Zawsze bowiem Mojżesz uciekał się do arki Pańskiej, dla rozwiązania zapytań i wątpliwości: uciekał się do modlitwy, dla odwrócenia niebezpieczeństw i nieprawości ludzkich. Tak i ty powinieneś wejść w najgłębsze tajniki serca twego, i stamtąd usilniej błagać wspomożenia Bożego. Czytamy bowiem, iż Jozue i synowie Izraela, dlatego przez Gabaonitów zostali zdradą oszukani, że się ust Pańskich pierwej nie radzili (1), lecz zbyt łatwowierni udaną pobożnością i słodkimi słowy uwieść się dali.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 212-214.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 268-270.

 

Przypisy:

(1) Jozue IX, 14.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: