DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT XXXV.

 

 Quod non est securitas a tentatione in hac vita

 

ROZDZIAŁ XXXV.

 

W tym życiu nie można być wolnym od pokus

 

1. Fili, nunquam securus es in hac vita, sed quoad vixeris, semper arma spiritualia tibi sunt necessaria. Inter hostes versaris, et a dextris et a sinistris impugnaris. Si ergo non uteris undique scuto patientiae, non eris diu sine vulnere. Insuper si non ponis cor tuum fixe in me cum vera voluntate cuncta patiendi propter me, non poteris ardorem istum sustinere nec ad palmam pertingere beatorum. Oportet te ergo viriliter omnia pertransire et potenti manu uti adversus objecta. Nam vincenti datur manna, et torpenti relinquitur multa miseria.

 

1. Chrystus. Synu nigdy nie jesteś bezpiecznym w tym życiu: lecz dopóki żyć będziesz, zawsze zbroja duchowa potrzebną ci będzie. Przebywasz tu między nieprzyjaciółmi, którzy i z prawej i z lewej strony nacierają na ciebie. Jeśli więc zewsząd tarczą cierpliwości zastawiać się nie będziesz, nie długo będziesz bez szwanku. Nadto, jeśli nie ugruntujesz we mnie serca swego i nie będziesz miał szczerej woli znoszenia wszystkiego dla mnie, nie będziesz mógł powstrzymać natarczywości pokus i wieńca błogosławionych osiągnąć nie zdołasz. Potrzeba więc, abyś wśród przeciwności mężnie przechodził i mocną ręką przeciwko nim walczył. Albowiem udziałem zwycięzcy jest manna (1), udziałem gnuśnego wielka nędza.

 

 

2. Si quaeris in hac vita requiem, quomodo tunc pervenies ad aeternam requiem? Non ponas te ad multam requiem, sed ad magnam patientiam. Quaere veram pacem, non in terris, sed in coelis, non in hominibus nec in ceteris creaturis, sed in Deo solo. Pro amore Dei debes omnia libenter subire, labores scilicet et dolores, tentationes, vexationes, anxietates, necessitates, infirmitates, injurias, oblocutiones, reprehensiones, humiliationes, confusiones, correctiones et despectiones. Haec juvant ad virtutem, haec probant Christi tironem, haec fabricant coelestem coronam. Ego reddam mercedem aeternam pro brevi labore, et infinitam gloriam pro transitoria confusione.

 

2. Jeśli szukasz spoczynku w tym życiu, jakże wieczny odpoczynek wysłużyć zdołasz? Nie zabieraj się więc teraz do odpoczywania, lecz gotuj się na wielką cierpliwość. Szukaj prawdziwego pokoju nie na ziemi, ale w Niebie; nie w ludziach ani w innych stworzeniach, lecz w Bogu samym. Dla miłości Boga, winieneś wszystko cierpliwie znosić, jako to: pracę, boleści, pokusy, prześladowania, tęsknotę, trwogi, niedostatek, chorobę, krzywdy, obmowy, napomnienia, upokorzenie, zawstydzenie, karanie i wzgardę. To wszystko wzmaga cnotę, doświadcza nowego żołnierza Chrystusowego; i splata Niebieską koronę. Za krótką pracę, dam wieczną zapłatę; a za upokorzenie przemijające, dam chwałę bez końca.

 

 

3. Putas tu, quod semper habebis pro tua voluntate consolationes spirituales? Sancti mei non semper habuerunt tales, sed multas gravitates et tentationes varias magnasque desolationes. Sed patienter sustinuerunt se in omnibus, et magis confisi sunt Deo, quam sibi, scientes, quia non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam promerendam. Vis tu statim habere, quod multi post multas lacrymas et magnos labores vix obtinuerunt? Exspecta Dominum, viriliter age et confortare; noli diffidere, noli discedere, sed corpus et animam expone constanter pro gloria Dei. Ego reddam plenissime, ego tecum ero in omni tribulatione.

 

3. Czy ty myślisz, że zawsze po twej woli, duchowe pociechy mieć będziesz? Święci moi nie zawsze je mieli, a mieli wielkie uciski, rozliczne pokusy i wielkie udręczenia. Lecz we wszystkim zachowali się cierpliwie i więcej zaufali Bogu aniżeli sobie: wiedząc, iż utrapienia tego czasu niniejszego, nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi (2). Chcesz mieć natychmiast, to co wielu zaledwie po wielu łzach i pracach otrzymać zdołało. Oczekiwaj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana (3): nie trać ufności, nie ustawaj; lecz ciało i duszę twoją oddawaj chętnie dla chwały Bożej. Ja ci najpełniej odpłacę, i będę z tobą w każdym ucisku (4).

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 206-208.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 261-264.

 

Przypisy:

(1) Apok. II, 17.

 

(2) Rzym. VIII, 18.

 

(3) Psalm XXVI, 14.

 

(4) Psalm XC, 15.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: