DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT XXXIII.

 

 De instabilitate cordis et de intentione finali ad Deum habenda

 

ROZDZIAŁ XXXIII.

 

O niestałości serca i o tym, że myśl naszą mamy zwracać do Boga, jako do ostatecznego końca i jedynego celu naszego

 

1. Fili, noli credere affectui tuo; qui nunc est, cito mutabitur in aliud. Quamdiu vixeris, mutabilitati subjectus es, etiam nolens: ut modo laetus, modo tristis, modo pacatus, modo turbatus, nunc devotus, nunc indevotus, nunc studiosus, nunc acediosus, nunc gravis, nunc levis inveniaris. Sed stat super haec mutabilia sapiens et bene doctus in spiritu, non attendens, quid in se sentiat, vel qua parte flet ventus instabilitatis, sed ut tota intentio mentis ejus ad debitum et optatum proficiat finem. Nam sic poterit unus et idem inconcussusque permanere, simplici intentionis oculo per tot varios eventus ad me impraetermisse directo.

 

1. Chrystus. Synu, nie wierz uczuciu twemu; to, które dziś jest, prędko się zmieni na inne. Dopóki żyć będziesz, zmiennym będziesz, chociażbyś nie chciał; tak iż ci się zdarzy być wesołym i znowu smutnym; uspokojonym i znowu zatrwożonym; nabożnym, i znowu nienabożnym; pilnym i znowu niedbałym; poważnym i znowu lekkim. Lecz człowiek mądry i utwierdzony w duchu, wznosi się nad tę zmienność; nie zważa na to, co w sobie czuje, lub z której strony wieje wiatr niestałości; lecz całym wytężeniem myśli ku należnemu i pożądanemu końcowi zmierza. Albowiem tym sposobem będzie mógł zawsze jeden i tenże sam, i zawsze niewzruszony pozostać, skoro wśród tylu rozlicznych przygód, okiem szczerego uczucia, stale się we mnie wpatrywać będzie.

 

 

2. Quanto autem purior fuerit intentionis oculus, tanto constantius inter diversas itur procellas. Sed in multis caligat oculus purae intentionis; respicitur enim cito in aliquod delectabile, quod occurrit, et raro totus liber quis invenitur a naevo propriae exquisitionis. Sic Judaei olim venerant in Bethaniam ad Martham et Mariam, non propter Jesum tantum, sed et ut Lazarum viderent. Mundandus est ergo intentionis oculus, ut sit simplex et rectus, atque ultra omnia varia media ad me dirigendus.

 

2. A im czystsze i prostsze będzie wejrzenie myśli jego, tym bezpieczniej i spokojniej wśród rozmaitych burz i nawałnic przechodzić będzie. Lecz u wielu ten wzrok czystej myśli zaćmiewa się, bo chciwie się zwraca ku rzeczom ponętnym, które go otaczają. Albowiem rzadko się trafia człowiek zupełnie wolny od skazitelnego poszukiwania samego siebie. Tak niegdyś żydowie przyszli do Betanii, do Marty i Marii: nie tylko dla Jezusa, ale żeby byli ujrzeli Łazarza, którego wzbudził od umarłych (1). Trzeba więc oczyszczać wzrok myśli, aby był prostym i szczerym, i aby pomijając wszystko pośrednie, do mnie jednego zmierzał.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 202-203.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 257-258.

 

Przypisy:

(1) Jan XII, 9.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: