DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT XXVIII.

 

Contra linguas obtrectatorum

 

ROZDZIAŁ XXVIII.

 

O niezważaniu na mowy potwarców

 

1. Fili, non aegre feras, si quidam de te male senserint et dixerint, quod non libenter audias. Tu deteriora de te ipso sentire debes et neminem infirmiorem te credere. Si ambulas ab intra, non multum ponderabis volantia verba ab extra. Est non parva prudentia, silere in tempore malo et introrsus ad me converti, nec humano judicio disturbari.

 

1. Chrystus. Synu, nie trap się tym, jeśli niektórzy o tobie źle sądzą, i mówią to, co niechętnie słyszysz. Ty jeszcze gorzej o sobie rozumieć powinieneś, i wierzyć, że nikt nie jest ułomniejszym od ciebie. Jeśli żyjesz życiem wewnętrznym, nie wiele będziesz uważać na słowa ulotne i znikome. Nie małą to jest roztropnością milczeć w złej godzinie, a wewnątrz ku mnie się zwrócić: a sądami ludzkimi nie kłopocić się.

 

 

2. Non sit pax tua in ore hominum; sive enim bene sive male interpretati fuerint, non es ideo alter homo. Ubi est vera pax et vera gloria? Nonne in me? Et qui non appetit hominibus placere nec timet displicere, multa perfruetur pace. Ex inordinato amore et vano timore oritur omnis inquietudo cordis et distractio sensuum.

 

2. Nie pokładaj pokoju swego w ustach ludzi, albowiem czy dobrze, czy źle sądzą, nie przeto człowiek innym się stawa. Gdzież jest prawdziwy pokój i prawdziwa chwała? Czyliż nie we mnie? Kto nie pragnie podobać się ludziom, ani się obawia im niepodobać, ten w obfity pokój opływać będzie. Wszelki zaś niepokój serca i roztargnienie pochodzą z nieporządnej miłości i próżnej bojaźni.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 189-190.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 243-244.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: