DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT XVI.

 

Quod verum solatium in solo Deo est quaerendum

 

ROZDZIAŁ XVI.

 

Prawdziwej pociechy w Bogu tylko szukać należy

 

1. Quidquid desiderare possum vel cogitare ad solatium meum, non hic exspecto, sed in posterum; quia, si omnia solatia mundi solus haberem et omnibus deliciis frui possem, certum est, quod diu durare non possent. Unde non poteris, anima mea, plene consolari, nec perfecte recreari, nisi in Deo, consolatore pauperum ac susceptore humilium. Exspecta modicum, anima mea, exspecta divinum promissum, et habebis abundantiam omnium bonorum in coelo. Si nimis inordinate ista appetis praesentia, perdes aeterna et coelestia. Sint temporalia in usu, aeterna in desiderio. Non potes aliquo bono temporali satiari, quia ad haec fruenda non es creata.

 

1. Uczeń. Wszystko, co bym mógł obmyśleć, albo pożądać ku pocieszeniu mojemu, nie tu, ale w przyszłości mojej się spodziewam. Gdybym wszystkie pociechy świata posiadł sam jeden i mógł opływać we wszelkie rozkosze, najpewniejszą jest rzeczą, iż to długo trwać by nie mogło. A więc duszo moja, nie napełnisz się pociechą, ani spoczniesz i orzeźwisz się doskonale, jeno w Bogu, który ubogich pociesza, a pokornych tuli do siebie. Poczekaj nieco, duszo moja, czekaj na spełnienie Pańskiej obietnicy, a będziesz mieć w niebie obfitość wszelkiego dobra. Jeśli zbytnio pożądasz rzeczy doczesnych, utracisz niebieskie i wieczne. Używaj z umiarkowaniem rzeczy doczesnych, a wiecznych z upragnieniem pożądaj i tęsknij za nimi. Żadne dobro doczesne ciebie nie nasyci, bo nie do nich stworzona jesteś.

 

 

2. Etsi omnia creata bona haberes, non posses esse felix et beata, sed in Deo, qui cuncta creavit, tota beatitudo tua et felicitas consistit: non qualis videtur et laudatur a stultis mundi amatoribus, sed qualem exspectant boni Christi fideles et praegustant interdum spirituales ac mundi corde, quorum conversatio est in coelis. Vanum est et breve omne humanum solatium. Beatum et verum solatium, quod intus a veritate percipitur. Devotus homo ubique secum fert consolatorem suum Jesum, et dicit ad eum: Adesto mihi, Domine Jesu, in omni loco et tempore. Haec mihi sit consolatio, libenter velle carere omni humano solatio. Et si tua defuerit consolatio, sit mihi tua voluntas et justa probatio pro summo solatio. Non enim in perpetuum irasceris, neque in aeternum comminaberis.

 

2. Gdybyś miała wszystkie dobra stworzone, nie byłabyś przez to błogosławioną i szczęśliwą: albowiem w Bogu, który wszystko stworzył, polega całe błogosławieństwo i szczęśliwość twoja: nie taka, jaką sobie wyobrażają i chwalą głupi miłośnicy świata, lecz taka, na jaką oczekują prawdziwi i wierni słudzy Chrystusowi, i jakiej niekiedy doznają tu jeszcze na ziemi, duchowe i czyste serca, których obcowanie jest w Niebie (1). Wszelka ludzka pociecha jest marna i krótka. Błogosławiona i prawdziwa pociecha jest ta, którą prawda wewnątrz nas czuć daje. Człowiek pobożny wszędzie nosi z sobą pocieszyciela swego Jezusa i mówi do niego: Bądź ze mną, o Jezu! w każdym miejscu i czasie bądź ze mną! Niech mam tę pociechę, żem dobrowolnie chciał być pozbawionym wszelkiej ludzkiej pociechy. A gdybyś mi i Twoją usunął pociechę, niech mi to będzie najwyższą radością, że tak chcesz, i że mnie sprawiedliwie doświadczasz. Bo nie na wieki gniewać się będziesz, ani wiecznie grozić będziesz (2).

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 157-159.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 208-210.

 

Przypisy:

(1) Filip. III, 20.

 

(2) Psalm CII, 9.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: