DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER TERTIUS

 

De interna consolatione

 

KSIĘGA TRZECIA

 

O wewnętrznym pocieszeniu

 

––––––

 

CAPUT XV.

 

Qualiter standum sit ac dicendum in omni re desiderabili

 

ROZDZIAŁ XV.

 

Jak we wszelkiej rzeczy pożądanej zachować się i mówić należy

 

1. Fili, sic dicas in omni re: Domine, si tibi placitum fuerit, fiat hoc ita. Domine, si fuerit honor tuus, fiat hoc in nomine tuo. Domine, si mihi videris expedire et utile esse probaveris, tunc da mihi hoc uti ad honorem tuum. Sed si mihi nocivum fore cognoveris nec animae meae saluti prodesse, aufer a me tale desiderium. Non enim omne desiderium est a Spiritu sancto, etiamsi homini videatur rectum et bonum. Difficile est pro vero judicare, utrum spiritus bonus, an malus te impellat ad desiderandum hoc vel illud, an etiam ex proprio movearis spiritu. Multi in fine sunt decepti, qui primo bono spiritu videbantur inducti.

 

1. Chrystus. Synu, tak mów we wszelkiej rzeczy: Panie, jeśli Ci się podoba, niechaj to tak będzie. Panie, jeśli w tym będzie chwała Twoja, niech się to stanie w Imię Twoje. Panie, jeśli widzisz, że to mi jest potrzebnym, albo pożytecznym: tedy pozwól mi użyć tego ku chwale Twojej. Lecz jeśli widzisz, że mi to będzie szkodliwym, albo nie przyda się do zbawienia duszy mojej, oddal ode mnie takie pożądanie. Albowiem nie wszelkie pożądanie jest z Ducha Świętego, chociażby się człowiekowi prawym i dobrym być zdało. Trudno jest dobrze rozeznać, czy dobry czy zły duch, czy też twój własny rozum, pobudzają cię do pożądania tej lub owej rzeczy. Wielu się w końcu zawiodło, rozumiejąc w początku, że ich prowadzi duch dobry.

 

 

2. Igitur semper cum timore Dei et humilitate cordis desiderandum est et petendum, quidquid desiderabile menti occurrit: maximeque cum propria resignatione mihi totum committendum est, atque dicendum: Domine, tu scis qualiter melius est; fiat hoc vel illud, sicut volueris. Da quod vis et quantum vis et quando vis. Fac mecum, sicut scis, et sicut tibi magis placuerit, et major honor tuus fuerit. Pone me, ubi vis, et libere age mecum in omnibus. In manu tua sum, gyra et reversa me per circuitum. En servus tuus ego, paratus ad omnia: quoniam non desidero mihi vivere, sed tibi: utinam digne et perfecte!

 

2. A przeto, cokolwiek pożądanego na myśl przychodzi, zawsze z bojaźnią Bożą i z pokorą serca tego pożądać i o to prosić należy: a mianowicie powierzać mi wszystko z zupełnym poddaniem się woli mojej i mówić: Panie, Ty wiesz, co jest najlepiej: niech się to stanie, jak Ty sam zechcesz. Daj co chcesz, ile chcesz i kiedy chcesz. Uczyń ze mną, jako wiesz, i jak Ci się bardziej podoba, a większa stąd będzie Chwała Twoja. Postaw mię, gdzie chcesz i we wszystkim czyń podług woli Twojej. Jestem w Twojej ręce, naginaj mię, i zwracaj na wsze strony. Oto ja sługa Twój, gotów na wszystko; bo nie dla siebie, ale dla Ciebie żyć pragnę: oby tylko dobrze i doskonale!

 

 

Oratio pro beneplacito Dei faciendo

 

MODLITWA

o uproszenie łaski pełnienia woli Bożej

 

3. Concede mihi, benignissime Jesu, gratiam tuam, ut mecum sit et mecum laboret, mecumque usque in finem perseveret. Da mihi hoc semper desiderare et velle, quod tibi magis acceptum est et carius placet. Tua voluntas mea sit, et mea voluntas tuam semper sequatur et optime ei concordet. Sit mihi unum velle et nolle tecum, nec aliud posse velle aut nolle, nisi quod tu vis aut nolis.

 

3. O najsłodszy Jezu, udaruj mię łaską Twoją, aby ze mną była, ze mną pracowała (1), i ze mną dotrwała aż do końca. Daj, abym zawsze to chciał i tego pożądał, co Tobie jest przyjemniejsze, i co się Tobie milej podoba. Niech Twoja wola będzie moją: a moja wola niech zawsze idzie za Twoją, i niech się z nią zgadza jak najlepiej. Oby moje chcenie i niechcenie było jedno z Twoim! i obym ani mógł chcieć, czego Ty nie chcesz, albo nie chcieć, co Ty chcesz!

 

 

4. Da mihi omnibus mori, quae in mundo sunt, et propter te amare contemni et nesciri in hoc saeculo. Da mihi super omnia desiderata in te requiescere et cor meum in te pacificare. Tu vera pax cordis, tu sola requies: extra te dura sunt omnia et inquieta. In hac pace in id ipsum, hoc est, in te uno et summo et aeterno bono, dormiam et requiescam. Amen.

 

4. Daj, abym zamarł wszystkiemu, co jest na świecie; daj abym dla Ciebie lubił być wzgardzonym i poniżonym w tym życiu. Nad wszystko, co tylko pożądać można, daj mi spocząć w Tobie i w Tobie uspokoić serce moje. Tyś prawdziwym pokojem serca, Tyś jedynym odpocznieniem. Oprócz Ciebie wszystko jest ciężarem i niepokojem. W tym pokoju, to jest w Tobie, który jesteś jedyne, najwyższe dobro, niech zasnę i spocznę (2). Amen.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 155-157.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 205-208.

 

Przypisy:

(1) Mądr. IX, 10.

 

(2) Psalm IV, 9.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: