DE IMITATIONE CHRISTI

 

LIBRI QUATUOR

 

THOMAS A KEMPIS

 

 

O NAŚLADOWANIU

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

KSIĄG CZWORO

 

TOMASZ À KEMPIS

 

––––––––

 

LIBER SECUNDUS

 

Admonitiones ad interna trahentes

 

KSIĘGA DRUGA

 

Upomnienia skłaniające ku życiu wewnętrznemu

 

––––––

 

CAPUT VII.

 

De amore Jesu super omnia

 

ROZDZIAŁ VII.

 

O zamiłowaniu Jezusa nad wszystko

 

1. Beatus, qui intelligit, quid sit amare Jesum, et contemnere se ipsum propter Jesum. Oportet dilectum propter dilectum relinquere, quia Jesus vult solus super omnia amari. Dilectio creaturae fallax et instabilis; dilectio Jesu fidelis et perseverabilis. Qui adhaeret creaturae, cadet cum labili: qui amplectitur Jesum, firmabitur in aevum. Illum dilige et amicum tibi retine, qui omnibus recedentibus te non relinquet, nec patietur in fine perire. Ab omnibus oportet te aliquando separari, sive velis, sive nolis.

 

1. Błogosławiony, który rozumie, co to jest kochać Jezusa i dla Jezusa wzgardzić samym sobą. Dla tego Ulubionego wszystko ulubione opuścić trzeba, albowiem Jezus chce być kochanym sam i nad wszystko. Miłość stworzenia jest niestała i zawodna; miłość Jezusa wytrwała i wierna. Kto się przywiązuje do stworzenia, z upadającym upadnie; a kto przylgnie do Jezusa, na wieki utwierdzon będzie. Tego kochaj i przyjacielem sobie zachowaj, który cię nie odstąpi, chociaż cię wszyscy odstąpią; i który, gdy przyjdzie twój koniec, nie dopuści, ażebyś miał zginąć. Czy chcesz, czy nie chcesz, musisz się kiedyś rozstać ze wszystkim.

 

 

2. Tene te apud Jesum vivens ac moriens, et illius fidelitati te committe, qui omnibus deficientibus solus te potest juvare. Dilectus tuus talis est naturae, ut alienum non velit admittere, sed solus vult cor tuum habere et tanquam rex in proprio throno sedere. Si scires te ab omni creatura evacuare, Jesus vellet libenter tecum habitare. Paene totum perditum invenies, quidquid extra Jesum in hominibus posueris. Non confidas, nec innitaris super calamum ventosum; quia omnis caro foenum, et omnis gloria ejus ut flos foeni cadet.

 

2. Żyjąc i umierając, trzymaj się Jezusa, i porucz się wierności Jego, bo kiedy cię wszystko odstąpi, On jeden cię wesprze. Twój Ukochany jest taki, że nic obcego przypuścić nie chce, lecz sam chce posiadać twe serce i jako Król królować na własnej stolicy. Gdybyś umiał uwolnić się zupełnie od wszelkiego stworzenia, Jezus chętnie by zamieszkał w tobie. Wszystko niemal utracisz, w czym tylko na ludziach, a nie na Jezusie polegać będziesz. Nie opieraj się na trzcinie chwiejącej się od wiatru: bo wszelkie ciało jako trawa więdnieje, i wszelka chwała jego opadnie jako kwiat polny (1).

 

 

3. Cito decipieris, si ad externam hominum apparentiam tantum aspexeris. Si enim tuum in aliis quaeris solatium et lucrum, senties saepius detrimentum. Si quaeris in omnibus Jesum, invenies utique Jesum; si autem quaeris te ipsum, invenies etiam te ipsum, sed ad tuam perniciem. Plus enim homo nocivior est sibi, si Jesum non quaerit, quam totus mundus et omnes sui adversarii.

 

3. Prędko się zawiedziesz, jeśli tylko na powierzchowność ludzką zważać będziesz. Jeśli bowiem szukasz u drugich pocieszenia i korzyści, najczęściej znajdziesz zawód i szkodę. Jeżeli we wszystkim szukasz Jezusa, niemylnie znajdziesz Jezusa. Jeśli zaś szukasz samego siebie, znajdziesz siebie, ale na zgubę twoją. Albowiem człowiek, który nie szuka Jezusa, szkodliwszym sobie się staje, niźli wszyscy przeciwnicy jego, niźli świat cały.

 

–––––––––––

 

 

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pp. 88-89.

 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłumaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 135-137.

 

Przypisy:

(1) Izaj. XL, 6.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści
DE IMITATIONE CHRISTI 
O naśladowaniu Chrystusa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: