FIDEI DEPOSITUM CUSTODI! (1)

 

P. BERNARDINUS A PICONIO OFMCap

 

 

STRZEŻ POWIERZONEGO CI SKARBU WIARY! (1)

 

O. BERNARDIN DE PICQUIGNY OFMCap

 

––––––––

 

O Timothee! depositum custodi (I Tim. VI, 20)

 

Evangelii doctrina vocatur depositum, quia sicut depositum est alterius, ita evangelica doctrina Christi est, non pastorum. Et sicut depositum fideliter a depositario servandum est, ita episcopis incumbit inviolabiliter servare, et ad alios transmittere doctrinam sibi depositam atque commendatam. Timotheo itaque suo et omnibus episcopis [S. Paulus Apostolus] commendat sacrae doctrinae depositum. Illius sunt depositarii, non proprietarii; sunt custodes, non domini: Ergo servent illam, propugnent, ne minimam ejus partem vitiari patiantur. Lex enim depositi non patitur ut aliquid illius pereat sine culpa apud depositarium.

 

 

O Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu (I Tym. VI, 20)

 

Doktryna Ewangelii jest nazwana depozytem, ponieważ tak jak depozyt należy do kogoś innego, tak nauka ewangeliczna jest doktryną Chrystusa, nie pasterzy. I tak jak depozyt powinien być wiernie przechowywany przez depozytariusza, tak obowiązkiem biskupów jest, aby przechowywali i innym przekazywali nienaruszoną doktrynę, która jest im poruczona i polecona. Przeto [święty Paweł Apostoł] poleca swemu Tymoteuszowi i wszystkim biskupom strzec depozytu świętej doktryny. Oni są tylko jej depozytariuszami, nie właścicielami; są jej strażnikami, nie panami. A zatem niechaj ją wiernie zachowują, bronią jej i niech nie dopuszczą do tego, aby została zafałszowana nawet w najmniejszej części. Prawo bowiem depozytu nie zezwala na to, aby cokolwiek z depozytu zaginęło bez winy ze strony depozytariusza. (2)

 

–––––––––––

 

 

Epistolarum B. Pauli Apostoli triplex expositio: Analysi, Qua textus Apostolici ordo et connexio declaratur; Paraphrasi, Qua mens Apostoli breviter exponitur et clare; Commentario, Ubi litterales notae, variae lectiones, sensusque textui conformiores afferuntur. Liber itaque utilissimus, non modo Divini verbi concionatoribus, ad sui et aliorum salutem; sed et omnibus quibusque ad Divinam mentis et cordis vitam; Auctore R. P. Bernardino a Piconio, MINORITA CAPUCINO, SACRAE THEOLOGIAE EMERITO PROFESSORE, ET ANTIQUO PROVINCIAE PARISIENSIS DEFINITORE. Tomus tertius. Parisiis M DCCC XLVII (1847), s. 124.

 

Z języka łacińskiego tłumaczył Mariusz Gruszeczka

 

Przypisy:

(1) Tytuły artykułu (łaciński i polski) od red. Ultra montes.

 

(2) Por. Commentaria in Scripturam sacram R. P. Cornelii a Lapide e Societate Jesu, sanctae Scripturae olim Lovanii, postea Romae professoris, accurate recognovit ac notis illustravit Augustinus Crampon, Dioecesis Ambian. presbyter. Editio nova, accurate expurgata mendis quae in priorem irrepserant. Tomus decimus nonus. Divi Pauli Epistolarum. Parisiis M DCCC LXVIII (1868), ss. 267-269. (Przyp. red. Ultra montes).

 


 

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: