KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

–––––––

 

O sakramentach świętych

 

1. P. Co to jest sakrament?

 

O. Sakrament jest to znak widzialny, od Jezusa Chrystusa ustanowiony, przez który otrzymujemy łaskę niewidzialną i wewnętrzne uświęcenie.

 

2. P. Czego potrzeba do istoty każdego sakramentu?

 

O. Do istoty każdego sakramentu potrzeba trzech rzeczy: 1) znaku widzialnego; 2) niewidzialnej łaski; 3) ustanowienia od Jezusa Chrystusa.

 

3. P. Co otrzymujemy przez sakramenty święte?

 

O. Przez św. sakramenty otrzymujemy: 1) łaskę poświęcającą, albo jej pomnożenie; 2) każdy sakrament w szczególności udziela nam nadto osobnych łask, dla których właśnie został ustanowiony.

 

4. P. Jakeśmy powinni przyjmować św. sakramenty, abyśmy przez nie otrzymali te łaski?

 

O. Powinniśmy je przyjmować godnie, to znaczy z należytym przygotowaniem.

 

5. P. Jaki grzech popełnia ten, kto przyjmuje jakikolwiek sakrament św. niegodnie?

 

O. Kto przyjmuje jakikolwiek sakrament św. niegodnie, popełnia bardzo ciężki grzech świętokradztwa.

 

*6. P. Czy skuteczność sakramentów jest zawisłą od godności lub niegodności tych, co je sprawują lub ich udzielają?

 

O. Nie; bo sakramenty św. nie biorą swej mocy i skuteczności od tego, który ich udziela, lecz mają swą moc i skuteczność z zasług Jezusa Chrystusa, który je ustanowił.

 

7. P. Ile sakramentów św. ustanowił Jezus Chrystus?

 

O. Jezus Chrystus ustanowił siedem sakramentów, a mianowicie: 1) chrzest; 2) bierzmowanie; 3) najświętszy sakrament ołtarza; 4) pokutę; 5) ostatnie namaszczenie; 6) kapłaństwo; 7) małżeństwo.

 

*8. P. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus ustanowił siedem sakramentów św.?

 

O. Wiemy to z Pisma św. i z nauki Kościoła, który w rzeczach wiary nie może się mylić.

 

*9. P. Jak dzielą się sakramenty św.?

 

O. Sakramenty św. dzielą się na: 1) sakramenty żywych, i sakramenty umarłych; 2) na takie, które tylko raz w życiu przyjmować można, i na takie, które częściej przyjmujemy.

 

*10. P. Które są sakramenty żywych?

 

O. Sakramenty żywych są: 1) bierzmowanie; 2) najświętszy sakrament ołtarza; 3) ostatnie namaszczenie; 4) kapłaństwo; 5) małżeństwo.

 

*11. P. Dlaczego nazywają się one sakramentami żywych?

 

O. One nazywają się sakramentami żywych, ponieważ wszyscy, którzy je chcą przyjmować, powinni mieć życie nadprzyrodzone, to jest, łaskę poświęcającą.

 

*12. P. Które są sakramenty umarłych?

 

O. Sakramenty umarłych są: chrzest i pokuta.

 

*13. P. Dlaczego nazywają się one sakramentami umarłych?

 

O. One nazywają się sakramentami umarłych, ponieważ ci, co je przyjmują, albo nie mają jeszcze łaski poświęcającej, która jest życiem naszej duszy, a więc są duchowo niejako umarłymi, albo przynajmniej niekoniecznie potrzebują być już w stanie łaski przed ich przyjęciem.

 

*14. P. Które sakramenty można tylko raz przyjmować?

 

O. Raz tylko można przyjmować sakramenty chrztu, bierzmowania i kapłaństwa.

 

*15. P. Dlaczego tylko raz można przyjmować te sakramenty św.?

 

O. Ponieważ one wyrażają na duszy niezmazane znamię, tak, że kto je raz przyjął, odróżnia się zawsze na duszy od wszystkich, którzy tych sakramentów nie przyjęli.

 

*16. P. Kto ustanowił obrzędy, które, oprócz znaków przez Chrystusa Pana ustanowionych, wykonują się zwyczajnie przy udzielaniu sakramentów św.?

 

O. Te obrzędy przy sakramentach św. ustanowił Kościół z natchnienia Ducha Świętego, aby wierni z większą czcią i pobożnością przyjmowali sakramenty św.

 

Upomnienie: Czcij sakramenty św. jako najkosztowniejsze, bo przez Jezusa Chrystusa ustanowione środki łaski; dziękuj Bogu całym sercem za ich ustanowienie, i strzeż się znieważyć je lekkomyślną mową, lub niegodnym przyjęciem.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 232-235.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: