KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

–––––––

 

* O sakramencie małżeństwa

 

1. P. Co jest sakrament małżeństwa?

 

O. Sakrament małżeństwa jest tym sakramentem, w którym dwie chrześcijańskie osoby wolne, mężczyzna i niewiasta, zaślubiają się według praw Kościoła i otrzymują od Boga łaskę, aby obowiązki swego stanu wypełniały wiernie aż do śmierci.

 

2. P. Skąd wiemy, że małżeństwo jest sakramentem?

 

O. Wiemy to: 1) z Pisma świętego, które nazywa małżeństwo: "Wielkim sakramentem" (Efez. V, 32); 2) z nieustannej wiary i nauki Kościoła.

 

3. P. Jakim sposobem przyjmuje się ten sakrament?

 

O. Narzeczeni oświadczają wobec swego proboszcza i dwu świadków, że zawierają małżeństwo, poczym kapłan błogosławi ich związkowi.

 

† 4. P. Które są obowiązki małżonków?

 

O. Małżonkowie powinni:

 

1) żyć z sobą w zgodzie, miłości i wierności aż do śmierci;

 

2) zachęcać się wzajemnie do bogobojnego życia;

 

3) wychowywać wspólnie dzieci swoje w bojaźni Bożej;

 

4) mąż powinien starać się o wyżywienie i utrzymanie żony; żona powinna być posłuszną mężowi we wszystkim, co dobre jest i uczciwe.

 

† 5. P. O czym powinni pamiętać ci, którzy chcą wstąpić w stan małżeński?

 

O. Którzy chcą wstąpić w stan małżeński, powinni pamiętać, aby:

 

1) nie zaręczali się lekkomyślnie;

 

2) byli należycie pouczeni w religii i wolni od przeszkód małżeńskich;

 

3) po zaręczynach byli niewinni;

 

4) wstępowali w stan małżeński w zamiarze czystym, Bogu przyjemnym;

 

5) przed zawarciem małżeństwa, spowiadali się godnie i komunię św. przyjęli.

 

† 6. P. O czym mają pamiętać ci, którzy zaręczają się, a potem słowa nie dotrzymują?

 

O. Tacy mają pamiętać, że popełniają grzech ciężki, jeśli zrywają zaręczyny bez powodów ważnych i godziwych.

 

† 7. P. Jaki grzech popełniają ci, którzy przyjmują sakrament małżeństwa w nieczystym zamiarze albo w stanie niełaski?

 

O. Tacy popełniają grzech świętokradztwa, i stają się niegodnymi łask i błogosławieństwa Boga.

 

† 8. Ilorakie są przeszkody małżeńskie?

 

O. Przeszkody małżeńskie są dwojakie:

 

1) wzbraniające małżeństwa, np. zakazany czas, prosty ślub czystości itp.

 

2) unieważniające małżeństwo, np. pokrewieństwo i powinowactwo aż do czwartego stopnia włącznie, duchowne pokrewieństwo, religia niechrześcijańska jednej lub drugiej osoby itp.

 

† 9. P. Który jest czas zakazany?

 

O. Czas zakazany, w którym nie wolno odprawiać wesel, jest: czas od pierwszej niedzieli adwentu do święta "Trzech Królów", i od środy popielcowej do niedzieli pierwszej po Wielkiej Nocy czyli białej.

 

† 10. P. Co trzeba mieć na uwadze przy małżeństwach mieszanych, to znaczy takich, w których jedna strona jest katolicką, a druga niekatolicką?

 

O. Przy małżeństwach mieszanych trzeba mieć na uwadze, że Kościół je zawsze ganił i gani z powodów bardzo ważnych, i cierpi je wtenczas tylko, jeżeli osoba katolicka może żyć według przepisów religii świętej katolickiej, a dzieci mają zapewnione wychowanie katolickie.

 

Upomnienie: W wyborze stanu miej na względzie przede wszystkim wolę Boga i zbawienie twojej duszy.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 289-292.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: