KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

–––––––

 

O pierwszym przykazaniu Boskim

 

"Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną"

 

6. P. Co nakazuje pierwsze przykazanie Boskie?

 

O. Pierwsze przykazanie Boskie nakazuje tylko Boga prawdziwego czcić, jako naszego Stwórcę i Najwyższego Pana.

 

7. P. Iloraka jest cześć, którą Bogu jesteśmy winni?

 

O. Cześć, którą Bogu jesteśmy winni, jest dwojaka: wewnętrzna i zewnętrzna.

 

8. P. Przez co czcimy Boga wewnętrznie?

 

O. Czcimy Boga wewnętrznie:

 

1) przez wiarę, nadzieję i miłość;

 

2) przez uczucia czci, uwielbienia i wdzięczności za wszystkie dobrodziejstwa;

 

3) przez gorliwość o Jego chwałę;

 

4) przez posłuszeństwo i zdanie się na Jego św. wolę.

 

*9. P. Kto grzeszy przeciwko wierze?

 

O. Grzeszy przeciwko wierze ten: 1) kto nie ma wcale wiary, albo wyznaje błędną wiarę, albo powątpiewa dobrowolnie o jakiej prawdzie wiary; 2) kto prowadzi rozmowy lub czyta książki przeciwne wierze, albo podobnych rozmów i czytania słucha; 3) kto obojętny jest względem wiary, albo się jej wyrzeka.

 

10. P. Kto grzeszy obojętnością we wierze?

 

O. Obojętnością we wierze grzeszy, kto przepisów religii nie wykonywa, albo wszystkie religie poczytuje za prawdziwe.

 

*11. P. Kto grzeszy przeciwko nadziei?

 

O. Grzeszy przeciwko nadziei: 1) kto oddaje się rozpaczy, lub niedowierza Bogu; 2) kto zuchwale ufa Bogu i dlatego grzeszy.

 

*12. P. Kto grzeszy rozpaczą i niedowierzaniem?

 

O. Grzeszy rozpaczą, kto wcale nie ma nadziei, jak np. Kain i Judasz; a niedowierzaniem, kto nie ufa Bogu mocno zawsze, jak np. Mojżesz i Izraelici na puszczy.

 

13. P. Czego mamy spodziewać się od Boga?

 

O. Mamy spodziewać się od Boga przede wszystkim wiecznego zbawienia i wszystkiego, co do jego osiągnięcia jest potrzebne lub pożyteczne, jako to: odpuszczenia grzechów i łaski Bożej.

 

14. P. Dlaczego powinniśmy się tego spodziewać?

 

O. Ponieważ nam to przyrzekł Bóg wszechmocny, miłosierny i wierny, a wysłużył Jezus Chrystus męką swoją i śmiercią.

 

15. P. Więc cóż jest nadzieja chrześcijańska?

 

O. Nadzieja chrześcijańska jest cnotą, daną od Boga, przez którą pożądamy i oczekujemy z niezachwianą ufnością wszystkiego, co nam Bóg przyrzekł dla zasług Jezusa Chrystusa.

 

*16. P. Czy wolno nam spodziewać się od Boga także dóbr doczesnych?

 

O. Wolno nam spodziewać się od Boga także dóbr doczesnych, o ile one są pomocne, albo przynajmniej nie przeszkadzają zbawieniu.

 

*17. P. Kto grzeszy zuchwałą ufnością?

 

O. Grzeszy zuchwałą ufnością: 1) kto popełnia grzechy jedne po drugich bez obawy dlatego, że Bóg jest miłosiernym, albo odwleka pokutę aż do śmierci; 2) kto naraża się lekkomyślnie na niebezpieczeństwo, i oczekuje na pewne od Boga ratunku.

 

*18. Kto grzeszy przeciwko miłości Boga?

 

O. Grzeszy przeciwko miłości Boga w ogóle każdy, kto popełnia jakikolwiek grzech ciężki, w szczególności zaś: 1) kto obojętny jest względem Boga i zbawienia; 2) kto ma odrazę i nienawiść ku Bogu i Jego ojcowskim rozporządzeniom.

 

19. P. Przez co czcimy Boga zewnętrznie?

 

O. Czcimy Boga zewnętrznie, jeśli to uwielbienie, które czujemy dla Niego w sercu, okazujemy zewnętrznymi znakami, np. wspólnym nabożeństwem, uklękaniem itd.

 

20. P. Kto grzeszy przeciwko zewnętrznej czci Boskiej?

 

O. Grzeszy przeciwko zewnętrznej czci Boskiej, kto zaniedbuje słuchania Mszy św. i innych nabożeństw, lub podczas nabożeństwa zachowuje się nieprzyzwoicie.

 

*21. P. Które są jeszcze inne grzechy przeciwko czci Boskiej?

 

O. Grzechami przeciwko czci Boskiej są także: 1) bałwochwalstwo; 2) zabobonność; 3) czarnoksięstwo; 4) wróżbiarstwo; 5) świętokradztwo; 6) świętokupstwo.

 

*22. P. Kto grzeszy bałwochwalstwem?

 

O. Bałwochwalstwem grzeszy, kto oddaje cześć Boską stworzeniom, jak to czynili poganie.

 

*23. P. Kto grzeszy zabobonnością?

 

O. Zabobonnością grzeszy: 1) kto czci Boga albo Świętych inaczej, niż przepisuje wiara i Kościół; 2) kto przypisuje rzeczom stworzonym siły, których one nie mogą mieć ani z natury, ani z ustanowienia Boga lub Kościoła.

 

*24. P. Kto grzeszy czarnoksięstwem?

 

O. Czarnoksięstwem grzeszy, kto za pomocą złych duchów chce znaleźć skarb, wyrządzić szkodę, albo wykonywać cudowne rzeczy.

 

*25. P. Kto grzeszy wróżbiarstwem?

 

O. Wróżbiarstwem grzeszy, kto albo sam z rozmaitych znaków błahych przepowiada rzeczy przyszłe lub skryte, albo daje wiarę takim przepowiedniom, przez innych głoszonym.

 

26. P. Kto grzeszy świętokradztwem?

 

O. Świętokradztwem grzeszy, kto znieważa Boga, osoby, rzeczy lub miejsca, Bogu poświęcone, jak np. owi kupczący, których Chrystus Pan wygnał z kościoła Jerozolimskiego.

 

27. P. Kto grzeszy świętokupstwem czyli symonią?

 

O. Grzeszy świętokupstwem czyli symonią, kto kupuje lub sprzedaje urząd i dobra duchowne za pieniądze lub inne rzeczy, jak to chciał uczynić Szymon czarnoksiężnik.

 

Upomnienie: Wzbudzaj codziennie wiarę, nadzieję i miłość, i nie zaniedbuj nigdy modlitwy porannej i wieczornej. W kościele zachowuj się skromnie, módl się pobożnie, klęcząc, z rękami złożonymi.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 164-169.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: